Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er barnevernet?

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme.

Er du barn og har det vanskelig hjemme, eller er du voksen og bekymret for et barn eller en ungdom? Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme, når barn ikke får den omsorgen de trenger eller av andre grunner trenger hjelp.

Når involveres barnevernet?

Det er barnevernets oppgave å hjelpe dersom personer under 18 år utsettes for eller risikerer vold eller overgrep, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap eller trusler om dette. Andre eksempler på situasjoner der barnevernet kan hjelpe er dersom foreldre ruser seg, eller når barn har alvorlige atferdsvansker eller problemer med kriminalitet eller rus. Hjelpen er gratis.

Hvordan kan barnevernet hjelpe?

Hjelpetiltak rettet mot hjemmet kan være:

  • råd og veiledning til familien
  • foreldregrupper
  • støttekontakt
  • økonomisk støtte til barnehageplass
  • økonomisk støtte til skolefritidsordning (SFO/AKS)
  • økonomisk støtte til fritidsaktiviteter eller annet
  • avlastning i helger eller besøkshjem

Se film om hvordan barnevernet arbeider:

 

Barnets beste

«Barnets beste» er styrende for barnevernets arbeid (jamfør Barnevernloven § 4-1.Hensynet til barnets beste). Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene ønsker. Barnevernet skal hjelpe og støtte foreldre slik at de kan være gode omsorgspersoner for barna sine, og barn skal bo hjemme dersom det er mulig.

I enkelte alvorlige tilfeller er det ikke til barnets beste å bo hjemme og barnevernet må overta omsorgen. Dette kan skje med eller mot familiens ønske. Det er bare fylkesnemnda, som er et domstolslignende organ, som kan gjøre vedtak om omsorgsovertakelse når det er mot foreldrenes ønske.

Barnevernet skal hjelpe og støtte foreldre slik at de kan være gode omsorgspersoner for barna sine

Meldeplikt

Barnevernet er avhengig av at noen melder fra om barn som ikke har det bra, slik at barnet og barnets familie kan få den hjelpen de trenger. Både som privatperson og hvis du arbeider med barn og unge har du en lovfestet plikt til å melde fra dersom du er bekymret. Er du usikker på om du bør eller må melde fra, kan du ringe barnevernet på forhånd og få hjelp til å vurdere saken. Dette kan du eventuelt gjøre anonymt. Er du omsorgsperson for barnet, kan du også kontakte barnevernet og be om hjelp til å vurdere saken. Det kan være aktuelt for eksempel hvis du ikke lenger lever sammen den andre foreldreparten og er bekymret for hvordan barnet ivaretas ved samvær med den andre.

På Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider kan du lese mer om barnevernet og hvordan du melder fra

Hvem møter du hos barnevernet?

De fleste ansatte i barnevernet er enten barnevernspedagoger, sosionomer, jurister eller psykologer. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Barnevernet tilbyr tolk når det er behov for det.

Ønsker du mer informasjon om barnevernstjenesten?

Alle kommuner i Norge har en barneverntjeneste. Mange har også en barnevernvakt. På nettstedet barnevernvakten.no finner du oversikt over kommunale barneverntjenester og barnevernvakter, samt annen nyttig informasjon.

Om barnevernet på flere språk – ”Barnevernet. Til barnet beste”

Oversikt over kommunale barneverntjenester og barnevernvakter

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets nettsider