Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et krisesenter?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i nære relasjoner.

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Krisesentrene tilbyr et trygt sted å bo i en begrenset periode, men har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der. Det er gratis å få hjelp og bo på krisesenteret. Du kan oppsøke senteret direkte, uten timeavtale eller henvisning.

Alle krisesentrene følger korona-reglene og er helt trygge å bruke.

Tilbudet består av:

  • Samtaler
  • Hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • Informasjon om rettigheter og muligheter
  • Veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • Samtalegrupper- og aktivitetstilbud
  • Oppfølging

Du kan også ringe krisesenteret for å få råd. Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. I tillegg kan både pårørende til voldsutsatte, det offentlige hjelpeapparatet, skoler osv. ta kontakt for å få informasjon om hjelpetilbudet eller svar på spørsmål.

Krisesentrene har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der

Se film om hvordan du møtes på krisesenteret:

 

De som jobber ved krisesentrene, har relevant utdanning og/eller erfaring med arbeid med vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Krisesentrene tilbyr tolk når det er behov for det.

Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud. Ofte samarbeider flere kommuner om et krisesenter. De fleste krisesentrene er tilrettelagt for brukere med nedsatt bevegelsesevne, og kommunen må finne alternative løsninger dersom tilbudet ikke er tilrettelagt.

Thereses hus – krisesenter for kvinnelige rusbrukere i Oslo

Thereses hus er et krisesentertilbud til deg som er kvinne og voldsutsatt og som har et problematisk forhold til rus. Senteret tilbyr også akuttopphold for kvinner med problematisk rusbruk og som ikke har et sted å bo. Botilbudet er skjermet, med døgnbemanning, våken nattevakt og er gratis. Botid tilpasses individuelt. Det er ikke krav om rusfrihet inne på institusjonen.

Personalet har helse- og sosialfaglig utdanning, med særlig kompetanse knyttet til vold og voldsutsatthet.

Thereses hus tilbyr også råd og veiledning til deg som er voldsutsatt, men som ikke bor på senteret.

Dersom du er voldsutsatt og har behov for akutt beskyttelse, kan du henvende deg direkte til Thereses hus.

Kontaktopplysninger:

Telefon 23 42 76 30
Adresse: Thereses gate 49, 0354 Oslo
E-post: gun.hansen@vel.oslo.kommune.no
Les mer om Thereses hus her.

Sørlandet Krisesenter, avdeling for kvinner i aktiv rus

Sørlandet Krisesenter har to plasser for voldsutsatte kvinner som kommer til krisesenteret og som er i aktiv rus. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Botilbudet er gratis og døgnbemannet.

Kontaktopplysninger:

Telefon 38 10 22 00
Adresse: Tordenskjoldsgate 52
E-post: post@krisesenteret.net
Les mer om tilbudet her.

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon for krisesentrene, og har også ansvar for driften av ROSA, som jobber med ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon. Du kan lese mer om Krisesentersekretariatets arbeid på deres nettside.

 

Oversikt over alle landets krisesentre (kryss av for krisesenter under “Type tilbud”)

Krisesentersekretariatets nettside