Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Straffeloven om uaktsom og forsettlig voldtekt

Dugg på strå, illustrasjon for hva straffeloven sier om uaktsom og forsettlig voldtekt

Hva skiller grovt uaktsom voldtekt fra forsettlig voldtekt? Finn ut hva straffelovens § 291 (voldtektsbestemmelsen) og § 294 sier om dette.

Grensen mellom forsettlig voldtekt (jf. straffeloven § 291) og grovt uaktsom voldtekt (jf. straffeloven § 294) beror på gjerningspersonens subjektive forestillinger i gjerningsøyeblikket.

Straffeloven § 294

For å kunne straffes for grovt uaktsom voldtekt, straffelovens § 294, må gjerningspersonen være sterkt å bebreide for ikke å ha forstått at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av vold eller trusler, eller at den seksuelle omgangen skjedde med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen.

Å være sterkt å bebreide for ikke å ha forstått, betyr at man åpenbart burde ha skjønt hva man holdt på med.

Å være ute av stand til å motsette seg, betyr for eksempel at enhver må forsikre seg om at den andre parten er våken og samtykker i å ha sex før seksuell omgang innledes. En som sover kan ikke samtykke.

 En som sover kan ikke samtykke

Straffeloven § 291

Straffelovens voldtektsbestemmelse, § 291, innebærer forsett.

Det kalles forsett når den som utfører en handling gjør det bevisst eller foretar handlingen med hensikt (jf. straffeloven § 22). Det er forsett selv om hen som bryter loven ikke vet at handlingen er ulovlig. Det er også forsett når den som handler holder det for mulig at det hen gjør er straffbart, men likevel velger å gjøre det.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

NOU 2008: 4, Fra ord til handling — Bekjempelse av voldtekt krever handling
lovdata.no