Negativ sosial kontroll kan føre til ensomhet og depresjon, men det finnes hjelp.

Negativ sosial kontroll

Med negativ sosial kontroll menes ulike former for overvåking, press, trusler og tvang
som skal sikre at enkeltpersoner lever i tråd med familiens eller gruppens verdier og normer.
Kontrollen kjennetegnes ved at den er gjentakende og systematisk.

Hva er negativ sosial kontroll?

Negativ sosial kontroll fratar eller begrenser en person sin grunnleggende rett til å bestemme over eget liv og framtid i samsvar med alder og modenhet. Kontrollen kan begrense:

 • selvbestemmelse over egen kropp og seksualitet
 • frihet til å velge venner eller ha kjæreste
 • rett til selv å velge ektefelle
 • deltakelse i fritidsaktiviteter
 • religionsfrihet
 • valg av påkledning
 • valg av utdanning

Negativ sosial kontroll kan for eksempel være når en familie er redd for å tape anseelse eller ære forårsaket av at en sønn eller datter ikke oppfører seg etter gjeldende verdier og normer. Formålet er å korrigere og sanksjonere atferd slik at den det gjelder innordner seg omgivelsenes atferdskodeks. I enkelte tilfeller kan et løst rykte eller negativ sladder være nok til at et familiemedlem utsettes for negativ sosial kontroll.

Ensomhet, motløshet, depresjon og traumer kan være psykiske konsekvenser av negativ sosial kontroll.

Negativ sosial kontroll gjør at en person mister retten til å bestemme over eget liv

Hva er sosial kontroll?

I alle samfunn finnes det normer for akseptabel oppførsel. Sosial kontroll er hvordan fellesskapet regulerer hvordan mennesker skal oppføre seg. Vi kontrollerer hverandre for å opprettholde normer og verdier. Kontrollen kan være formell eller uformell:

 • Formell sosial kontroll er kontroll som for eksempel utøves av politi og rettsvesen. Denne kontrollen er basert på lover og regler som samfunnet har laget.
 • Uformell sosial kontroll er hva andre mennesker forventer av deg og hvordan de prøver å påvirke deg til å oppføre deg på bestemte måter. Kontrollen utøves gjerne av familie, venner eller andre rundt deg. Kontrollen kan være subtil eller direkte.

Et eksempel på uformell sosial kontroll er når en person sniker i busskøen og får stygge blikk eller kommentarer fra de andre på bussholdeplassen.

Få hjelp

Opplever du at en som står deg nær får deg til å føle deg redd, får deg til å gjøre ting du ikke vil, hindrer deg i å leve livet ditt slik du ønsker, eller snakker nedsettende om deg? Dette er også vold, selv om det ikke etterlater synlige merker.

Sjekk hva slags hjelp som finnes og hvem du kan kontakte for å få hjelp.

Illustrasjon av skilt med piler i ulike retninger

Kjennetegn på negativ sosial kontroll

Det er ulike grader av negativ sosial kontroll. I noen tilfeller kan kontrollen være så sterk at den bryter med noens rettigheter i henhold til barnekonvensjonen og norsk lov. Selv om negativ sosial kontroll bryter med individets rettigheter, er det ikke nødvendigvis straffbart. Først når kontrollen tar form av vold, frihetsberøvelse eller trusler om dette, vil den kunne omfattes av straffeloven.

Negativ sosial kontroll kan ta form av:

 • frihetsberøvelse
 • overvåkning
 • at du blir usatt for rykter og sladder
 • at du påføres skyld og skam
 • trusler om vold og ekskludering
 • fysisk eller psykisk vold
 • frykt for å bli presset inn i et ufrivillig ekteskap
 • usikkerhet og engstelse for å bli etterlatt i utlandet mot din vilje
Spørsmål og svar illustrasjon

Spør oss

Lurer du på noe om vold eller overgrep? Du kan stille anonyme spørsmål via vår spørretjeneste.

Se filmene våre