Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er vold? Definisjoner

Definisjonen av vold

Vold er et omfattende samfunnsproblem, et menneskerettsproblem, et demokratisk problem, et likestillingsproblem, et kriminalitetsproblem og et folkehelseproblem. Det finnes flere definisjoner av vold, kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner, basert på internasjonale bestemmelser og organisasjoner.

Vold

Verdens helseorganisasjon, WHO, definerer vold som «forsettlig bruk av, eller trussel om, fysisk makt eller tvang, rettet mot en selv, andre enkeltpersoner, eller en gruppe. For å regnes som vold må handlingen resultere i, eller ha høy sannsynlighet for å resultere i død, fysisk eller psykisk skade, eller mangelfull utvikling.»

WHOs voldsdefinisjon omfatter seksuelle og psykologiske overgrep, og mangel på handling; omsorgssvikt.

En mye brukt definisjon, både i Norge og internasjonalt, er Per Isdals: «Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.»

«Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, smerter, skremmer eller krenker, får den personen til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.»

Vold i nære relasjoner

I straffelovens § 282. Mishandling i nære relasjoner, defineres nære relasjoner som «nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer, nåværende eller tidligere ektefelles eller samboers slektning i rett nedstigende linje, slektning i rett oppstigende linje, noen i sin husstand eller noen i sin omsorg.»

Det vil si at nære relasjoner også omfatter søsken, barn, foreldre, besteforeldre og barnebarn. I denne veiviseren inkluderes også storfamilie, partner, kjæresterelasjoner og bofelleskap som nære relasjoner.

Mange ønsker imidlertid å utvide begrepet «vold i nære relasjoner» fordi vold og seksuelle overgrep også kan skje i andre sosiale relasjoner som verken er familie eller fremmede. Eksempler er langvarige omsorgs- og pleierelasjoner og nære vennskapsbånd.

Kjønnsbasert vold

Kjønnsbasert vold mot kvinner er vold som rettes mot en kvinne fordi hun er kvinne, eller som rammer kvinner i uforholdsmessig stor grad. Kvinner utsettes for grov vold, omfattende kontroll, truende personforfølgelse, trusler, seksuell vold og partnerdrap i større grad enn menn.

Les mer om ulike former for vold.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo. Kommuneforlaget.
lovdata.no