Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva kan konfliktrådet gjøre ved vold og overgrep?

Konfliktrådet har tilbud til deg som har blitt utsatt for vold eller seksuelle overgrep

Har du tenkt at du gjerne skulle ha stilt den som utsatte deg for vold eller overgrep noen spørsmål i trygge omgivelser og kontrollerte former? Eller fortelle vedkommende hva hendelsen gjorde med deg? Kanskje du ønsker å gjøre en avtale med vedkommende om hvordan dere skal omgås i framtida? Konfliktrådet kan tilrettelegge for slike møter.

For noen vil en del av bearbeidelsen etter vold eller overgrep kunne være å møte gjerningspersonen på nytt i trygge omgivelser. Konfliktrådet kan bistå med å kontakte den andre parten – samt innkalle, forberede og lede et slikt tilrettelagt møte.

Slike samtaler og oppfølging er et alternativ – eller tillegg – til den ordinære straffeprosessen. Målet med et møte i konfliktrådet er:

  • å sikre bedre ivaretakelse av fornærmede
  • bearbeide tillitsbrudd og skadede relasjoner gjennom dialog mellom fornærmet og gjerningsperson
  • å hindre gjentakelse av overgrep

Noen trenger å fortelle hva hendelsen har gjort med dem – eller stille spørsmål som bare gjerningspersonen kan svare på. Når volden har skjedd mellom noen som kjenner hverandre – og som må forholde seg til hverandre i framtida – kan et møte ansikt til ansikt bidra til økt trygghet i framtida, og dere kan gjøre avtaler av praktisk art.

Målet er ikke at dere skal bli enige, men at begge får komme til ordet, lytter til hverandre og kanskje komme med ønsker om hvordan dere skal forholde seg til hverandre i framtida. For den utsatte, kan møtene skape en tryggere framtid, og for gjerningspersonen kan det være viktig å rydde opp og ta ansvar for det som har skjedd, slik at blant annet brutte relasjoner kan gjenopprettes. Partene – sammen med tilretteleggere – kan avtale å møtes flere ganger dersom de ønsker det.

For noen vil en del av bearbeidelsen etter vold eller overgrep kunne være å møte gjerningspersonen på nytt i trygge omgivelser.

Mange saker blir oversendt fra politiet, men du kan også ta direkte kontakt med konfliktrådet der du bor. Hvis det er ilagt besøksforbud i saken, må avtaler gjort i konfliktrådet holde seg innenfor rammen av det ilagte besøksforbudet.

Hvordan konfliktrådet arbeider

Konfliktrådet er frivillig, slik at begge parter må samtykke til å møte. Når samtykket er innhentet, vil tilretteleggere ta kontakt med den fornærmede part på telefon først, deretter gjerningsperson, og avtale tidspunkt for formøte og tilrettelagt møte. I slike saker vil det være to tilretteleggere – ofte én av hvert kjønn. Tilretteleggere skal opptre upartisk, og vil behandle begge parter med respekt. Det å opptre upartisk er ikke å bagatellisere vold, overgrep eller trusler. Når saken har kommet til konfliktrådet er det både et utgangspunkt og en forventning at gjerningspersonen tar ansvar for handlingen som er begått.

I forsamtalen, som gjennomføres for at møtet skal være forutsigbart for deg og foretas med hver part for seg (den andre parten blir ikke informert om møtetidspunkt), vil det også avklares om det er behov for å ha med støttepersoner, både fra privat og profesjonelt nettverk – samt løfte fram barnas stemme der det er aktuelt. Tema for forsamtalen er:

  • Hvilke bekymringer/forventninger/behov har du til møtet?
  • Hvilke andre personer tenker du er berørt?
  • Informasjon om hva som skal skje i møtet, hvilke spørsmål du vil få og andre forhold som er nødvendig å snakke om før møtet.

Før, under og etter møtet vil partene aldri være alene i venterom eller møterom. En tilrettelegger vil alltid være til stede – og de vil også sørge for at partene forlater møtet på ulik tid.

De som arbeider for Konfliktrådet har taushetsplikt og snakker norsk. Hjelp kan også tilbys på engelsk, og det kan tilrettelegges for tolkehjelp. Tilretteleggerne er lekfolk og får egen opplæring i Konfliktrådet. Det er et betalt verv, og det legges vekt på personlig egnethet, men det er ingen krav til formell utdannelse. Tilretteleggerne må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Konfliktrådet er statlig finansiert, tilbudet er gratis og finnes over hele landet. Finn konfliktrådet der du bor ved å søke på siden hjelpetilbud på dinutvei.no (kryss av for konfliktråd undere «Type tilbud»)

Du kan lese mer om Konfliktrådet på deres egne nettsider.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no i samarbeid med Konfliktrådet