Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO)?

På et senter mot incest og seksuelle overgrep kan du som har vært utsatt for seksuelle overgrep, få støtte til å bearbeide opplevelsene dine. Senteret er først og fremst et selvhjelpstilbud til voksne som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt, og deres pårørende.

Sentrene er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og du trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Tilbudet består av:

  • rådgivning per telefon
  • individuelle samtaler
  • deltakelse i selvhjelpsgrupper
  • andre temagrupper
  • kurs

Tilbudene kan variere noe. Sentrene tilrettelegger i ulik grad for at brukerne kan oppholde seg på senteret for uorganisert samvær med andre brukere. Det er også mulighet for at brukerne selv kan ta initiativ til og gjennomføre ulike aktiviteter. Sentrene er åpne for familie og andre som står deg nær, og noen sentre har tilbud til barn. I tillegg driver sentrene forebyggende arbeid, som undervisning og annet opplysningsarbeid.

Se film om hvordan du møtes på et senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO):

Ved sentrene kan du møte andre som har opplevd seksuelle overgrep. De som arbeider på sentrene, har relevant utdanning og/eller har selv opplevd overgrep.

Du kan være anonym, det vil si du trenger ikke å si hva du heter når du kontakter et senter. De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Andre som bruker senteret, har heller ikke lov til å fortelle videre det de får vite om deg. Sentrene tilbyr tolk når det er behov for det.

Alle fylker har i dag minst ett senter mot incest og seksuelle overgrep. Sentrene mottar midler fra stat og kommune.

Det finnes også en døgnåpen, landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte. Denne driftes og betjenes av Incestsenteret i Vestfold.


Oversikt over sentrene på Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) sine sider

Finn ditt senter på dinutvei.no

Se også Landsdekkende telefon – Døgnåpen telefon for incest- og seksuelt misbrukte og deres pårørende. Grønt nummer: 800 57 000

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.