Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay Xarunta Taageerada ee Dhibanayaasha Dambiga?

Brosjyre med tekst og illustrasjoner

Miyaad la kulantay rabshad, xadgudubka galmada, weerarka ama xadgudubyada kale ee dambiilaha, oo aad soo wargelisay, ama miyaad tixgelineysaa inaad sidaas sameysid?

Inta lagu jiray 2017, Xarumaha Taageerada ee Dhibanayaasha Dambiga (Støttesenter for kriminalitetsutsatte) ayaa laga aasaasay dhammaan booliska degmooyinka si loo xoojiyo adeegyada dhibanayaasha dambiga. Ujeedada Xarumaha Taageerada waa buuxinta baahiyadaada haddii aad aheyd dhibane dambi iyo si laguu taageero muddada dacwadaha maxkamada dambiilaha.

Ujeedada Xarunta Taageerada waa daryeelida kuwa ah dhibanayaasha falalka dambiilaha

Xarumaha Taageerada waxay kuu raacayaan dhinaca dacwadaha maxkamada dambiilaha, ee ka bilaabaneyso wargelinta koowaad ee xadgudubka illaa go’aanka xukunka ugu dambeeyo ama dhammaadka dacwadaha maxkamada. Qof walba wuxuu la xiriiri karaa Xarumaha Taageerada, laakin kooxda yoolka guud waa kuwa ku soo wargelinayo dambi booliska.

Halkaan waxaad ka daawan kartaa fiidiyo ku saabsan waxa dhaco markii aad ka qeybgashid xarunta Taageerada loogu tallogalay Dhibanayaasha Dambiga:

 

Xarumaha Taageerada waxay siiyaan taageerada xigto dhibanayaasha dambiga iyo qaraabadooda u dhow:

  • taageerada nafsaaniga iyo caawinta, oo ay ku jiraan kala shaqeynta iyo la imaanshaha qodobo ee waxa dhacay, noocyo kala duwan oo falcelinada cilmi nafsiga, iyo ka soo kabsiga nolosha daahdo iyo isbadelada mustaqbalka
  • caawinta inta lagu jior dacwadaha maxkamada dambiilaha
  • warbixinta – marka koowaad dacwadaha maxkamada dambiilaha iyo adeegyada caawintee iyo taageeradee la heli karaa
  • hagida iyo boor dhajinta lagu caawinayo iyo adeegyada taageerada, oo ay ku jiraan Maamulka Magdhowga Dhaawacyada Dambiilaha (Kontoret for voldsoffererstatning)
  • taageerada gudbinta dacwada – goorta dacwada maxkamada aado

Inta badan dadka ka shaqeeya Xarumaha Taageerada waxay leeyihiin taariiqda shaqada bulshada ama xirfadlaha caafimaadka, oo aad ayay ugu qalmaan xaaladaha la xiriira. Shaqaalaha waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed waa laga illaaliyaa la wadaagida warbixin walba ee adiga kugu saabsan dadka kale iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga hore (illaa ay jiraan xaalad degdeg ah, oo nolosha halis ku ah). Xarunta waxay bixin kartaa turjubaan haddii loo baahdo.

Xarumaha Taageerada waa barnaamij iskaashi ee u dhaxeeyo booliska degmooyinka iyo degmooyinka martigelinta la xushay. Xarumaha waxay la leyihiin xaruntooda guud adeegyada booliska si markaas qaab wanaagsan ay u helaan shaqsiyaadka dhibanaha dambiga: xarun walba waxay dabooshaa booliska degmada u dhigma. Xarumaha Taageerada ujeedkooda waa inay si dhow ula shaqeeyaan caawinta deegaanka iyo adegyada taageerada, halka ay yeelanayaan rugtooda guud ee xirfadlaha.

Warbixinta xiriirka

Waxaad heleysaa dulmarka Xarumaha Taageerada oo Dhibanayaasha Dambiga ee dinutvei.no (sax “støttesenter” hoosta “Nooca adeega”)

Warbixinta ku saabsan Xarumaha Taageerada ee Dhibanayaasha Dambiga ee boggaga booliska

Lambarka taleefonka qaranka dhexe ee loogu tallogalay Xarumaha Taageerada waa 800 40 008