Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er seksuelle overgrep og seksuell vold?

Urolig sjø, illustrasjon for seksuelle overgrep og seksuell vold

Med seksuelle overgrep menes alle former for seksuelle krenkelser.

Seksuelle overgrep innbefatter både handlinger eller forsøk på handlinger som innebærer ufrivillig fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging, masturbasjon, samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt, og handlinger eller forsøk på handlinger uten fysisk kontakt som seksualisert tilsnakk, blotting, fotografering, filming, kikking og fremvisning av pornografi.

Overgrepet gjøres mot den utsattes vilje, eller den utsatte er ikke samtykkekompetent. Dersom man ikke er samtykkekompetent er man ikke i stand til å ta valg på egne vegne, si ja eller nei til en bestemt handling (for eksempel helsehjelp) og å forstå konsekvensene av det valget man tar. Dette kan være tilfellet dersom noen er svært psykisk syk eller veldig ung.

Overgrepet kan skje i form av at den utsatte lures, presses eller trues til å utføre handlinger sammen med andre, at den utsatte må se på andre som utfører seksuelle handlinger eller ved at vedkommende må utføre seksuelle handlinger med seg selv i andres påsyn. Overgrep kan hende alle uansett alder og kjønn, og det er et overgrep uansett om man er edru, ruset eller sover.

WHO definerer seksuelle overgrep slik (oversatt fra engelsk):
Enhver seksuell handling, forsøk på å oppnå seksuell handling, uønskede seksuelle kommentarer eller fremstøt, eller handlinger tilknyttet menneskehandel som trafficking, rettet mot en persons seksualitet ved bruk av tvang fra en annen person, uavhengig av personens relasjon til offeret, i en hvilken som helst setting, inkludert, men ikke begrenset til, hjem og arbeid.

«Any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting, including but not limited to home and work.»

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse. I den såkalte voldtektsbestemmelsen brukes betegnelsen seksuell omgang.