Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Lurer du på om du har avvergingsplikt? Plikt.no gir svaret.

Avvergingsplikt

På plikt.no finner du informasjon om avvergingsplikten, når den gjelder og hvordan du kan avverge. Du finner også oversikt over hvilke volds- og seksuallovbrudd du kan ha plikt til avverge. Nettsida er en guide for deg som kan komme i situasjoner hvor du lurer på om du har plikt til å avverge vold eller overgrep.

Avvergingsplikten er dessverre lite kjent. En undersøkelse fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2018, viser at 74 prosent av oss ikke har hørt om den. Kun 1 av 10 ansatte i helsevesenet, skole, barnehage, SFO eller fritidsklubb kjenner til avvergingsplikten og vet hva den innebærer.

Vi har alle en plikt til å søke å forhindre at noen blir utsatt for alvorlige straffbare handlinger, handlinger som ofte vil kunne gå ut over liv og helse. Avvergingsplikten gjelder alle, både privatpersoner og yrkesutøvere med taushetsplikt.

Se appell fra justisminister Jøran Kallmyr:

Avvergingsplikten er særlig aktuell for yrkesgrupper som møter mennesker i jobben sin som kan være utsatt for vold eller overgrep, og derved kan komme i situasjoner hvor de må vurdere om de har plikt til å søke å avverge. Manglende kunnskap om, og ulik forståelse eller praktisering av avvergingsplikten, kan i verste fall føre til at utsatte for vold og overgrep ikke får nødvendig hjelp i tide. Det kan også skape utfordringer i samarbeidet  mellom forskjellige fagpersoner og yrkesgrupper.

Plikt.no er utarbeidet av dinutvei.no ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) som en del av en kampanje for å øke bevisstheten om avvergingsplikten ved volds- og seksuallovbrudd. Kampanjen er ledd i handlingsplanen mot vold i nære relasjoner, (2014-2017) – «Et liv uten vold» – og er et oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Les mer på plikt.no.