Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak?

Bistandsadvokatens rolle

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes rettigheter og interesser etter straffeprosessloven og voldsoffererstatningsloven på alle stadier av en straffesak.

Etterforskningsstadiet

Når du anmelder vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep til politiet, har du som fornærmet rett til bistand fra en bistandsadvokat. Bistandsadvokatens rolle under politiavhøret er å støtte deg og påse at dine rettigheter blir ivaretatt. Bistandsadvokaten har anledning til å stille spørsmål til deg på slutten av politiavhøret. Under avhøret har du også rett til å ha med deg en tillitsperson. Det er imidlertid viktig at denne personen ikke er et potensielt vitne i saken.

Under etterforskningen har bistandsadvokaten ansvaret for å følge opp politisaken. Arbeidet kan bestå i å purre på saksbehandlingstiden hos politiet, begjære etterforskningsskritt og sørge for at du blir underrettet om utviklingen i saken. Du har som fornærmet rett til innsyn i sakens dokumenter.

Dersom bistandsadvokaten ser at du som fornærmet har skader som er omfattende, kan bistandsadvokaten begjære sakkyndig utredning av deg for å få klarlagt om du har krav på erstatning for varig mèn.

Når en sak er ferdig etterforsket, blir saken sendt til politiadvokaten eller statsadvokaten for påtalemessig avgjørelse. Påtaleansvarlig bestemmer om det blir tatt ut tiltale i saken eller ikke, dvs. om det blir en rettssak eller om saken blir henlagt.

Under etterforskningen har bistandsadvokaten ansvaret for å følge opp politisaken.

Dersom saken blir henlagt av påtalemyndigheten, kan du klage på beslutningen innen tre uker. Det er bistandsadvokatens oppgave å utarbeide en klage på vegne av deg. Saken blir da sendt til påtalemyndighetens overordnede for en ny vurdering. Det er ikke bare henleggelser som kan påklages, men også den tiltalebeslutning som påtalemyndigheten tar ut.

Hovedforhandling (rettssak)

Før en hovedforhandling er bistandsadvokatens rolle å forberede deg på den kommende rettssaken. Bistandsadvokaten vil forklare rettens aktører, saksgang og hvilke rettigheter du har under hovedforhandlingen. Formålet er at du skal være best mulig forberedt til saken.

Du er som fornærmet vanligvis den første som avgir forklaring i retten. Dersom du ikke ønsker å ha tiltalte til stede under sin forklaring, kan bistandsadvokaten i enkelttilfeller anmode om at tiltalte forlater rettssalen, eller setter seg bakerst i rettssalen slik at du unngår å se på tiltalte under din forklaring. Det er retten som har det avgjørende ordet med hensyn til om tiltalte skal forlate rettssalen eller ikke.

Straffesaker er offentlige. Hovedregelen er at disse er åpne, og at de som ønsker kan gå inn i rettssalen. Dersom du ikke ønsker tilhørere, kan bistandsadvokaten anmode retten om at hele eller deler av saken skal gå for lukkende dører. Dette er en unntaksregel, og det vil være mest praktisk at anmodningen om lukkede dører kun gjelder deler av saken, f.eks. forklaringen til fornærmede eller psykolog.

Du har som fornærmet rett til å følge hele rettssaken. Bistandsadvokaten har rett til å stille spørsmål til tiltale, vitner og sakkyndige som skal avgi forklaring i retten. Det er aktor som har ansvaret for bevisførsel for at tiltalte skal bli dømt etter tiltalen.

Du har som fornærmet rett til å følge hele rettssaken

Se film om hvordan du møtes hos bistandsadvokat:

 

Erstatning

En bistandsadvokat skal vurdere spørsmålet om erstatning med deg, og har ansvaret for å fremme erstatning/oppreisning på vegne av deg som fornærmet dersom du ønsker dette.

Du kan kreve ulike typer erstatning:

  • Oppreisningserstatning er ment å kompensere for den «tort og svie» som krenkelsen har påført deg – en form for «plaster på såret». I voldtektssaker har Høyesterett fastsatt en standard for størrelsen på erstatningssummen.
  • Mènerstatning gis når det foreligger en skade av medisinsk art. Skaden må være varig og betydelig. At skaden må være varig, betyr ikke at den må vare livet ut, men at den må være langvarig. Mènerstatning omtales ofte som en erstatning for tapt livsutfoldelse, og fastsettes på bakgrunn av skadens størrelse (din medisinske invaliditet). Graden av medisinsk invaliditet fastsettes av en sakkyndig.
  • Økonomisk erstatning kan gis for merutgifter (for eksempel utgifter til behandling) og erstatning for tapt inntekt. Det må være en årsakssammenheng mellom tapet og den straffbare handlingen.

Det er ulike beviskrav i strafferetten og erstatningsretten. For at det skal bli tatt ut tiltale i henhold til strafferetten, må forholdet anses bevist ut over enhver rimelig tvil. Erstatningsretten opererer med et lavere beviskrav. For å bli tilkjent erstatning må det være klart sannsynliggjort at den straffbare handling har funnet sted. Det betyr at du som fornærmet kan bli tilkjent erstatning selv om tiltalte blir frifunnet i en straffesak eller hvis saken er henlagt av politiet på grunn av bevisets stilling.

Det er vanlig å fremme krav om erstatning i tilknytning til hovedforhandlingen i straffesaken hvis det reises tiltale. Et annet alternativ er å ta ut stevning i et sivilt søksmål. Krav om erstatning kan også sendes til Kontoret for voldsoffererstatning.

Arbeid etter rettskraftig dom

Dersom domfelte ikke betaler sin idømte erstatning til deg som fornærmet, kan bistandsadvokaten søke om å få beløpet dekket fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Ofte er det slik at fornærmedes skadeomfang ikke er klarlagt mens saken verserer for domstolene. Det er da viktig at bistandsadvokaten sørger for at fornærmede er kjent med mulighetene for å søke om tilleggserstatning til Kontoret for voldsoffererstatning. Dette kan f.eks. være erstatning for økonomiske tap fornærmede har hatt etter rettssaken.

Artikkelen er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med advokatfirmaet Salomon-Johansen AS