Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Etterforskning, tiltale og henleggelse ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

Hva innebærer etterforskning? Hva betyr det at saken blir henlagt? Hva betyr egentlig foreldelse?

Etterforskning

Når du har anmeldt vold fra en nærstående, seksuelle overgrep eller voldtekt til politiet, blir det satt en etterforsker på saken som vil være ansvarlig for den videre etterforskningen. Bistandsadvokaten din vil være et bindeledd mellom deg og politiet.

Les om rett til bistandsadvokat

Les om bistandsadvokatens rolle i etterforskning og rettssak

Videre etterforskning kan omfatte undersøkelse av åstedet hvis det fortsatt er mulig, gjennomgang av eventuelle overvåkingsvideoer, og sikring av elektroniske spor som teledata og chattelogger. Politiet vil også avhøre eventuelle vitner og den du utpeker som mistenkt. I tillegg kan det være viktig å innhente dokumentasjon fra for eksempel lege, psykolog eller andre som har behandlet deg. Du bestemmer selv om politiet kan innhente slike opplysninger.

Les og se film på dinutvei.no om hva som skjer når du går til politiet med en vold- eller overgrepssak.

Tiltale og rettssak

Når saken er ferdig etterforsket og vurdert av politiadvokaten, vil saken enten henlegges eller politiadvokaten vil anbefale å tiltale den som er mistenkt. Statsadvokaten tar endelig stilling til om det skal reises tiltale. For å ta ut tiltale, må påtalemyndigheten (statsadvokaten) være overbevist om at bevisene vil holde til at den tiltalte blir dømt skyldig i en rettsak. I en rettsak vil du som fornærmet bli innkalt som vitne. Det kan det være du opplever både ubehagelig og vanskelig. I slike situasjoner kan vitnestøtte være en god samtalepart og gi viktig medmenneskelig støtte og veiledning.

Henleggelse på bevisets stilling

I saker om seksuelle overgrep er det sjelden vitner til stede, og bevisvurderingen er ofte vanskelig. I saker om vold i nære relasjoner skjer volden ofte innenfor husets fire vegger, men andre i husstanden eller naboer kan ha observert noe. Det kan også være spor i form av fysiske skader på kroppen.

Påtalemyndigheten må både kunne bevise at den straffbare handlingen har skjedd og bevise utover enhver rimelig tvil at mistenkte har utvist skyld. Skyld innebærer forenklet sagt at lovbryteren kan bebreides for å ha overtrådt en straffebestemmelse (lovparagraf).

Dersom påtalemyndigheten mener at bevisene ikke er tilstrekkelige for å ta ut tiltale, og gode nok til at tiltalte blir dømt, vil saken henlegges på bevisets stilling.

En slik henleggelse betyr altså ikke at den som anmelder ikke blir tatt alvorlig eller ikke blir trodd.

Henleggelse grunnet foreldelse

Når man anmelder handlinger som skjedde lang tid tilbake, kan saken være foreldet. Foreldelse betyr at gjerningspersonen ikke lenger kan straffes for handlingen. Når saken er foreldet, spiller det ingen rolle hvor alvorlig handlingen var. Den mistenkte kan ikke lenger straffes.

Foreldelse er knyttet til når det straffbare forholdet opphørte og hvilken strafferamme (lengstestraff) den enkelte straffebestemmelsen (lovparagrafen) har. For eksempel vil foreldelsesfristen være to år når lengstestraffen i en straffebestemmelse er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Den vil være 25 år når den høyeste lovbestemte straffen er fengsel inntil 21 år.

Videre har straffeloven blitt endret flere ganger. Både reglene om strafferamme, lengstestraff og regler om beregning av foreldelse ha blitt endret. I tillegg er det det noen lovbestemmelser der foreldelsesfristene er fjernet. Det er lovteksten som gjaldt på tidspunktet handlingen fant sted som regulerer når foreldelsesfristen begynner å løpe og når fristen opphører. Derfor må man finne tilbake til lovteksten som gjaldt da lovbruddet skjedde.

Seksuell omgang med barn under 14 år og voldtekt (uavhengig alder) som ikke var foreldet per 1. juli 2014, vil aldri være foreldet.

Som det går fram ovenfor, innebærer det å ta stilling til om en sak er foreldet kompliserte juridiske vurderinger. For vurdering av en konkret sak, kontakt bistandsadvokat.

I noen saker kan man søke om erstatning til tross for at saken er strafferettslig foreldet. En bistandsadvokat kan eventuelt hjelpe.

Henleggelse fordi intet straffbart har skjedd

Når politiet henlegger en sak som «intet straffbart forhold», betyr det at det anmeldte forholdet ikke rammes av noen straffebestemmelse. Dette kan forekomme for eksempel når den som anmelder føler seg alvorlig krenket, men det som skjedde ikke er straffbart.

Beskyttelse og besøksforbud

Hvis du føler deg truet av den mistenkte, vil politiet vurdere løsninger sammen med deg og eventuelt tilby deg beskyttelse, for eksempel i form av besøksforbud eller voldsalarm.

Les om beskyttelsestiltak

Konfliktrådet kan også hjelpe ved vold og overgrep

For noen vil en del av bearbeidelsen etter vold eller overgrep kunne være å møte gjerningspersonen på nytt i trygge omgivelser. Det kan særlig være aktuelt i mindre alvorlige saker og det kan være til hjelp hvis saken henlegges. Konfliktrådet kan tilrettelegge for slike møter. Den utsatte bestemmer selv om det er ønskelig å møte i konfliktrådet.

Les om hva konfliktrådet kan gjøre ved vold og overgrep

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no i samarbeid med advokatfirmaet Salomon Johansen AS