Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay hoyga masiibada?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i hjemmet.

Hoyga masiibada waxay halkaas u joogaan kuwa ahaa dhibanaha rabshada ama xadgudka lamaanaha, xubinta qoyska ama qof kale ee iyaga u dhow. Hoyga waxay bixisaa illaalo, tallo iyo hagid dumarka, ragga iyo carruurta.

Uma baahnid inaad ku jiraatid xaalad degdega ah si aad ugu jirtid masiibo, oo waxaad u booqan kartaa hoyga si toos ah, iyadoon jirin balan ama gudbin. Maamul walboo deegaanka ah waxaaa looga baahanyahay sharci ahaan inuu bixiyo adeega hoyga masiibada. Badanaa, dhoor maamulada deegaanka ah ayaa ku soo wada biira inay bixiyaan adeega hoyga masiibada. Inta badan hoyga masiibada waxaa loo habeeyay inay u adeegto isticmaalayaasha leh dhaqaaqa hoos u dhacay, iyo maamulka deegaanka waa inay bixiyaan xalalka kale haddii bixin noocaas ah aysan jirin. Adeega waa bilaash.

Hoyga masiibada waxay bixisaa

  • meel badqab oo la joogo waqti xadidan
  • caawinta la talinta
  • ee oo lala xiriirayo adeegyada caafimaadka iyo taageerada
  • warbixinta ku saabsan xaquuqaha iyo fursadaha
  • tallada iyo hagida (oo ay ku jiraan tallada sharciga)
  • kooxaha la talinta iyo howlaha
  • dabagalada

Waxaad caawin ka heli kartaa hoyga xittaa haddii aadan halkaas joogin.

Markii aad la xiriireysid hoy, waxaad ahaan kartaa magac la’aan. Tan waxay ka dhigantahay uma baahnid inaad sheegtid qofkaad tahay.

Xirfadlayaasha iyo qaraabada dhinabayaasha rabshada ayaa sidoo kale laga soo dhaweynayaa inay nala soo xiriiraan.

“Hoyga masiibada ayaa sidoo kale siiyo adeeg dadka aan u baahneyn inay halkaas ku noolaadaan”

Daawo filimkaan ku saabsan booqashada xarunta masiibada:

 

Yaad kula kulmeysaa hoyga masiibada?

Shaqaalaha hoyga masiibada waxay leeyihiin tababarka quseeyo iyi/ama waaya aragnimada la shaqeynta rabshada iyo xadgudubka. Shaqaalaha waxaa saaran waajibaadka qarsoodiga oo sidaas darteed looma ogola inay la wadaagaan warbixin walba ee adiga kugu saabsan dadka kale illaamaa aad ka ogolaatid midaan ama haddii ay jiraan halis dhow oo qof la waxyeelay ah. Dagayaasha kale ama isticmaalayaasha hoyga ayaa sidoo kale lagu dhiiroheliyo inuusan kala hadlin wax walba ee quseeyo dacwadaada dadka kale.

Hoyga masiibada waxay bixin kartaa turjubaan markii aan laga maarmin.

Thereses hus – hoyga masiibada ee isticmaalayaasha dumarka ee daroogada ee Oslo

Thereses hus waa hoyga masiibada ee dhibanayaasha dumarka ee rabshada oo ku qabo xiriir dhibaato ah xadgudubka maandooriyaha. Hoyga ayaa sidoo kale bixiyo joogitaanada xaalada degdega ee dumarka dhibaatooyinka kale ku qabo xadgudubka maandooriyaha oo aanan haysan meel kale oo lagu noolaado. Hoyga waa hoy oo waa bilaash, shaqaalaha 24-saac iyo isbadelada habeenkii. Muddada deegaanka si gaar ah ayaa loo qaabeeyay. Ma jiraan wax sharuud ah oo ka fogaanshaha daroogada oo gudaha xarunta ah.

Shaqaalaha waxay qabaan waxbarashada caafimaadka iyo daryeelka bulshada, oo wato taqasus gaar ah oo rabshada.

Thereses hus ayaa sidoo kale siiyo tallo iyo hagid kuwa ahaa dhibanaha rabshada laakin aanan ku nooleyn hoyga.

Haddii aad aheyd dhibanaha rabshada oo aad u baahantahay illaalo degdeg ah, waxaad si toos ah ugu muujin kartaa Thereses hus. Haddii shaki kugu jiro, fadlan nagala soo xiriir taleegon ahaan.

Warbixin xiriirka:

Taleefonka +47 23 42 76 30
Ciwaanka: Thereses gate 49, 0354 Oslo
I-meelka: gun.hansen@vel.oslo.kommune.no
Wax badan ka aqri Thereses hus halkaan

Hoyga Masiibada Sørlandet, Qeybta Dumarka qabo Arimaha Xadgudubka Maandooriyaha Firfircoon

Hoyga Masiibada Sørlandet waxay leedahay labo xarumo oo dumarka ahaa dhibanaha rabshada iyo kaas oo si firfircoon ugu xadgudbayo maandooriyaha. Baaxada joogitaanka waxaa lagu qiimeeyay si shaqsi ahaan ku saleysan. Hoyga waa bilaash oo wuu qalabeysanyahay 24 saacadood maalinkii.

Warbixin xiriirka:

Teleefonka +47 38 10 22 00
I-meelka: post@krisesenteret.net
Wax badan ka aqri adeega halkaan

Xogheynta Hoyga Masiibada

Xoghaynta Hoyga Masiibada waa xubin diyaariyo hoyga masiibada. Xoghaynta ayaa sidoo kale masuul ka ah maareynta ROSA, taasoo la shaqeyso dhibanayaasha ka ganacsiga aadanaha ee looga faa’ideysto dhileysiga. Waxaad ka aqrin kartaa wax badan ee ku saabsan shaqada Xog haynta Masiibada websaydkooda.

 

Liiska oo dhammaan hoyga masiibada ee ku yaalo Norway (sax sanduuqa oo ‘krisesenter’ hoosta ‘Type tilbud’)

Websaydka Xoghaynta Hoyga Masiibada