Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Har jeg krav på bistandsadvokat?

Du kan ha krav til bistandsadvokat ved voldtekt/voldtektsforsøk, andre seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, menneskehandel, tvangsekteskap kjønnslemlestelse (omskjæring)

Dersom du har vært utsatt for en alvorlig straffbar handling, kan du ha rett til gratis bistandsadvokat.

Hvis du har vært utsatt for vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, har du rett til gratis møte med bistandsadvokat før du har bestemt deg for om du vil anmelde. Det er fylkesmannen som betaler for advokatens arbeid dersom du ikke velger å anmelde forholdet. Dersom du anmelder, vil advokaten søke seg oppnevnt av retten, og bli oppnevnt som bistandsadvokat etter at saken er anmeldt.

Du har rett til bistandsadvokat hvis du har vært utsatt for én eller flere av disse handlingene:

Dersom du har vært utsatt for alvorlige seksuelle overgrep (for eksempel voldtekt, seksuell omgang da du var mindreårig eller incest) vil du ha rett til bistandsadvokat. Det samme gjelder dersom du som pasient har blitt seksuelt utnyttet av en lege eller du som innsatt på institusjon har blitt seksuelt utnyttet av en ansatt.

Reglene om rett til gratis bistandsadvokat er kompliserte. En advokat kan hjelpe deg å vurdere hvorvidt saken din gir rett til gratis bistandsadvokat.

Når det gjelder vold i nære relasjoner, kreves det at den fysiske eller psykiske volden har vært grov eller gjentatt. For at det skal anses som en nær relasjon, må den som har utøvd volden være nærstående. Som nærstående regnes blant andre nåværende eller tidligere ektefelle, samboer, foreldre, eller barn. Også barn som har vært vitne til familievold, vil ha rett til bistandsadvokat.

Se film om hvordan du møtes hos bistandsadvokat:

 

Andre situasjoner der du har rett til bistandsadvokat

Du har også rett til bistandsadvokat

  • når den andre parten har blitt ilagt besøksforbud i deres felles hjem uavhengig av om besøksforbudet er brutt
  • når noen har brutt kontakt- eller besøksforbud overfor deg
  • hvis du har blitt påført betydelig fysisk eller psykisk skade som følge av en voldelig handling uavhengig av om den som utøver volden er en du kjenner (dette praktiseres strengt)
  • hvis du er etterlatt mor eller far til et barn under 18 år som er død som følge av en straffbar handling

I tillegg kan retten skjønnsmessig oppnevne bistandsadvokat i særlige saker på grunn av sakens art og alvor. Denne bestemmelsen praktiseres strengt.

Reglene om rett til gratis bistandsadvokat er kompliserte, og det kan være vanskelig for den enkelte å avgjøre om man faller inn under ordningen. En advokat kan hjelpe deg å vurdere hvorvidt saken din gir rett til gratis bistandsadvokat.

Politiet skal ved første kontakt med fornærmede og etterlatte ved vold i nære relasjoner, voldtekt eller andre seksuelle overgrep, informere om muligheten for å få oppnevnt bistandsadvokat.

Om bistandsadvokat, kap 9 a straffeprosessloven

Bistandsadvokaten oppnevnes av retten, og du kan selv velge fritt hvilken advokat du vil benytte. I hastetilfeller kan politiet tilkalle en advokat som får samme stilling som en rettsoppnevnt advokat.

Oversikt over faste bistandsadvokater fra domstolen.no (pdf)

Oversikt over bistandsadvokater på Advokatenhjelperdeg.no, tjenesten «Finn advokat»

Hvis du anmelder, kan bistandsadvokaten gi deg råd og støtte i forbindelse med politiavhør, samt bistå deg videre under etterforskningen og i en eventuell rettsak. Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes straffeprosessuelle rettigheter, og eventuelt bistå med å fremme erstatningskrav i saken.

Bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak

 

Artikkelen er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med advokatfirmaet Salomon-Johansen AS