Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Konsekvenser og ettervirkninger av psykisk vold

Eldre kvinne ser ut av vinduet og lurer på hvilke ettervirkninger psykisk vold kan gi

Ettervirkningene etter psykisk vold kan være både fysiske og psykiske. De kan opptre både hver for seg og i kombinasjon. Det er ulikt fra person til person.

All vold kan gi mange og alvorlige ettervirkninger, også psykisk vold. Psykisk vold er som oftest til stede ved alle typer vold i nære relasjoner.

Mange som er utsatt for vold, trekker særlig frem psykisk vold som vanskelig. Utsagn som beskriver denne følelsen er:

«Blåmerkene forsvinner, men sårene på sinnet er der fortsatt.»

«En ting var slagene, men hun fikk meg til å føle at jeg ikke var verdt noen ting, og det var verre.»

Psykisk vold kan være vanskelig å fange opp

Siden psykisk vold ikke gir merker på samme måte som fysisk vold, er det ofte vanskelig å fange opp at det skjer. Dette gjelder både for den som utsettes for volden og for andre i omgivelsene rundt.

Psykisk vold er et mønster som pågår over tid, og det er ikke sånn at én spesifikk hendelse eller opplevelse fører til én spesifikk ettervirkning. Mange gjentatte hendelser kan føre til mange ulike typer plager. Derfor kan det være vanskelig for den enkelte å forstå at helseplagene som oppstår kommer av den psykiske volden.

Les mer om hva psykisk vold er.

Noen vanlige ettervirkninger av psykisk vold

 • negativt selvbilde/selvfølelse/liten selvtillit (jeg får ikke til noen ting, jeg er ikke verdt noe, ingen kan elske meg, jeg er dum og stygg)
 • manglende tro på egne vurderinger og virkelighetsoppfatning
 • skam
 • skyldfølelse
 • tristhet
 • vanskeligheter med å etablere relasjoner eller knytte følelsesmessige bånd til andre mennesker,
 • isolasjon/sosial tilbaketrekking
 • vanskelig for å stole på andre
 • konsentrasjons- og hukommelsesvansker
 • hjelpeløshet, håpløshet
 • sinne
 • forvirring
 • søvnvansker
 • mareritt
 • kroppslige plager
 • svimmelhet
 • generell tretthet

Ettervirkninger av psykisk vold kan være både psykiske og fysiske

Symptomene, eller reaksjonene, som oppstår underveis mens volden fortsatt pågår, kan bli værende lenge. Reaksjoner kan også oppstå etter at volden tar slutt. Hvilke symptomer og ettervirkninger som gjelder varierer fra person til person. Jo lenger du er i det, jo verre kan det selvsagt bli, men det finnes ingen fasit for hvordan det blir.

Hvis flere typer vold har foregått samtidig, er det også umulig å skille helt hva som forårsaker hvilke reaksjoner og ettervirkninger. Ettervirkningene mange opplever etter psykisk vold kan være av både fysisk og psykisk art, og de kan opptre både hver for seg og i kombinasjon.

Vold i barndommen kan sette spor i voksenlivet

Ettervirkningene du opplever kan være på vold som nylig har skjedd, men også vold som en voksen har opplevd i barndommen. Dette kan være for eksempel omsorgssvikt eller mobbing. Alle mennesker er forskjellige og reagerer derfor også forskjellig på psykisk vold.

Noen ganger går ikke ettervirkningene over, selv etter lang tid, og for noen kan de gå over i kliniske diagnoser som depresjon, angst, spiseforstyrrelse, posttraumatisk stresslidelse (PTSD), kompleks posttraumatisk stresslidelse (KPTSD) eller rusavhengighet.

Volden kan fortsette etter et samlivsbrudd

Om man har felles barn blir mange nødt til å forholde seg til den som utøvde volden også etter forholdet er slutt. For den som har opplevd vold fra den andre kan det være krevende å skulle ha fortsatt kontakt og skulle samarbeide om barna.

Les mer og se film om foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd.

Det er hjelp å få

Hvis reaksjonene ikke går over av seg selv, kan det være lurt å snakke med noen om det. Det kan være en du kjenner og som du stoler på, eller det kan være en profesjonell. Du kan få profesjonell hjelp til å bearbeide det du sliter med uavhengig av om det er kort tid eller lang tid siden volden foregikk.

Ta kontakt med fastlegen, som kan veilede deg i hvilke aktuelle hjelpetilbud som finnes der du bor, eventuelt henvise deg til psykolog hvis du har behov for det. Du kan også ta direkte kontakt med lavterskel psykisk helsehjelp i kommunen din eller et krisesenter.

Les om hvor du kan søke hjelp ved psykisk vold.

Finn oversikt over hjelpetilbud der du bor.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.