Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Psykisk helsehjelp

psykisk helsevern kan bistå dersom du har vært utsatt for seksuelle krenkelser, overgrep, vold eller voldtekt

Har du blitt utsatt for vold, voldtekt eller andre seksuelle overgrep og trenger hjelp til å bearbeide det du har opplevd? Alle kommuner har tilbud om psykisk helsehjelp.

Det er mange måter å reagere på etter vold og overgrep. Noen vil trenge profesjonell hjelp. Tilbudet om psykisk helsehjelp varierer fra kommune til kommune.

Fastlege eller tannlege kan sammen med deg vurdere om du trenger spesialisert hjelp og henvise deg videre dersom det er behov for det. Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om vold og traumer.

Kommunepsykologer

Mange kommuner og bydeler har psykologer tilknyttet helse- og omsorgstjenesten som gir tilbud om kortvarig behandling av lette og moderate psykiske vansker og lidelser. Tilbudet er gratis. Nærmere informasjon om hvordan disse jobber og hvordan du kommer i kontakt med dem finner du på kommunens eller bydelens nettsider. Fastlegen kan også hjelpe deg.

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

En rekke kommuner har etablert Rask psykisk helsehjelp (RPH). Det er et korttids behandlingstilbud for personer over 16 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og/eller søvnvansker. Tilbudet er gratis, og man kan oppsøke tilbudet direkte uten henvisning fra lege. Fastlegen kan i samråd med den det gjelder likevel ofte være en viktig samarbeidspart. Du kan lese mer om RPH på nettsidene til Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA. For å finne ut om din kommune har RPH, må du søke på kommunens nettsider.

Distriktpsykiatrisk senter (DPS) og psykolog med driftsavtale

Distriktpsykiatrisk sentre finnes over hele landet og er en del av spesialisthelsetjenesten. Psykolog eller psykiater med driftsavtale er også en del av spesialisthelsetjenesten. For å få behandling ved et DPS eller hos psykolog eller psykiater som har driftsavtale (avtalespesialister), trenger du henvisning. Ved behov for akutt psykisk helsehjelp kan man også kontakte DPS direkte. Behandling tilbys i form av stabiliseringskurs og individuelle samtaler.

Be om at den som henviser deg er tydelig på at du trenger en terapeut med kunnskap om vold og traumer

Se film om hvordan du møtes på et Distriktpsykiatrisk senter (DPS):

 

De ansatte har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det. Ved DPS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd betaler du ordinær egenandel. Hvilket DPS du tilhører, avhenger av hvor du bor og hvilket sykehus du tilhører. Fastlegen din kan veilede deg.

Pakkeforløp og ventetider

Når du henvises til et DPS starter et såkalt pakkeforløp. Pakkeforløpet skal sikre at du tilbys et helhetlig og forutsigbart behandlingsløp, uten unødig ventetid. Utgangspuktet er at du er eksperten på eget liv. Derfor skal du få mer innflytelse på behandlingen.

Ventetiden for behandling ved DPS varierer ulike steder i landet. Dersom ditt lokale DPS ikke har et godt nok tilbud til deg, vil du kunne tilbys behandling ved et annet DPS. Du kan kontakte informasjonstjenesten «Velg behandlingssted» for spørsmål om tilbud og ventetider på tlf. 800 43 573 (800 HELSE).

Les mer om pakkeforløp på helsenorge.no.

Sjekk gjennomsnittlig ventetid ved ditt lokale senter.

Privatpraktiserende

Det også en rekke privatpraktiserende psykologer og psykiatere uten driftstilskudd. Da trenger du vanligvis ikke henvisning. Tilbudet vil imidlertid ofte være dyrere enn behandling på DPS eller psykolog/psykiater som har driftstilskudd.

Oversikter

Oversikt over hvor du kan henvende deg om du trenger hjelp eller noen å snakke med på helsenorge.no sine nettsider.

Helseforetakene har oversikter over psykologer og psykiatere med avtale (driftstilskudd):

Finn en psykolog på psykologforeningens nettsider.

SANKS – et tilbud om psykisk helsehjelp til den samiske befolkningen.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder:

helsenorge.no
Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA