Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Adeega Daryeelka Carruurta?

Kvinne sammen med ung gutt på et kontor

Ma tahay canug la kulmayo dhibaatooyinka guriga, ama ma tahay qof weyn ee ka walaacsan wax ku saabsan canuga ama qofka da’da yar? Adeega Daryeelka Carruurta wuxuu siiyaa carruurta, dadka da’yarta, iyo qoysaska caawin iyo taageero goortii ay la kulmayaan dhibaatooyinka guriga, markii canuga uusan heleyn daryeelka u baahanyahay ama uga baahanyahay caawin sababo kale.

Adeega Daryeelka Carruurta waxay shaqadooda tahay bixinta caawin markii qofka ka hooseeyo 18 sanno jir ay ku dhacdo, ama halis ugu jiro inay ku dhacdo, rabshada ama xadgudubka, gudniinta dumarka fircooniga, guurka qasabka ah ama hanjabaadaha guurka qasabka ah. Tusaalooyinka kale ee xaaladaha ee Adeega Daryeelka Carruurta ay ku caawin karaan waa haddii waaladiinta ay ku xadgudbayaan daroogada iyo alkulada ama markii canuga qabo dhibaatooyinka dabeecada halista ah ama dhibaatooyinka la xiriirto dambiga ama si xun u isticmaalka daroogada/alkulada. Caawinta waa bilaash.

Tallaabooyinka caawinta guriga waxay noqon kartaa:

  • tallada iyo hagida qoyska
  • kooxyada taageerada waalidka
  • shaqaalaha taageerada ee canuga loogu tallogalay
  • taageerada dhaqaalaha ee daryeelka carruurta dugsiga barbaarinta
  • taageerada dhaqaalaha daryeelka dugsiga ka baxsan ee loogu tallogalay carruurta dugsiga (SFO/AKS)
  • taageerada dhaqaalaha howlaha firaaqada ama howlaha kale
  • daryeelka nasiinyada ee dhammaadyada isbuuca ama qoyska booqanayo

Daawo filimka ku saabsan Adeegyada Daryeelka Carruurta:

 

Danaha ugu wanaagsan ee canuga wuxuu muhiim u yahay shaqada Adeega Daryeelka Carruurta (cf. Qeybta 4-1 ee Xeerka Daryeelka Carruurta Noorweeyaanka – Go’aansashada danaha ugu wanaagsan ee canuga). Mararka qaar tani waxay qilaafi kartaa rabitaanada waalidka. Adeega Daryeelaan Carruurta waxay ku caawinayaan oo ku taageerayaan waaladiinta inay u suurtogeliyaan ku daryeelida carruurtooda si ku fillan, iyo carruurtooda waa inay joogteeyaan ku noolaanshaha guriga meesha midaan ay suurtogal ka tahay.

Xaaladaha kale ee dhabta ah ma ahan danaha ugu wanaagsan ee canuga inuu ku noolaado guriga, Adeega Daryeelka Carruurta waa inay geeyaan canuga daryeel. Midaan waxay la dhici kartaa ama dhici kartaa la’aanta ogolaanshaha qoyska. Kaliya gollaha Gobolka ee arimaha bulshada, kaas oo ah si urur maxkamad, ayaa gaari karo go’aamo ku saabsan geynta carruurta daryeel markii ay lid ku tahay rabitaanada waaladiinta.

Adeega Daryeelka Carruurta wuxuu ku caawinayaa oo ku taageerayaa waaladiinta inay u suurtogeliso iyaga inay siiyaan daryeel ku fillan carruurtooda

Adeega Daryeelka Carruurta wuxuu ku xiranyahay dadka oo ogeysiiyo iyaga walaacyo walba ee ay ka qabi karaan wax ku saabsan canuga, marka in canuga iyo qoyskiisa ay heli karaan caawinta ay u baahanyihiin. Markii aad tahay shaqsi gaar ah ama aad la shaqeysid carruurta iyo dadka da’yarta ah, waxaad leedahay waajibaadka sharciga ee lagu soo wargeliyo walaacyo walba ee aad qabi kartid. Haddii aadan hubin haddii aad tilmaantid ama aad u baahantahay inaad soo wargelisid walaacyo, fadlan soo wac Adeega Daryeelka Carruurta xili hore si aad u heshid hagida arintaan. Sidoo kale waa suurtogal in midaan lagu sameeyo si qarsoodi. Haddii aad tahay daryeelaha canuga, waxaad sidoo kale la xiriiri kartaa Adeega Daryeelka Carruurta oo weydii caawin lagu qiimeynayo xaalada. Tani waxay quseyn kartaa, tusaale ahaan, haddii aadan markale la nooleyn waalidka kale oo aad ka walaacsantahay sida canuga loo daryeelo markii ay wada joogaan.

Websaydka Agaasinta Carruurta, Arimaha Dhalinyarada iyo Qoyska, waxaad wax badan ka aqrin kartaa Adeega Daryeelka Carruurta iyo sida loo soo wargeliyo walaacyada.

Inta badan shaqaalaha Adeega Daryeelka Carruurta midkood waa saraakiisha daryeelka carruurta, shaqaalaha bulshada, dhaqaatiirta sharciga ama cilmi nafsiilayaasha. Shaqaalaha waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga, taas oo micnaheeda ah inay ugu fasixi karaan warbixintaada shaqsiga ah dhinacyada sadexaad ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo in qof la waxyeeleeyo. Adeega Daryeelka Carruurta waxay bixin karaan daryeel markii loo baahanyahay.

Dhammaan maamulada deegaanka ee Norway waxay bixiyaan Adeega Daryeelka Carruurta. Kuwa badan oo maamulada deegaanka ah sidoo kale waxay bixiyaan xarunta daryeelka carruurta degdega ah. Websaydka barnevernvakten.no waxaa ku jiro liiska Adeegyada Daryeelka Carruurta iyo xarumaha daryeelka carruurta degdega ee maamulka deegaanka, sidoo kale sida warbixinta kale ee wax ku oolka ah.

 

Warbixinta ku saabsan Adeega Daryeelka Carruurta oo luuqado kala duwan – ‘Adeega Daryeelka Carruurta‘. ‘Danaha ugu wanaagsan ee canuga’.

Liiska Adeegyada Daryeelka Carruurta iyo xarumaha daryeelka carruurta degdega ee maamulka deegaanka.

Websaydka Agaasinta Noorweeyaanka ee Carruurta, Arimaha Dhalinyarada iyo Qoyska.