Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

เมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในกรณีที่มีความรุนแรงและการทารุณกรรมจะต้องเริ่มต้นอย่างไร

spørsmålstegn tegnet på vind

คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้หากว่าคุณและ/หรือบุตรหลานของคุณตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงจากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัวหรือผู้อื่น

  • ในสถานการณ์เฉียบพลันหรือเป็นอันตรายถึงชีวิต ให้โทรแจ้ง ตํารวจที่ 112 หรือรถพยาบาลที่ 113 ตํารวจยังสามารถให้คําแนะนําและแนวทางปฏิบัติได้
  • สายด่วน VO – สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาตินอร์เวย์ 116 006 (Vold- og overgrepslinjen) – เปิดให้บริการกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือการทารุณกรรมในครอบครัว นี่คือบริการระดับชาติและไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง
  • ที่พักพิงจากความรุนแรงในครอบครัว (krisesenter) สามารถให้ที่พักอาศัย คําแนะนํา แนวทาง ความช่วยเหลือทางกฎหมายและการส่งต่อไปยังบริการอื่นๆ ที่จําเป็น คุณสามารถขอความช่วยเหลือจากที่พักพิงแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ที่นั่นก็ตาม
  • หากมีเด็กตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือหากพวกเขาต้องใช้ชีวิตอยู่กับความรุนแรงในบ้าน – โปรดติดต่อ บริการสวัสดิการเด็ก (barnevernet) ในเขตปกครองส่วนท้องถิ่นของคุณ หรือโทรศัพท์ฉุกเฉินสําหรับเด็กและเยาวชน(Alarmtelefonen for barn og unge) โทรศัพท์: (+47) 116 111, อีเมล:  alarm@116111.no
  • GPของคุณ(fastlege)ศูนย์แจ้งเหตุการทำร้ายร่างกาย (overgrepsmottak) หรือคลินิกสุขภาพเด็ก (helsestasjon) สามารถให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์คําแนะนํา แนวทางและการส่งต่อหากจําเป็น แพทย์และศูนย์การล่วงละเมิดทำร้ายยังสามารถเก็บรักษาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้อีกด้วย
  • สํานักงานของ บริการสวัสดิการครอบครัว (Familievernkontor) ให้ความช่วยเหลือและคําแนะนําแก่คู่รักและครอบครัวที่กําลังประสบปัญหาความขัดแย้งหรือวิกฤตในครอบครัว และจัดการกับปัญหาความโกรธแค้นและความรุนแรง ตลอดจนปัญหาอื่นๆ

คําแนะนําทั้งหมดข้างต้น ถือเป็นจุดเริ่มต้นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ บางครั้งอาจเหมาะสมกว่าที่จะเริ่มต้นในส่วนอื่น ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นใคร ประสบการณ์ของคุณและสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่ ทางด้านขวาเราได้ระบุสถานที่อื่นๆ ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้