Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ulike former for vold

Ulike former for vold, vold i nære relasjoner

Det finnes mange former for vold. Her finner du definisjoner på ulike typer vold. Forhåpentligvis hjelper listen deg å gjenkjenne signaler hvis du selv eller noen du kjenner blir utsatt for vold.

Listen nedenfor er ikke fullstendig, men gir en oversikt over de vanligste formene for vold. Det kan være at du opplever eller er vitne til andre typer vold enn det som er listet opp her. Ulike former for vold kan både gripe over i hverandre og opptre samtidig i et voldelig forhold.

Les også artikkelen Hva er vold? Definisjoner

Fysisk vold

Fysisk vold er all vold som innebærer fysisk kontakt – spark, slag, lugging, biting, kloring, fastholding, risting, dytting, kvelertak. Innesperring og isolasjon er også former for fysisk vold.

Psykisk vold

Psykisk vold er når noen bruker stemme, kroppsspråk og ord på en måte som nedvurderer, krenker, skader, truer og kontrollerer andre. Å være likegyldig til andre er også psykisk vold. Eksempler er: «Jeg skal drepe deg», «du er ikke verdt noe», «du er så stygg og feit at ingen kan være glad i deg». Omfattende kontroll av partner er også psykisk vold. Eksempler er når partneren kontrollerer hvem du er sammen med, hva du gjør, hvordan du kler deg og hva du bruker egne penger til.

Det finnes ulike typer vold og hjelp finnes:

 

Seksuell vold

Seksuell vold omfatter alle former for seksuelle krenkelser. Eksempler er handlinger eller forsøk på handlinger som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging, masturbasjon, samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt, og handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og framvisning av pornografi.

Latent vold

Volden «ligger i lufta». De som utsettes for vold frykter ofte at volden skal gjenta seg og gjør det de kan for å unngå ny vold. Hverdagen for den som utsettes for vold, preges derfor ofte av forsøk på å finne gode strategier for å unngå at volden gjentar seg.

Negativ sosial kontroll

Med negativ sosial kontroll menes bruk av ulike former for overvåking, press, trusler og tvang for å sikre at den enkelte lever i tråd med familiens eller gruppens normer og verdier. Negativ sosial kontroll kjennetegnes ved at den enkelte fratas sin grunnleggende rett til å styre eget liv.

Tvangsekteskap

Det kalles tvangsekteskap når minst én av ektefellene ikke har hatt mulighet til å forbli ugift eller selv å velge partner og har samtykket til ekteskap etter sterkt press, trusler eller annen psykisk eller fysisk vold.

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er en fellesbetegnelse på ulike typer inngrep på jenter og kvinners ytre kjønnsdeler som utføres av kulturelle årsaker og uten medisinsk grunn. Inngrepene består i at kjønnslepper, klitoris og klitorisforhud helt eller delvis fjernes eller påføres varig skade.

Omsorgssvikt

Med omsorgssvikt menes mangel på handlinger eller feilaktige handlinger ved omsorg for barn og unge samt pleietrengende voksne. Fysiske behov og behov for stimulering, oppfølging og beskyttelse blir derved ikke ivaretatt.

Materiell vold

Materiell vold er når noen knuser, ødelegger og kaster gjenstander, slår i vegger, dører og lignende handlinger. Ofte går det ut over gjenstander som betyr noe spesielt for andre.

Økonomisk vold

Økonomisk vold er når noen tilvinger seg kontroll over andre ved at den andre nektes å ha kontroll over egen eller felles økonomi eller for eksempel nektes å ha inntektsgivende arbeid.

Vold i oppdragelsesøyemed

Med vold i oppdragelsesøyemed eller oppdragervold menes fysisk og psykisk avstraffelse som ledd i oppdragelsen av barn og unge.

Strukturell vold

Med strukturell vold menes politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle forhold som opprettholder ulikhet og urettferdighet og derigjennom undertrykker og skader mennesker. Det kan skje for eksempel ved politiske tiltak, lovverk, forskrifter og forordninger. Det kan også komme til uttrykk gjennom holdninger og utsagn fra grupper eller enkeltpersoner.

Ulike former for diskriminering er eksempel på en form for strukturell vold, som gjør seg gjeldende på mange nivåer i en rekke samfunn. Strukturell vold omfattes ikke av begrepet vold i nær relasjon.

Digital vold

Digital vold er mer en arena for å utøve vold framfor en egen form for vold, og omfatter mange av de ovennevnte formene for vold og overgrep. Det kan dreie seg om trusler og trakassering via meldinger, overvåking og kontroll via mobiltelefon eller sosiale medier, eller stygge meldinger postet på nett. Digital vold innbefatter også trusler, trakassering og seksuelle overgrep som følge av kontakt etablert på nett.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.