Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hvor mange utsettes for vold og overgrep?

Hvor mange utsettes for vold og overgrep i nære relasjoner

For å kunne møte vold og overgrep med riktige tiltak er det viktig å vite hvilket omfang denne volden har i Norge. Både norske og internasjonale tall hentet inn fra anerkjente forskere, viser at problemet er betydelig – også i Norge.

Det har blitt utført flere mer eller mindre omfattende undersøkelser av omfanget av vold og overgrep i Norge. Undersøkelsene viser alltid noe ulike tall, som henger sammen med hvordan undersøkelsen utføres og måten volden defineres. Tallene fra de forskjellige studiene viser likevel ganske samsvarende tall på omfanget av vold og overgrep. Den siste og mest omfattende undersøkelsen ble publisert av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i 2023. Totalt 4299 personer i aldersgruppen 18-75 deltok i den landsomfattende undersøkelsen. Av dette var 2100 kvinner, 2195 menn og 4 som identifiserer seg som ikke-binære. Artikkelen baserer seg på tallene fra denne undersøkelsen.

Hva sier tallene om partnervold?

Omtrent like mange menn som kvinner oppgir å ha blitt utsatt for mindre alvorlig partnervold (blitt kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd), henholdsvis 15 prosent menn mot 13 prosent kvinner. Når det gjelder alvorlig partnervold (slått med knyttneve eller hard gjenstand, sparket, banket opp, tatt kvelertak på, truet med våpen eller andre fysiske angrep), oppgir 10 prosent kvinner å ha blitt utsatt for dette mot 3 prosent menn. Det er også flere kvinner som rapporterte å ha blitt utsatt for både mindre alvorlig og alvorlig partnervold.

Nesten to tredjedeler av både kvinner og menn som var utsatt for alvorlig vold fra partner, var også utsatt for omfattende kontrollerende atferd fra partner.

Omtrent 1 av 10 har som barn opplevd at én eller begge foreldrene har vært utsatt for fysisk partnervold.

Hva sier tallene om vold i barndommen?

I undersøkelsen oppga totalt 30 prosent at de hadde opplevd noen form for fysisk vold som barn utøvd av foreldre. Flere oppga å ha blitt utsatt for mindre alvorlig vold, her henholdsvis 27 prosent kvinner og 28 prosent menn. Når det gjelder alvorlig fysisk vold, oppga 9 prosent kvinner og 7 prosent menn å ha blitt utsatt for dette som barn. En større andel kvinner enn menn rapporterer å ha blitt utsatt for psykisk vold i oppveksten.

Så hva sier tallene om seksuelle overgrep?

23 prosent kvinner oppga å ha blitt utsatt for voldtekt ved tvang eller makt, sovevoldtekt eller som barn under 13 år. Tilsvarende tall for menn var 4 prosent. Halvparten av de utsatte for voldtekt ved makt eller tvang var under 18 år da voldtekten skjedde.

«Det synes å være en sammenheng mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen.»

Det synes å være en sammenheng mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen, og vold og seksuelle overgrep som voksen. Blant de som rapporterte om vold i barndommen, hadde 63 prosent opplevd ny vold i voksen alder.

Seksuelle overgrep mot kvinner ble utført nesten utelukkende av menn, og også overgrep mot menn ble stort sett utført av menn. Flere menn enn kvinner som utsettes for voldtekt ved makt eller tvang oppgir kvinnelige utøvere.

Det mest vanlige er å bli voldtatt av noen man kjenner. For kvinner utsatt for voldtekt ved makt eller tvang, eller sovevoldtekt, er partner/ekspartner, bekjente eller ukjente de vanligste utøverne.

12 prosent kvinner og 4 prosent menn rapporterte å ha opplevd seksuelle overgrep før fylte 13 år. Totalt rapporterte om lag 1 av 5 kvinner å ha blitt utsatt for en eller annen form for seksuelle overgrep før de fylte 18 år. Dette inkluderer voldtekt, digitale seksuelle krenkelser, seksuelle overgrep før fylte 13 år og seksuelle overgrep mens man sov eller var beruset. 3 prosent hadde opplevd seksuell omgang (samleie, oralsex og/eller analsex) før fylte 13 år. For seksuell omgang før 13 år var de viktigste gruppene av overgripere foreldre, steforeldre, annen familie/slemt, og andre bekjente utøvere.

 

Kilde: Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen, NKVTS rapport 1/2023 (pdf)

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.