Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva sier straffeloven om seksuell omgang og voldtekt?

Kornstrå i vinden, illustrasjon for hva straffeloven sier om seksuell omgang og voldtekt

Straffeloven skiller mellom tre hovedkategorier av seksuelle overgrep: «seksuell omgang», «seksuell handling» og «seksuelt krenkende atferd». Hvilken av disse betegnelsene et overgrep gis, er avgjørende for hvilke straffebestemmelser (eventuelt hvilket straffalternativ i en bestemmelse) som kommer til anvendelse.

Seksuell omgang

Seksuell omgang rammes av straffelovens § 291. Voldtekt. For barn under 14 år gjelder imidlertid egne straffebestemmelser. Begrepet seksuell omgang defineres ikke i lovbestemmelsen. Rettspraksis (tidligere avgjørelser i de ulike domstolene) har imidlertid belyst hva som menes med seksuell omgang. Begrepet omfatter for det første samleie, som er definert i straffelovens § 292. Minstestraff for voldtekt til samleie mv. Seksuell omgang omfatter også alle former for masturbasjon og samleielignende handlinger, innføring av fingre i vagina eller endetarmsåpningen, og slikking av kjønnsorganer. Eksempel på en samleielignende handling er en mann som gnir penis mot en kvinnes mage.

Seksuell omgang må skilles fra seksuell handling som regnes mindre alvorlig i straffeloven. Seksuell handling omfatter beføling av kjønnsorganer eller bryster. Grensen mellom seksuell omgang og seksuell handling avhenger av hvor intim og intens berøringen er. Seksuell omgang rammes av straffeloven selv om handlingen ikke er seksuelt motivert.

Hva menes med vold eller truende atferd?

§ 291 brukes også begrepene vold og truende atferd. Voldsbegrepet skal forstås vidt. Hva som skal regnes som vold beror på de konkrete omstendighetene i saken. Typiske voldshandlinger kan være slag, kvelertak eller at gjerningspersonen presser den andre ned eller holder vedkommendes bein og armer. Det samme gjelder dersom den andre hindres i å komme seg unna. Det er ikke noe krav om at den andre må ha ytt motstand. Flere faktorer kan påvirke hvordan en handling oppfattes. Ved vurderingen skal det legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år. Det kan også legges vekt på hvor handlingen har funnet sted, relasjonen mellom gjerningspersonen og fornærmede, og om fornærmede hadde særlig grunn til å frykte gjerningspersonen.

Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes av straffeloven

Den truende atferden kan være verbale trusler eller annen skremmende atferd. Trusselen kan også være rettet mot andre enn den fornærmede selv. Også trusler mot personer som står fornærmede nær, rammes av straffeloven. Det er ikke nødvendig at trusselen går ut på å gjøre noe rettsstridig eller straffbart. Også trusler om for eksempel å sette ut et rykte rammes.

Hva betyr det å ha omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen?

Det betyr at den som utsettes for overgrep er ute av stand til å motsette seg handlingen på grunn av bevisstløshet, søvn, overstadig beruselse, fysisk funksjonshemming eller lignende. Dersom gjerningspersonen for eksempel doper ned, får til å sove eller forårsaker at den andre blir bevisstløs, anses dette som like straffverdig som voldtekt i tradisjonell forstand. Også her skal det ved vurderingen legges vekt på om den som ble utsatt for overgrep var under 14 år.

Uaktsom og forsettlig voldtekt – hva sier straffeloven?

Denne delen av voldtektsbestemmelsen var et ønske fra lovgiver om å understreke at slike handlinger er like straffverdige som voldtekt i tradisjonell forstand.