Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Rett til voldserstatning

Søk om voldsoffererstatning dersom du har blitt utsatt for vold og kriminelle handlinger

Dersom du har blitt utsatt for bestemte straffbare handlinger, kan du søke om volderstatning (tidligere voldsoffererstatning) fra den norske stat. Saken må i så fall anmeldes til politiet først.

Fra og med 2023 er det kun de straffbare forholdene som er opplistet i voldserstatningsloven som kan gi rett til erstatning. Loven nevner blant annet ulike seksuelle overgrep, mishandling i nære relasjoner, tvang, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse, grov frihetsberøvelse, menneskehandel, kroppsskade, grov kroppskrenkelse og grove trusler.  Mishandling i nære relasjoner omfatter barn som har vært vitne til vold. Drap eller uaktsom forvoldelse av noens død kan gi rett til erstatning for de etterlatte.

Det må være klart sannsynliggjort at det har skjedd en slik handling som nevnes i voldserstatningsloven. Loven gjelder også forsøk på slike handlinger.

Simpel kroppskrenkelse, simple trusler, simpel frihetsberøvelse og personforfølgelse er blant de straffbare handlingene som ikke lenger er omfattet av ordningen.

Forholdet må være anmeldt

Ønsker du å søke om voldserstatning fra staten, må forholdet først anmeldes til politiet. Hvordan politiet oppfatter det som har skjedd og registrerer og klassifiserer hendelsen avgjør om forholdet omfattes av voldserstatningsordningen.

Det stilles likevel lavere krav til bevis i en erstatningssak enn i en straffesak. Kontoret for voldsoffererstatning foretar en selvstendig vurdering av bevisene i saken. Du kan derfor bli tilkjent voldserstatning selv om politiet har henlagt saken.

Dersom den som voldte skaden er frifunnet for erstatningskravet i retten, vil du ikke kunne tilkjennes voldserstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning.

Søknadsfrister

Fristen er seks måneder fra rettskraftig avgjørelse hvis du søker om utbetaling etter å ha fått tilkjent erstatning i domstolen.

Fristen for å søke om voldserstatning er ett år etter at endelig påtaleavgjørelse er truffet (for eksempel om saken henlegges) eller det er avsagt fraværsdom (den tiltalte møtte ikke opp i retten) eller inngått rettsforlik er om erstatningskravet.

Ble saken henlagt fordi den var foreldet etter straffeloven, må søknaden i tillegg være fremmet før kravet mot skadevolderen er foreldet etter foreldelsesloven.

Parter i saken

Hvis du søker om voldserstatning uten at erstatningen er tilkjent ved dom, er den som voldte skaden part i saken. Dette innebærer at vedkommende i utgangspunktet har rett til å se dokumentene i saken.

Hvis du har fått erstatningen tilkjent ved en rettskraftig dom, og ber om at staten utbetaler deg beløpet og overtar inndrivelsen, er skadevolderen ikke part i voldserstatningssaken.

Hvordan søke om voldserstatning

Det er gratis å søke. Du fyller ut et eget skjema som sendes til Kontoret for voldsoffererstatning.

Informasjon om søknadsprosessen og søknadsskjema finner du på kontorets nettsider.

Hjelp til å søke om voldserstatning

Tidligere var det adgang til å få fri rettshjelp i forbindelse med søknad om voldserstatning. Arbeid med søknad om voldserstatning var også omfattet av bistandsadvokatoppdraget dersom man hadde fått oppnevnt bistandsadvokat i saken av retten. Disse rettighetene ble fjernet da den nye loven om voldserstatning trådte i kraft 01.01.2023.

Loven legger nå opp til at du må søke på egenhånd. Kontoret for voldsoffererstatning har informasjons- og veiledningsplikt.

Du kan få gratis veiledning/rådgivning om søknadsprosessen hos:

Hvis saken din er omfattende eller reiser komplekse spørsmål, kan du unntaksvis få dekket noe bistand fra en advokat i søknadsprosessen. Spørsmålet om dekning av advokatutgifter blir avgjort av Kontoret for voldsoffererstatning etter at søknaden er behandlet, og kravet om dekning av advokatens arbeid må sendes inn før vedtak fattes i saken.

Siden det er usikkert om advokatens arbeid vil bli dekket av voldsofferkontoret, er det vanlig praksis blant advokater å kreve forskudd av søker. Dette benyttes til å betale utgiftene dersom Kontoret for voldsoffererstatning ikke dekker dem.

Kontaktopplysninger

Se informasjon på hjemmesiden til Kontoret for voldsoffererstatning.
Kontoret svarer på spørsmål på tlf 78 98 95 00.
E-post: post@voldsoffererstatning.no

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei i samarbeid med Advokatfirmaet Salomon Johansen.

Kilder:

Kontoret for voldsoffererstatning
Lovdata