Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva sier straffeloven om incest?

Straffeloven skiller mellom incest i “tradisjonell” forstand og seksuell omgang med noen man har omsorg for.

De norske straffebestemmelser om incest finnes i straffelovens §§ 312-313. Straffelovens § 312. Incest, rammer den som har seksuell omgang med slektning i nedstigende linje, dvs. med barn, barnebarn eller oldebarn. Bestemmelsen omfatter både biologiske og adopterte barn. Det er opphavssiden (ascendenten) som har straffansvar. Har en far seksuell omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren. Straffen for seksuell omgang med slektning i nedstigende linje er fengsel i inntil 6 år.

Har en far seksuell omgang med sin datter, rammes faren av straffebestemmelsen, men ikke datteren

Straffelovens § 313. Søskenincest, omfatter incest mellom søsken. Straffen for incest mellom søsken er fengsel i inntil 1 år. Her kan begge straffes.

Etter bestemmelsen i straffelovens § 314. Seksuell omgang mellom andre nærstående, kan det gis inntil seks års fengsel til den som har seksuell omgang med fosterbarn, stebarn eller noen annen person under 18 år som står under hans/hennes omsorg, myndighet eller oppsikt. Dette er ikke incest slik begrepet er definert i straffeloven, men det er forbudt ut fra de samme beskyttelsesverdige interesser som er satt for å hindre incest.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.