Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rett til voldsoffererstatning

Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Dersom du har blitt utsatt for kriminelle handlinger, kan du søke voldsoffererstatning fra den norske stat. Vanligvis må du anmelde saken.

Dersom du blir slått ned, voldtatt eller utsatt for en annen straffbar handling som krenker livet, helsen eller friheten, kan du ha rett til voldsoffererstatning. Dersom et voldsoffer dør, kan de etterlatte ha rett til erstatning. Barn som har vært vitne til vold, kan også ha rett til voldsoffererstatning.

Som regel må du anmelde

Ønsker du å søke voldsoffererstatning fra staten, må forholdet som hovedregel først anmeldes til politiet. Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en straffbar voldshandling.

Hvordan søke om voldsoffererstatning

Det er gratis å søke. Du søker på eget skjema som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning.

Informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema

Det stilles lavere krav til bevis i en erstatningssak enn i en straffesak. Kontoret for voldsoffererstatning foretar en selvstendig vurdering av bevisene i saken. Du kan derfor bli tilkjent voldsoffererstatning selv om politiet har henlagt saken eller tiltalte ikke ble domfelt i en straffesak.

Skadevolderen er ikke part i erstatningssaken. I saker hvor straffesaken er henlagt, eller forholdet ikke er anmeldt, vil skadevolderen aldri bli varslet om din søknad.

Hjelp til å søke om voldsoffererstatning

Du kan søke på egen hånd, men det kan være nyttig å få hjelp.

Har du rett på bistandsadvokat, skal bistandsadvokaten hjelpe deg med å søke erstatning.

Dersom du ikke har rett til bistandsadvokat, kan du få gratis hjelp hos Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK), telefon 22 84 29 50, eller et Støttesenter for kriminalitetsutsatte.

Søknad om voldsoffererstatning skal sendes til Kontoret for voldsoffererstatning. Informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema finner du på kontorets nettsider.

Kontaktopplysninger

Hovedkontoret i Vardø svarer på spørsmål på tlf 78 98 95 00.
E-post: post@voldsoffererstatning.no
Informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning