Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Meesha laga bilaabo markii aad caawin u baahantahay haddii ay dhacdo rabshad iyo weerarka galmada

spørsmålstegn tegnet på vind

Waxay noqon kartaa buux dhaaf in caawin la raadiyo sida ay sababtay rabshada iyo xadgudubka galmada. Halkaan waa dhoor soo jeedino oo meesha aad ka bilaabi kartid adoo raadinayo caawin.

Haddii adiga ama canigaaga aad tihiin dhibnayaasha rabshada ee lamaanaha, xubinta qoyska ama dadka kale, waad heli kartaa kaalmo.

Xaaladaha halista iyo nolosha halis geliso

Soo wac booliska adoo soo garaacayo 112 ama soo wac ambalaansaha adoo garaacayo 113. Booliska wuxuu sidoo kale bixin karaa tallo iyo hagid.

Maxay booliska ku sameyn karaan haddii ay dhacdo rabshad iyo xadgudub?

Soo wac ama la sheekeyso Qadka Qaranka Norweey oo Dhibanayaasha Rabshada iyo Xadgudubka – Qadka caawinta-VO

Qadka caawinta-VO – 116 006 – waa qadka caawinta u furan qof walba ee ay saameysay rabshada qoyska ama xadgudubka qoyska. Waxaad sidoo kale la sheekeysan kartaa adeega, kaas loogu bixiyo wadankoo dhan, si bilaash ah iyo saacad walba.

Wax badan ka aqri Qadka caawinta-VO ee Qaranka

La xiriir hoyga dhibaatada

Haddii aad ku jirtid xiriirka lamaanaha oo rabshad ah, hoyga dhibaatada waxay ku siin kartaa meel badqab ah oo aad daganaatid, kala talisid, ku hagtid, gargaarka sharciga, iyo u gudbinada adeegyada kale meesha muhiimka ah. Carruurta waxay sidoo kale caawin ka raadin karaan hoyga dhibaatada.

Waxaad weli caawin ka raadin kartaa hoyga dhibaatada haddii aadan u baahneyn inaad halkaas ku noolaatid ama aan halis ku jirin.

Wax badan ka aqri hoyga dhibaatada

Haddii carruurta kagu hayo rabshad ama ay ku noolyihiin rabshada qoyska

Xiriirka:

Caawinta caafimaadka ee xaaladaha rabshada iyo xadgudubka

Haddii ay dhacaan dhaawacyada jireed ama saameynada kadib, raadso kaalmo caafimaad.

Ka raadso caawin:

Waxay ku siin karaan kaalmo caafimaad, tallo, hagid, oo gudbin sameeyaan haddii aan laga maarmin. Dhaqaatiirta iyo xarumaha weerarka ayaa sidoo kale suggi karo cadeynta baaritaanka dambiga.

Xafiisyada daryeelka qoyska waxay bixin karaan kaalmo haddii ay dhacdo rabshada qoyska ee qoysaska iyo xiriirada lamaanaha

Xafiisyada daryeelka qoyska waxay siiyaan caawin iyo hagid lamaanaha iyo qoysaska la kulmayo dhibaatooyinka, qilaafyada ama masiibooyinka. Waxay bixin karaan caawinta arimaha xanaaqa ama rabshada.

Wax badan ka aqri xafiisyada daryeelka qoyska

Adeegyada taageerada dheeraadka ah ee xaalada rabshada iyo xadgudubka galmada

Waxay ku xirantahay qofka aad tahay, waaya aragnimadaada, iyo xaalada aad isku aragtay inaad ku jirtid, waxay noqon kartaa mid aad kuugu haboon inaad caawin ka raadisid meel aan ka aheyn meelaha aan kor ku qornay.

Ka raadi dulmarka adeegyada taageerada dheeraadka ah halkaan