Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Ma waxaad tahay qof dagaal badan ama ma waxaad ku kacday fal dagaal? Xafiiska la talinta Qoyska ayaa caawin kara

Ma jiraa dood badan iyo kharibaad badan xaga guriga? Dhibtaato ma kaa haysataa xakamaynta cadhadaada, ama mise waxaad u gaysataa lamaanahaaga ama xubnaha kale ee qoyskaaga dagaal ama weerar? Waxaad cawimo ka raadin kartaa Xafiisyada la talinta.

Qoyska waxay siiyaan caawimo bilaasha iyo hagitaan lamaanaha iyo qoysaska la kulmaya dhibaatooyinka, khilaafaadka ama dhibaatooyinka. Wakaalada Daryeelka Carruurta iyo Qoysku waxaa uu la shaqeeyaa arrimaha cadhada iyo dagaalka, tusaale ahaan. Xafiisyada qaar waxay bixiyaan adeegyada shakhsiyaadka  dadka loo gaystay dagaalka iyo/ama dembiilayaasha dagaalka.

Waxaad lasoo xidhiidhi kartaa  xafiiskaaga La talinta qoyskasi aad ballan u qabsato ama u hesho macluumaadka ku saabsan sida xafiiska Wakaalada Daryeelka Carruurta iyo Qoysku ay kuu caawin karo. Muddooyinka mashquulka ah, qoysaska leh carruurta ayaa ahmiyada la siin doonaa.

Adeegyada lagu bixiyo xafiisyada la talinta qoyska way kala duwanyihiin oo waxaa ku jira kara

  • daawaynta lamaanaha, daawaynta qoyska,
  • koorsooyinka maaraynta cadhada iyo hagitaanka maaraynta cadhada ee waalidka.
  • dhexdhexaadinta dhacdada kala maqnaanshaha iyo burburka xidhiidhka, ka caawinta wada shaqaynta waalidka iyo xuquuqaha booqashada
  • la talinta waalidka iyo barnaamijyada xidhiidhada kala duwan

 

 

Shaqaalaha xaga xafiisyada la talinta qoyska waxaa ka mid ah khabiirada cilmi nafsiga, macalimiinta iyo shaqaalaha bulshadda ku takhasusay daawaynta qoyska. Shaqaalahu waxay leeyihiin waajibka qarsoodiga oo sidaas awgeed looma oggola inay la wadaagaan wax macluumaad ah oo adiga kugu saabsan kuwa kale oggolaanshahaaga la’aanteed, ama haddii ay jirto halis nolosha iyo caafimaadka ah. Haddii aanu xafiiska la talinta qoysku awood u lahayn inuu ku siiyo caawimada aad u baahantahay, waxaa laguu gubin doonaa wakaalad kale. Xafiisyada la talinta qoysku waxay bixin karaan turjubaan marka ay lama huraanka tahay.

Badanka xafiisyada la talinta Qoyska waxaa maamusha dowladda waxayn qayb ka yihiin  Maamulka Carruurta Norway ee Carruurta,  Dhalinyrada iyo Arrimaha Qoyska (Bufetat). Xafiisyada kale ee la talinta Qoyska waxaa iska leh ururo diimeed oo waxay la leeyihiin heshiiska hawlgalid ah Bufetat. Adeegyada waxaa la bixiyaa iyaddoon loo eegin caqiidada iyo diinta isticmaalayaasha.


Ka raadi xafiiskaaga la talinta Qoyska maxaliga ah barta dinutvei.no

Liiska xafiisyada la talinta Qoyska ee Guddida Maamulka Carruurta Norway, Barta internatka Dhalinyrada iyo Arrimaha Qoyska (Keliya Af Noorwayjiyaan)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.