Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er stalking eller personforfølgelse?

Bildet viser eksempel på stalking

Stalking eller personforfølgelse er når noen utsetter andre for gjentatt, uønsket oppmerksomhet på en måte som framkaller frykt eller engstelse. Stalking er straffbart og innebærer en alvorlig krenkelse av den som rammes av det.

Oppmerksomhet eller stalking?

Stalking omfatter et vidt spekter av handlinger.

Det kan dreie seg om fullt lovlige og tilsynelatende harmløse og velmente handlinger, som å gi blomster og sende gratulasjoner. Det kan også være mer pågående og aggressive handlinger.

Det sentrale og ulovlige ligger i at handlingene gjentas systematisk over tid og at hen som får oppmerksomhet, slett ikke ønsker denne oppmerksomheten og har gitt uttrykk for nettopp det. Handlingene oppleves derfor som påtrengende og krenkende og de skaper uro, frykt og engstelse.

Stalking kan også skje i form av handlinger som i seg selv er straffbare som hensynsløs atferd, trusler og identitetstyveri.

Se film om stalking – personforfølgelse:

 

Hvem stalker?

Den som stalker kan være en fremmed, en bekjent, en tidligere venn, et familiemedlem, eller en nåværende eller tidligere partner. Handlingene kan utvikle seg etter et brudd med en nær relasjon, eller en avvisning av noen. Stalking kan også oppstå uten at det har vært kontakt mellom de involverte i forkant.

Utsatt for stalking eller personforfølgelse – hva kan du gjøre?

Hvordan foregår stalking?

Stalking kan foregå på ulike arenaer. Det kan skje ved direkte kontakt (fysisk eller digitalt) mellom den som stalker og den som rammes av det, det kan skje gjennom andre som venner, familie eller kolleger, det kan skje via tekniske hjelpemidler og digitalt, det kan skje ved hjelp av gjenstander (gaver eller hærverk) eller kjæledyr (skade). Stalking foregår også på tvers av landegrenser.

Eksempler på stalking er:

  • Du blir utsatt for gjentatte forsøk på kontakt via telefon, sms, brev og e-post.
  • Du blir utsatt for gjentatte forsøk på kontakt på sosiale medier, også via falske profiler og etter blokkeringer.
  • Du blir hacket på sosiale medier eller via e-post eller utsettes for identitetstyveri.
  • Personlige bilder og personlig informasjon om deg deles på internett uten ditt samtykke.
  • Du får jevnlig uønska kjærlighetserklæringer, blomster, gaver og varer.
  • Den som stalker forsøker å kontakte deg, gi deg beskjeder eller skaffe informasjon om deg gjennom andre som venner, familie og kollegaer
  • Du opplever innbrudd, hærverk og skade på eiendom, eiendeler og kjæledyr.
  • Du mottar trusler, for eksempel om fysisk vold.
  • Den som stalker truer med å ta livet av seg.
  • Du blir overvåket og forfulgt. Det kan skje ved at den som stalker stadig dukker opp der du er eller overvåking kan gå for seg digitalt via apper og andre digitale hjelpemidler.

Ofte vil hen som utsettes for stalking, oppleve en kombinasjon av flere av handlingene som er nevnt ovenfor.

Hva er digital vold?

Det er ingen nyere studier som kan si noe om omfanget av stalking i nære relasjoner i Norge.

https://dinutvei.no/vold-i-naere-relasjoner/utsatt-stalking-hva-gjore/

Konsekvenser av stalking

Stalking kan ha mange og alvorlige konsekvenser, både praktiske og helsemessige. Det som foregår, kan oppleves invaderende og føre til uro, stress, bekymring, frykt og angst. Redsel for hva som kan skje, kan blant annet føre til at den som utsettes, endrer daglige rutiner, isolerer seg, bytter jobb eller flytter.

Les om vanlige reaksjoner etter vold

Les om konsekvenser og ettervirkninger av psykisk vold

Kan stalking straffes?

Stalking dreier seg ofte om handlinger som i seg selv ikke er straffbare, men som i kraft av omfang og intensitet til sammen utgjør straffbar personforfølgelse etter den såkalte stalkingparagrafen fra 2016, § 266a. Alvorlig personforfølgelse. Loven bruker begrepet personforfølgelse som det norske ordet for stalking.

Handlingene kan også hver for seg være straffbare og rammes av ulike andre bestemmelser i straffeloven. Eksempler er trusler (strl. § 263), hensynsløs atferd (strl. § 266), uberettiget adgang eller opphold (strl. § 268) og mishandling i nære relasjoner (strl. §282).

 

Teksten i denne artikkelen er skrevet med tanke på stalking i nære relasjoner. Vi antar likevel at også andre vil ha nytte av informasjonen.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

Dansk Stalking Center
Svein Øverland: Stalking. Forståelse, risiko og håndtering. Fagbokforlaget 2012