Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Snakk med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen om vold og overgrep

Snakk med skolehelsetjenesten eller helsestasjonen om vold og overgrep

Utsettes du for overgrep eller opplever du vold hjemme? Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et frivillig og gratis tilbud for barn og unge fra 0-20 år samt til foreldre eller blivende foreldre og kan være et sted å ta opp problemene.

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten tilbyr helseundersøkelser, vaksinering, hjemmebesøk, helseopplysning og veiledning. En viktig del av arbeidet er forebygging av vold og seksuelle overgrep, inkludert kjønnslemlestelse og æresrelatert vold. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har tilbud både til enkeltpersoner, familier og grupper.

Helsestasjonen/skolehelsetjenesten samarbeider nært med andre kommunale helsetjenester, og kan også bistå med henvisning til, oppfølging av og kontakt med andre deler av hjelpeapparatet. Å samarbeide med skole og foreldre kan også være aktuelt ved helsestasjon for ungdom, men det er du som bestemmer om det skal være samarbeid med andre.

Se film om hvordan du møtes på helsestasjonen:

 

De fleste steder jobber det lege og helsesykepleier, mens noen steder vil du også kunne møte jordmor, psykolog eller andre yrkesgrupper som kan hjelpe deg. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Helsestasjonen/skolehelsetjenesten tilbyr tolk når det er behov for det.

Ungdomshelsestasjon

Ungdomshelsestasjon er et supplement til skolehelsetjenesten. Tilbudet retter seg mot ungdom opp til 20 år, enkelte kommuner har imidlertid utvidet tilbudet for unge opp til 24 år. Helsetjeneste for ungdom er et tilbud for unge som ønsker å prate med en voksen om små og store problemer. Her kan ungdom få råd, veiledning, undersøkelser og behandling som er tilpasset den unges behov og som gis på den unges premisser.

Ungdom som ikke går på skole, har også rett til helsestasjonstjeneste.

Helsetjeneste for ungdom er et lavterskeltilbud for unge som ønsker å prate med en voksen om små og store problemer

Svangerskapsomsorgen

Svangerskapsomsorgen og oppfølgingen av familien og det nyfødte barnet, er også er en viktig del av helsestasjonens oppgaver. Helsestasjonene tilbyr informasjon og samlivs- og foreldreveiledning til gravide og nybakte foreldre. Som ledd i svangerskapsomsorgen oppfordres helsepersonell til å stille alle gravide spørsmål om vold, både om nåværende og tidligere erfaringer. Helsestasjonen er derfor et sted du også på eget initiativ kan ta opp spørsmål knyttet til vold for eksempel hvis du selv og/eller barnet er utsatt for vold.

Helsestasjonene har også tilbud til deg som sliter med å holde kontroll på egne følelser og er aggressiv og eventuelt voldelig.

Helsestasjonene er en del av det offentlige helsetilbudet.

Oversikt over helsestasjonene og skolehelsetjenestene finner du på din kommunes nettsider.

Hjelp til å finne helsestasjon