Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er et krisesenter?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i nære relasjoner.

Krisesenteret er et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Sentrene tilbyr beskyttelse, råd og veiledning til voksne og barn av alle kjønn.

Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på et krisesenter, og du kan oppsøke sentrene direkte, uten timeavtale eller henvisning. Alle kommuner er pålagt å ha et krisesentertilbud. Ofte samarbeider flere kommuner om et krisesenter. Krisesentrene er tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelse. Tilbudet er gratis.

Krisesentrene tilbyr

  • et trygt sted å bo i en begrenset periode
  • samtaler
  • hjelp til kontakt med hjelpeapparatet
  • informasjon om rettigheter og muligheter
  • veiledning (inkludert juridisk veiledning)
  • samtalegrupper og aktivitetstilbud
  • oppfølging

Du kan få hjelp ved et krisesenter selv om du ikke bor der.

Når du kontakter et senter, kan du være anonym. Det betyr at du ikke trenger å opplyse om hvem du er.

Fagfolk og pårørende til voldsutsatte er også velkomne til å ta kontakt.

Krisesentrene har også et tilbud for dem som ikke trenger å bo der

Se film om hvordan du møtes på krisesenteret:

 

Hvem møter du på krisesenteret?

De som jobber ved krisesentrene, har relevant utdanning og/eller erfaring med arbeid med vold og overgrep. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, med mindre du gir tillatelse til det eller det er fare for liv og helse (se avvergingsplikten). Andre som bor på eller bruker senteret, oppfordres også til ikke å fortelle videre det de får vite om deg.

Krisesentrene tilbyr tolk når det er behov for det.

Thereses hus – krisesenter for kvinnelige rusbrukere i Oslo

Thereses hus er et krisesentertilbud til deg som er kvinne og voldsutsatt og som har et problematisk forhold til rus. Senteret tilbyr også akuttopphold for kvinner som har problemer med rus og ikke har et sted å bo. Botilbudet er skjermet, med døgnbemanning, våken nattevakt og er gratis. Botid tilpasses individuelt. Det er ikke krav om rusfrihet inne på institusjonen.

Personalet har helse- og sosialfaglig utdanning, med særlig kompetanse på vold.

Thereses hus tilbyr også råd og veiledning til deg som er voldsutsatt, men som ikke bor på senteret.

Dersom du er voldsutsatt og har behov for akutt beskyttelse, kan du møte opp direkte på Thereses hus. Er du i tvil, kan du ta kontakt på telefon.

Kontaktopplysninger:

Telefon 23 42 76 30
Adresse: Thereses gate 49, 0354 Oslo
E-post: gun.hansen@vel.oslo.kommune.no
Les mer om Thereses hus her.

Sørlandet Krisesenter, avdeling for kvinner i aktiv rus

Sørlandet Krisesenter har to plasser for voldsutsatte kvinner som er i aktiv rus. Lengden på oppholdet vurderes individuelt. Botilbudet er gratis og døgnbemannet.

Kontaktopplysninger:

Telefon 38 10 22 00
E-post: post@krisesenteret.net
Les mer om tilbudet her.

Ressurssenter for kvinner – krisesentertilbud for rusavhengige kvinner, Trondheim

Ressurssenteret gir krisesentertilbud for kvinner over 18 år i aktiv rus som er utsatt for vold i nære relasjoner. Ressurssenteret tilbyr også råd og veiledning til deg som er voldsutsatt, men som ikke bor på senteret. Tilbudet er gratis og døgnbemannet. I tillegg kan senteret tilby midlertidig botilbud etter vedtak fra NAV.

Ressurssenteret drives av Enhet for Rustjenester, Trondheim kommune.

Kontaktopplysninger:

Telefon 47 75 66 47
E-post: ressurssenter.rustjenester@trondheim.kommune.no
Adresse: Bispegata 9D, 7012 Trondheim
Les mer om tilbudet her.

Krisesenteret, Ressurssenter for Molde og omegn – eget tilbud til dem som har utfordringer knyttet til rus og psykiatri

Krisesenteret i Molde gir voldsutsutsatte med tilleggsproblematikk knyttet til rus og psykiatri et eget tilbud tilpasset deres individuelle behov, i tett samarbeid med aktuelle tjenester.

Kontaktopplysninger:

Telefon 71 25 66 66
E-post: post@krisesenteretmolde.no
Adresse: Fridtjof Nansens gate 5, 6413 Molde
Les mer om tilbudet her.

Krisesentersekretariatet

Krisesentersekretariatet er en medlemsorganisasjon for krisesentrene. Sekretariatet har også ansvar for driften av ROSA, som jobber med ofre for menneskehandel utnyttet i prostitusjon. Du kan lese mer om Krisesentersekretariatets arbeid på deres nettside.

 

Oversikt over alle landets krisesentre (kryss av for krisesenter under «Type tilbud»)

Krisesentersekretariatets nettside