Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

NKVTS lanserer to nye rapporter

Kvinne leser rapport om kommunalt arbeid med vold i nære relasjoner

Torsdag 29. september lanserer Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) rapportene «Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner» og «Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?

Rapporten «Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner»

Forskere ved NKVTS har intervjuet jordmødre, helsesøstre i skolehelsetjenesten, fastleger og ansatte i hjemmesykepleien for å lære mer om hvilke erfaringer ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester har med arbeid med vold i nære relasjoner.

Svært mange mennesker er i kontakt med en eller flere av de kommunale tjenestene i løpet av et år . Dermed kan man tenke seg at det er gode muligheter for de ansatte for å nå mange av dem som er eller har vært utsatt for vold.

  • Hvor oppmerksomme er helsepersonell på at brukerne av tjenestene de tilbyr kan være utsatt for vold i nære relasjoner?
  • Hvordan kan de ansatte i kommunale helse- og omsorgstjenester snakke om temaet i møte med brukere og pasienter?
  • Hva foretar de seg når de finner ut at brukerne deres blir utsatt for vold, og hvem samarbeider de med?
  • Hva hemmer og hva fremmer et godt arbeid med utsatte for vold i nære relasjoner?

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Helsedirektoratet og inngår som tiltak 20 i «Et liv uten vold. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017)».

Rapporten «Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner» er skrevet av Eirin Mo Danielsen, Anne Solberg og Yngvil Grøvdal.

Rapporten «Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?»

I rapporten om kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner, er det store spørsmålet hvordan de kommunale handlingsplanene inkluderer befolkningsgruppen som er 65 år og eldre. Kommunale og interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er med på å synliggjøre kommunens tjenestetilbud til utsatte grupper og kan være et nyttig dokument for å utvikle tjenestene videre. Rapporten viser resultater av en dokumentanalyse av 61 kommunale handlingsplaner hvor vi undersøkte:

  • i hvilken grad og på hvilken måte hjemmeboende eldre utsatte er inkludert i  handlingsplanene
  • hvilke tiltak for hjelp og støtte som anbefales og på hvilken måte planene bistår de ansatte i å gi tjenester til eldre utsatte
  • hva som er styrker og svakheter i handlingsplanene slik de foreligger i dag

Undersøkelsen er del av NKVTS’ forskningsprogram om vold i nære relasjoner for perioden 2014-2019, Voldsprogrammet. Dette forskningsprogrammet ble igangsatt på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet og er hjemlet i stortingsmelding og handlingsplan om vold i nære relasjoner (Justis- og beredskapsdepartementet, 2013a, 2013b).

Rapporten «Kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner – også for eldre utsatte?» er skrevet av Astrid Sandmoe.