Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Waa maxay barnaamijka maareynta xanaaqa Brøset?

Ma qabtaa dhibaatooyin xakameynta xanaaqaaga? Miyay midaan saameysay lamaanahaaga ama qoyska? Kadib waxaa noqon kartaa musharaxa caawinta ee daaweeyaha ka shaqeeyo maareynta xanaaqa.

Adeega waa qaran oo waxaa loogu tallogalay dambiilayaasha rabshada ee ka weyn 18 sanno jirka. Barnaamijka wuxuu guud ahaan howlgeliyaa koox daaweyn ah, inkastoo sidoo kale loo isticmaali karo shaqsi ahaan. Waxaad ka baran kartaa farsamooyinka lagu xakameynayo dabeecada dagaalka iyo ka shaqeynta badelida dabeecadaha.

Daawo filimka ku saabsan xiriirka barnaamijka maareynta xanaaqa Brøset:

 

Barnaamijka maareynta xanaaqa Brøset (SBM) waxaa lagu sameeyay Xarunta Brøset ee Taqasuska baaritaanka dambiga, amniga, iyo damiirka xabsiga ee Isbitaalka St. Olav. Waxaa jiro guud ahaan 450 daaweeyayaasha maareynta xanaaqa qaran ahaan (2018).

Daaweeyaha isticmaalayo qaabkaan inta badan wuxuu ka shaqeeyaa caafimaadka maskaxda, ee xafiisyada daryeelka qoyska ama adeega Daryeelka Carruurta. Shaqaalaha waxay leeyihiin waajibaadka qarsoodiga, taas oo micnaheeda ah inay ugu fasixi karaan warbixintaada shaqsiga ah dhinacyada sadexaad ogolaanshahaaga, ama haddii ay jiraan halis dhow oo in qof la waxyeeleeyo. Turjubaanka waa la bixin karaa markii ay muhiim tahay. Waxaad ka heli kartaa dulmarka xarumaha daaweynta la ansixiyay halkaan.

Waxaad kala xiriiri kartaa GP-gaaga ama xafiiska daryeelka qoyska wixii warbixin dheeraad ah ee ku saabsan adeega.

Warbixinta ku saabsan barnaamijka Brøsetiyo xarumaha daaweynta la ansixiyay.

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.