Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Støttesenter for kriminalitetsutsatte?

Brosjyre med tekst og illustrasjoner som viser hva støttesenter for kriminalitetsutsatte kan gjøre for de som er utsatt for vold i nære relasjoner

Har du blitt utsatt for vold, overgrep eller andre straffbare handlinger, som du har anmeldt, eller du vurderer å gjøre det?

Hvordan kan Støttesenter for kriminalitetsutsatte hjelpe?

Støttesentrene skal ivareta dine behov hvis du utsettes for kriminalitet og bidra til at du klarer å stå gjennom hele straffesaksprosessen.

Støttesenteret skal ta vare på deg som er utsatt for straffbare handlinger.

Støttesentrenes oppgave er å følge deg gjennom hele straffesaksprosessen, fra anmeldelse til endelig påtalemessig avgjørelse eller endt domstolsbehandling. Alle kan ta kontakt med Støttesenteret, men tilbudet er primært for deg som anmelder saken til politiet.

Se film om hvordan du møtes på et støttesenter for kriminalitetsutsatte:

 

Hva består tilbudet av?

Støttesenterets tilbud til kriminalitetsutsatte og deres pårørende er gratis og består av:

  • psykososial støtte og hjelp, blant annet til å bearbeide og håndtere det som har skjedd, reaksjoner, utfordringer og livssituasjonen framover
  • oppfølging gjennom hele straffesaksprosessen
  • informasjon – primært om straffesaksprosess og hjelpesystemer
  • veiledning og losing til kontakt med andre deler av hjelpeapparatet, inkludert Kontoret for voldsoffererstatning
  • rettergangstøtte – når saken går sin gang til domstolsbehandling

De ansatte har taushetsplikt

De fleste som arbeider ved støttesentrene har sosial- eller helsefaglig bakgrunn, med videreutdanning innenfor relevante fagområder. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Støttesenteret tilbyr tolk når det er behov for det.

Hvor ligger støttesentrene?

I løpet av 2017 ble Støttesenter for kriminalitetsutsatte etablert i alle politidistrikter for å styrke tjenestetilbudet til kriminalitetsutsatte. Støttesentrene er et samarbeidstiltak mellom politidistriktene og utvalgte vertskommuner.

Sentrene er plassert i politiet for å være lettest mulig tilgjengelig for den enkelte kriminalitetsutsatte, og de dekker hvert sitt respektive politidistrikt. Støttesentrene skal samarbeide med og være faglig forankret i det lokale hjelpeapparatet.

Kontaktopplysninger

Felles nasjonalt telefonnummer for støttesentrene er 800 40 008.

Oversikt over alle landets støttesentre for kriminalitetsutsatte på dinutvei.no (kryss av for støttesenter under «Type tilbud»)

Omtale av Støttesenter for kriminalitetsutsatte på politiets sider