ภาษาไทย Thai

ประสบกับความรุนแรงหรือการกระทำทารุณ

เป็นความรุนแรงหรือการกระทำทารุณ