Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Støttesenter for kriminalitetsutsatte?

Har du blitt utsatt for vold, overgrep eller andre straffbare handlinger, som du har anmeldt, eller du vurderer å gjøre det?

I løpet av 2017 ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert i alle politidistrikter for å styrke tjenestetilbudet til kriminalitetsutsatte. Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for kriminalitet og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen.

Støttesenteret skal ta vare på deg som er utsatt for straffbare handlinger.

Støttesentrenes oppgave er å følge deg gjennom hele straffesaksprosessen, fra anmeldelse til endelig påtalemessig avgjørelse eller endt domstolsbehandling. Alle kan ta kontakt med Støttesenteret, men tilbudet er primært for deg som anmelder saken til politiet.

Se film om hvordan du møtes på et støttesenter for kriminalitetsutsatte:

Støttesenterets tilbud til kriminalitetsutsatte og deres pårørende består av:

  • psykososial støtte og hjelp, blant annet til å bearbeide og håndtere det som har skjedd, reaksjoner, utfordringer og livssituasjonen framover
  • oppfølging gjennom hele straffesaksprosessen
  • informasjon – primært om straffesaksprosess og hjelpesystemer
  • veiledning og losing til kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, inkludert Kontoret for voldsoffererstatning
  • rettergangstøtte – når saken går sin gang til domstolsbehandling

De fleste som arbeider ved støttesentrene har sosial- eller helsefaglig bakgrunn, med videreutdanning innenfor relevante fagområder. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Støttesenteret tilbyr tolk når det er behov for det.

Støttesentrene er et samarbeidstiltak mellom politidistriktene og utvalgte vertskommuner. Sentrene er plassert i politiet for å være lettest mulig tilgjengelig for den enkelte kriminalitetsutsatte, og de dekker hvert sitt respektive politidistrikt. Støttesentrene skal samarbeide med og være faglig forankret i det lokale hjelpeapparatet.


Felles nasjonalt telefonnummer for støttesentrene er 800 40 008 eller 815 20 077

Oversikt over alle landets støttesentre for kriminalitetsutsatte på dinutvei.no (kryss av for støttesenter under “Type tilbud”)

Omtale av Støttesenter for kriminalitetsutsatte på politiets sider

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.