Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak?

Bistandsadvokatens rolle

Bistandsadvokaten skal ivareta dine interesser og rettigheter i straffesaken mot den som er tiltalt for vold eller overgrep og fremme krav om erstatning på dine vegne.

Etterforskningsstadiet

Når du anmelder vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep til politiet, har du rett til bistand fra en bistandsadvokat.

Les mer om når du har krav på bistandsadvokat.

Bistandsadvokatens rolle under politiavhøret er å støtte deg og påse at dine rettigheter blir ivaretatt. På slutten av politiavhøret har bistandsadvokaten anledning til å stille deg spørsmål som kan bidra til å belyse saken din utover spørsmålene du allerede har fått fra politiet.

Under avhøret har du også rett til å ha med deg en tillitsperson. Det er imidlertid viktig at den du i så fall velger ikke kan være noen som seinere skal vitne i saken.

Under etterforskningen har bistandsadvokaten ansvaret for å følge opp politisaken. Arbeidet kan bestå i å purre på saksbehandlingstiden hos politiet, be politiet om å etterforske bestemte ting og sørge for at du blir underrettet om utviklingen i saken. Som fornærmet (altså som rammet av vold eller overgrep) har du rett til innsyn i sakens dokumenter.

Dersom du har omfattende skader, kan bistandsadvokaten be om at du utredes av en sakkyndig (for eksempel lege eller psykolog) for å få klarlagt om du har krav på erstatning for varig mèn.

Les om erstatning ved vold og overgrep

Når en sak er ferdig etterforsket, blir saken sendt til politiadvokaten eller statsadvokaten for såkalt påtalemessig avgjørelse. Det betyr at en jurist (påtaleansvarlig) bestemmer om det blir tatt ut tiltale i saken, altså om det blir en rettssak eller om saken blir henlagt.

Under etterforskningen har bistandsadvokaten ansvaret for å følge opp politisaken.

Dersom saken blir henlagt av påtalemyndigheten (politiadvokat eller statsadvokat), kan du klage på beslutningen innen tre uker. Det er bistandsadvokatens oppgave å utarbeide en klage på vegne av deg. Saken blir da sendt til påtalemyndighetens overordnede for en ny vurdering. Det er ikke bare henleggelser som kan påklages, men også den tiltalebeslutning som påtalemyndigheten tar ut.

Se film om hvordan du møtes hos bistandsadvokat:

 

Hovedforhandling (rettssak)

Før en hovedforhandling er bistandsadvokatens rolle å forberede deg på den kommende rettssaken. Bistandsadvokaten vil forklare deg hvem som er tilstede i retten, hvilke roller de ulike har, saksgang og hvilke rettigheter du har under hovedforhandlingen. Formålet er at du skal være best mulig forberedt til saken.

Du er som fornærmet vanligvis den første som avgir forklaring i retten.

Dersom du ikke ønsker at den som er tiltalt er til stede når du forklarer deg, kan bistandsadvokaten i enkelttilfeller anmode om at tiltalte forlater rettssalen, eller setter seg bakerst i salen slik at du unngår å se på tiltalte under din forklaring. Retten avgjør om tiltalte må forlate rettssalen.

Straffesaker er offentlige. Hovedregelen er at sakene er åpne, og at de som ønsker kan komme inn i rettssalen. Dersom du ikke ønsker tilhørere, kan bistandsadvokaten anmode retten om at hele eller deler av saken skal gå for lukkende dører. Dette er likevel en unntaksregel, og det vil være mest praktisk at anmodningen om lukkede dører kun gjelder deler av saken, f.eks. forklaringen til fornærmede eller psykolog.

Du har som fornærmet rett til å følge hele rettssaken. Bistandsadvokaten har rett til å stille spørsmål til tiltale, vitner og sakkyndige som skal avgi forklaring i retten. Det er aktor som har ansvaret for bevisførsel for at tiltalte skal bli dømt etter tiltalen.

Du har som fornærmet rett til å følge hele rettssaken

Erstatning

En bistandsadvokat skal vurdere spørsmålet om erstatning med deg, og har ansvaret for å fremme erstatning/oppreisning på vegne av deg som fornærmet dersom du ønsker dette.

Les om erstatning ved vold og overgrep

 

Artikkelen er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med advokatfirmaet Salomon-Johansen AS