Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Foreldresamarbeid etter vold og samlivsbrudd

Bildet illustrerer situasjon på familievernkontor

Samlivsbrudd øker risikoen for vold og partnerdrap. Det kan være vanskelig å bryte opp når den som utsettes for vold har barn med den som utøver volden. Det å bryte opp og samtidig ivareta egen og barns sikkerhet kan være krevende. Både mor og far kan være utsatt for vold, men oftest er det mor.

Ved samlivsbrudd må alle foreldre i Norge til mekling hos familievernet for å avtale bosted og samvær for barna. De som jobber i familievernet skal ikke bare hjelpe foreldrene til å finne praktiske løsninger for barna. De skal også bidra til å avdekke og hindre vold.

Barn i familier der det er vold, kan utvikle atferd som gjør at barnevernet blir kontaktet. Barnevernet har plikt til å avdekke om barnets problemer kan skyldes vold mot barnet eller mot en av foreldrene.

Les om barnevernets arbeid ved vold og overgrep.

Kontakt etter samlivsbrudd

De fleste samlivsbrudd og skilsmisser ender med at begge foreldre opprettholder kontakt med barnet enten i form av delt bosted eller samvær. Det gjelder også en del av dem som har utøvd vold mot den andre forelderen.

Foreldrene må fortsette å samarbeide om barnet også etter at forholdet mellom dem er slutt. For den som har opplevd vold fra den andre kan det være krevende å skulle ha fortsatt kontakt og skulle samarbeide om barna med den som har utøvd vold mot dem. De kan frykte både for sin egen og barnas sikkerhet.

Animasjonsfilmen under illustrerer noen av utfordringene en forelder kan møte etter samlivsbrudd når det har forekommet vold.

 

Bekymring for hvordan barnet har det under samvær kan være en stor belastning. Bekymringen kan både handle om frykt for om barna blir utsatt for vold og overgrep under samvær og mer generelt at den som har utøvd volden ikke er i stand til å gi god nok omsorg. Samtidig kan det være vanskelig å sette ord på disse bekymringene under mekling hos familievernet der voldsutøver er til stede.

Les om familievernets arbeid ved vold og overgrep. 

Kan være vanskelig å se volden

Det er ikke alltid lett for hjelpeapparatet å se volden. Kanskje ser man bare to foreldre som er i konflikt. Kanskje passer ikke noen av partene med det bildet man har av voldsutsatte og voldsutøvere. Den som er utsatt for volden vil kunne være preget av volden, men hjelpeapparatet ser kanskje bare en tverr og lite samarbeidsvillig mor. Eller en som er i ubalanse eller overreagerer.

Artikkel: Fortsettelsesvold etter samlivsbrudd i Tidsskrift for velferdsforskning

Den som utøver volden kan fremstå som fortvilet og vekke sympati hos hjelperne. Eller være uberørt og fremstå som den mest fornuftige av foreldrene. Å se at det handler om maktbruk og vold kan være vanskelig for hjelpeapparatet.

Skal bekjempe vold i nære relasjoner

Norge er forpliktet av flere lover og internasjonale konvensjoner til å forebygge og hindre vold. Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner (Istanbulkonvensjonen) nevner særlig at myndighetene har plikt til å beskytte voldsutsatte i forbindelse med samlivsbrudd.

Familievernet møter alle foreldre med barn under 16 år til mekling. Barnevern, fastlege, helsestasjon, psykisk helsevern og andre kan også være involvert. Det er viktig at alle er rustet til å oppdage om det foreligger voldsproblematikk hos familiene de møter. Filmen ovenfor illustrerer dette.

 

Teksten er skrevet av Margunn Bjørnholt i samarbeid med dinutvei.no på bakgrunn av studien «Vold i parforhold – kjønn, likestilling og makt».