Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rett til voldsoffererstatning

Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Før du kan søke, må du som hovedregel ha anmeldt handlingen. Har du rett på bistandsadvokat, skal bistandsadvokaten hjelpe deg med å søke en slik erstatning. Du kan også få gratis bistand på et Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Kriminelle handlinger som å bli slått ned, voldtatt eller på annen måte utsatt for en straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan gi rett til voldsoffererstatning. Dersom voldsofferet dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning. Hvis barn har vært vitne til vold, kan også barn ha rett til voldsoffererstatning.

Ønsker du å søke voldsoffererstatning fra staten, må forholdet som hovedregel først anmeldes til politiet. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Det koster ingenting å søke. Søknad om voldsoffererstatning fremsettes på eget skjema som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Det er ikke nødvendig med advokatbistand for å søke voldsoffererstatning, men det kan være en god hjelp i søknadsprosessen. Du kan få gratis bistand på et Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Kontoret for voldsoffererstatning foretar en selvstendig vurdering av bevisene i saken. Det stilles lavere krav til bevis i en erstatningssak enn hva det kreves i en straffesak. Du kan derfor bli tilkjent voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken eller tiltalte ikke ble domfelt i en straffesak. Skadevolderen er ikke part i erstatningssaken. I saker hvor straffesaken er henlagt, eller forholdet ikke er anmeldt, vil skadevolderen aldri bli varslet om din søknad.

Dersom du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du ta kontakt med Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), telefon 22 84 29 50, eller et Støttesenter for kriminalitetsutsatte, for å få hjelp til å søke om voldsoffererstatning.

Søknad om voldsoffererstatning skal sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema finner du på kontorets nettsider.

Kontaktopplysninger

Hovedkontoret i Vardø svarer på spørsmål på tlf 78 98 95 00, kl 8 – 15
E-post: post@voldsoffererstatning.no
Informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema