Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

W jaki sposób Państwowe Biuro Mediacji może udzielić pomocy?

Konfliktrådet logo

Chcesz zadać osobie, która dopuściła się wobec Ciebie przemocy lub napaści, pytania w bezpiecznym i nadzorowanym otoczeniu? A może chcesz powiedzieć sprawcy, jak jego/jej działania na Ciebie wpłynęły? Być może chcesz uzgodnić tą osobą, jak będą wyglądały wasze kontakty w przyszłości? Państwowe Biuro Mediacji (Konfliktrådet) może ułatwić takie spotkanie.

Niektóre ofiary, jako część radzenia sobie z przemocą lub molestowaniem, których doświadczyły, mogą chcieć się spotkać ponownie ze sprawcą w bezpiecznym otoczeniu. Państwowe Biuro Mediacji może pomóc ofiarom, kontaktując się ze sprawcą oraz organizując i przygotowując, a następnie nadzorując takie spotkanie, będące oficjalnym spotkaniem mediacyjnym.

Takie sesje mediacji są alternatywą lub uzupełnieniem postępowania karnego. Celem spotkania nadzorowanego przez Państwowe Biuro Mediacji jest:

  • zapewnienie lepszego wsparcia dla osoby poszkodowanej,
  • zajęcie się kwestią naruszenia zaufania i zniszczonej relacji poprzez dialog pomiędzy osobą poszkodowaną a sprawcą,
  • zapobieżenie ponownemu wystąpieniu przemocy lub molestowania.

Niektóre ofiary czują potrzebę powiedzenia sprawcy, jak to zdarzenie na nich wpłynęło lub zadania pytań, na które odpowiedzi może udzielić tylko sprawca. Jeśli przemocy lub molestowania dopuścił się ktoś, kogo ofiara zna i te osoby mogą się spotkać lub będą się musiały ze sobą z jakichś powodów kontaktować w przyszłości, spotkanie twarzą w twarz może pomóc uspokoić emocje i porozumieć się w sprawach natury praktycznej.

Celem nie jest przyznawania racji, ale danie każdej ze stron możliwości wypowiedzenia się, wysłuchania drugiej strony i ustalenia, jak poradzić sobie z w razie przyszłych kontaktów. W przypadku ofiary takie spotkania mogą pomóc uspokoić emocje związane z przyszłymi spotkaniami, a dla sprawcy mogą być szansą na wyjaśnienie sytuacji, oczyszczenie atmosfery, przyjęcie odpowiedzialności za swoje działania, aby na przykład móc odbudować relację. Obie strony – razem z mediatorem – mogą zorganizować spotkanie w formalnym otoczeniu nawet klika razy, jeśli będą sobie tego życzyć.

„Niektóre ofiary, jako część radzenia sobie z przemocą lub molestowaniem, których doświadczyły, mogą chcieć się spotkać ponownie ze sprawcą w bezpiecznym otoczeniu.”

Wiele spraw jest kierowanych do Państwowego Biura Mediacji przez policję, ale możesz również osobiście skontaktować się z najbliższym biurem mediacji. Jeśli w danej sprawie wydano zakaz zbliżania się, porozumienia mediowane przez Państwowe Biuro Mediacji muszą być zgodne z ograniczeniami nałożonymi przez zakaz zbliżania się.

Sposób działania Państwowego Biura Mediacji

Mediacja prowadzona przez Państwowe Biuro Mediacji jest dobrowolna, co oznacza, że obie strony muszą wyrazić zgodę na spotkanie. Po uzyskaniu zgody mediatorzy telefonicznie skontaktują się najpierw z ofiarą, a następnie ze sprawcą i zorganizują spotkanie przygotowawcze i mediacyjne. Jest dwoje mediatorów – zazwyczaj reprezentujących obie płcie – mężczyzna i kobieta. Mediatorzy muszą być bezstronni i traktować obie strony z szacunkiem. Bezstronne działanie nie oznacza bagatelizowania przemocy, molestowania czy zastraszania. Jeśli sprawa trafi do Państwowego Biura Mediacji, zakłada się, że sprawca przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania wobec osoby poszkodowanej.

Spotkanie przygotowawcze odbywa się w celu zapewnienia ofierze przewidywalności przebiegu spotkania mediacyjnego i odbywa się oddzielnie dla każdej strony (druga strona nie jest informowana, kiedy odbywa się spotkanie dla ofiary/sprawcy). Spotkanie z wyprzedzeniem pomaga również ustalić, czy ofiara potrzebuje wparcia zaufanej osoby (osoba prywatna lub specjalista), a gdy ofiara jest niepełnoletnia, zapewnienia, że zostanie ona wysłuchana. Tematy poruszane podczas spotkania przygotowawczego:

  • Jakie są Twoje obawy / oczekiwania / potrzeby związane ze spotkaniem?
  • Jakie inne osoby, Twoim zdaniem, mogą być zamieszane w to, co się stało?
  • Informacje o tym, co będzie się działo na spotkaniu mediacyjnym, rodzaje pytań, które mogą paść i inne kwestie, które należy omówić przed spotkaniem.

Przed, w trakcie i po spotkaniu mediacyjnym strony nigdy nie będą same w poczekalniach lub pokojach spotkań. Mediator zawsze będzie tam obecny i zadba o to, żeby strony wyszły ze spotkania w różnym czasie.

Ochotnicy pracujący dla Państwowego Biura Mediacji mają obowiązek zachowania tajemnicy i posługują się językiem norweskim. Pomoc może być również udzielona w języku angielskim, można też zaplanować skorzystanie z usług tłumacza. Mediatorami są osoby specjalnie przeszkolone przez Państwowe Biuro Mediacji. Jest to praca wykonywana odpłatnie i opiera się na zaufaniu. Choć przywiązuje się znaczenie do predyspozycji do prowadzenia mediacji, do pracy w charakterze mediatora nie są wymagane żadne formalne kwalifikacje. Mediatorzy muszą mieć ukończone 18 lat i muszą być osobami niekaranymi.

Państwowe Biuro Mediacji jest finansowane przez rząd, jego usługi są bezpłatne i są świadczone w całej Norwegii. Znajdź najbliższą usługę mediacji w internetowym przewodniku po pomocy, informacje i wiedzę na temat przemocy w www.dinutvei.no (wybierz „konfliktråd” (Państwowe Biuro Mediacji) w „Typ tilbud” (typ zasobu)

Więcej informacji o Państwowym Biurze Mediacji można uzyskać w witrynie internetowej tej usługi.