Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et krisesenter?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i nære relasjoner.

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Sentrene tilbyr beskyttelse, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på et krisesenter, og du kan oppsøke sentrene direkte, uten timeavtale eller henvisning. Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud. Ofte samarbeider flere kommuner om et krisesenter. De fleste krisesentrene er tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne, og kommunen må finne alternative løsninger dersom tilbudet ikke er tilrettelagt. Tilbudet er gratis.

Krisesentrene tilbyr

  • et trygt sted å bo i en begrenset periode
  • samtaler
  • hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • informasjon om rettigheter og muligheter
  • veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • samtalegrupper og aktivitetstilbud
  • oppfølging

Du kan få hjelp ved et krisesenter selv om du ikke bor der.

Når du kontakter et senter, kan du være anonym. Det betyr at du ikke trenger å opplyse om hvem du er.

Fagfolk og pårørende til voldsutsatte er også velkomne til å ta kontakt.

Krisesentrene har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der

Se film om hvordan du møtes på krisesenteret:

 

Hvem møter du på krisesenteret?

De som jobber ved krisesentrene, har relevant utdanning og/eller erfaring med arbeid med vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bor på eller bruker senteret, oppfordres også til ikke å fortelle videre det de får vite om deg.

Krisesentrene tilbyr tolk når det er behov for det.

Thereses hus – krisesenter for kvinnelige rusbrukere i Oslo

Thereses hus er et krisesentertilbud til deg som er kvinne og voldsutsatt og som har et problematisk forhold til rus. Senteret tilbyr også akuttopphold for kvinner som har problemer med rus og ikke har et sted å bo. Botilbudet er skjermet, med døgnbemanning, våken nattevakt og er gratis. Botid tilpasses individuelt. Det er ikke krav om rusfrihet inne på institusjonen.

Personalet har helse- og sosialfaglig utdanning, med særlig kompetanse på vold.

Thereses hus tilbyr også råd og veiledning til deg som er voldsutsatt, men som ikke bor på senteret.

Dersom du er voldsutsatt og har behov for akutt beskyttelse, kan du møte opp direkte på Thereses hus. Er du i tvil, kan du ta kontakt på telefon.

Kontaktopplysninger:

Telefon 23 42 76 30
Adresse: Thereses gate 49, 0354 Oslo
E-post: gun.hansen@vel.oslo.kommune.no
Les mer om Thereses hus her.

Sørlandet Krisesenter, avdeling for kvinner i aktiv rus

Sørlandet Krisesenter har to plasser for voldsutsatte kvinner som er i aktiv rus. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Botilbudet er gratis og døgnbemannet.

Kontaktopplysninger:

Telefon 38 10 22 00
E-post: post@krisesenteret.net
Les mer om tilbudet her.

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon for krisesentrene. Sekretariatet har også ansvar for driften av ROSA, som jobber med ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon. Du kan lese mer om Krisesentersekretariatets arbeid på deres nettside.

 

Oversikt over alle landets krisesentre (kryss av for krisesenter under «Type tilbud»)

Krisesentersekretariatets nettside