Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er sinnemestring Brøsetmodellen?

Har du problemer med sinnet ditt? Går det ut over kjæreste og familie? Da kan du få hjelp av terapeuter som jobber med sinnemestring etter Brøsetmodellen.

Tilbudet er landsomfattende og retter seg mot voldsutøvere over 18 år. Metoden brukes mest i gruppebehandling, men kan også brukes individuelt. Du kan lære teknikker for å kontrollere den aggressive atferden din, og jobbe med å endre holdninger.

Se film om hvordan du møtes hos sinnemestring etter Brøsetmodellen:

 

Sinnemestring Brøset Modellen (SBM) er utviklet på Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs hospital. Til sammen er det nå utdannet 450 sinnemestringsterapeuter (2018) på landsbasis.

Behandlere som bruker denne metoden arbeider oftest i psykisk helsetjeneste, på familievernkontor eller i barnevernet. Behandlerne har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Det tilbys tolk når det er behov for det. Du finner oversikt over godkjente behandlingssteder her.

Du kan ta kontakt med fastlegen eller familievernkontoret for å få mer informasjon om tilbudet.

Informasjon om Brøsetmodellen og godkjente behandlingsplasser

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.