Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

คุณใช้ความรุนแรงหรือกระทำผิดโดยการทำร้ายร่างกายหรือไม่ กำลังพิจารณาใช้บริการดูแลสุขภาพจิตหรือไม่

Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold

คุณคุกคาม ใช้ความรุนแรง หรือล่วงละเมิดทางเพศแก่คู่สมรส บุตรหลาน หรือผู้ใกล้ชิดคนอื่นหรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าคุณมีปัญหาด้านการใช้ความรุนแรงและอาจต้องการความช่วยเหลือด้านจิตเวช

หากต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับความโกรธและความรุนแรงของคุณเอง หรือหากคุณได้กระทําการล่วงละเมิดทางเพศ หรือกังวลว่าคุณอาจทํา คุณอาจต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ เทศบาลทุกแห่งมีบริการด้านสุขภาพจิต บริการเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละเทศบาล คุณสามารถค้นหาหรือติดต่อบริการบางอย่างได้อย่างอิสระในขณะที่บริการอื่น ๆ ต้องการให้คุณมีการทำเรื่องส่งตัว

บริการที่ไม่ต้องการทำเรื่องส่งตัว

บริการเฉพาะทางสําหรับความโกรธหรือความรุนแรง

บริการเฉพาะทางสําหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการจัดการกับความโกรธหรือความรุนแรงของตนเอง:

บริการที่ต้องการทำเรื่องส่งตัว

แพทย์เวชปฏิบัติของคุณ สามารถประเมินโดยปรึกษากับคุณว่าคุณต้องการความช่วยเหลือจากบริการด้านสุขภาพเฉพาะทางหรือไม่ พวกเขาสามารถส่งตัวคุณไปยังนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์หากจําเป็น ขอให้บุคคลที่ทำการแนะนำคุณ ทำเรื่องขอนักบําบัดโรคที่มีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงและการล่วงละเมิด

คลินิกจิตเวชอําเภอและจิตแพทย์/นักจิตวิทยาที่มีสัญญาการดําเนินงาน

คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชระดับอําเภอมีให้บริการทั่วประเทศและเป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง นักจิตวิทยาเอกชนและจิตแพทย์ที่มีสัญญาการดําเนินงาน (ผู้เชี่ยวชาญสัญญาจ้าง) ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริการด้านสุขภาพเฉพาะทาง ในการรับการบำบัดจากคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชระดับอำเภอ หรือ ผู้เชี่ยวชาญสัญญาจ้าง คุณต้องมีการทำเรื่องส่งตัว หากคุณต้องการการดูแลสุขภาพจิตฉุกเฉินคุณสามารถติดต่อคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชระดับอำเภอได้โดยตรง การบำบัดจะนําเสนอในรูปแบบของหลักสูตรการรักษาเสถียรภาพและการให้คําปรึกษารายบุคคล

ขอให้บุคคลที่แนะนําคุณ ทำเรื่องขอนักบําบัดที่มีความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงและบาดแผล

 

SANKS – บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ประชากรของเมือง Sami

เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยรอช้าไม่ได้ อาจมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น เมื่อไปที่คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชเขตหรือผู้เชี่ยวชาญสัญญาจ้างคุณต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผู้ใช้ทั่วไปจนถึงขีดจํากัดบัตรยกเว้นการดูแลสุขภาพ คลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชระดับอำเภอใดที่คุณสังกัดขึ้นอยู่กับว่าคุณอาศัยอยู่ที่ไหนและโรงพยาบาลในพื้นที่ของคุณคือโรงพยาบาลอะไร แพทย์ของคุณสามารถให้คําแนะนําได้

เส้นทางของผู้ป่วยและเวลารอ

เมื่อคุณได้รับการส่งต่อไปยังคลินิกผู้ป่วยนอกจิตเวชระดับอำเภอ จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เรียกว่าเส้นทางผู้ป่วย เส้นทางของผู้ป่วยช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการรักษาแบบองค์รวมและคาดการณ์ได้ โดยไม่ต้องรอเวลาโดยไม่จําเป็น จุดเริ่มต้นของสิ่งนี้คือคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในชีวิตของคุณเอง ซึ่งหมายความว่าตัวคุณควรมีอิทธิพลมากกว่าการบำบัด

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเส้นทางผู้ป่วยที่ helsenorge.no

เวลาที่ต้องรอคอยในการรักษาที่ศูนย์จิตเวชระดับอำเภอแตกต่างกันตามประเทศที่คุณอาศัยอยู่ หากศูนย์จิตเวชในพื้นที่ไม่สามารถให้บริการได้ดีพอ คุณมีทางเลือกในการรับการบำบัดได้จากศูนย์จิตเวชผู้ป่วยนอกของอำเภออื่น คุณสามารถติดต่อขอรับบริการข้อมูล “เลือกสถานที่บำบัด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบริการและเวลาที่รอได้จากหมายโทรศัพท์ต่อไปนี้: 800 43 573 (800 HELSE)

ตรวจสอบเวลารอเฉลี่ยที่ศูนย์ในพื้นที่ของคุณ (ภาษานอร์เวย์เท่านั้น)

 

รายการสถานที่ที่คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้

รายชื่อสำหรับติดต่อกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือหรือบุคคลที่ต้องการพูดคุยบนเว็บไซต์ของ helsenorge.no

องค์กรด้านสุขภาพแต่ละแห่งเสนอรายชื่อนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ในการรับเงินอุดหนุนการดําเนินงาน (ผู้เชี่ยวชาญสัญญาจ้าง):

ค้นหานักจิตวิทยาบนเว็บไซต์ของสมาคมจิตวิทยานอร์เวย์

 

ข้อความนี้เขียนโดยกองบรรณาธิการของ dinutvei.no

แหล่งข้อมูล:

helsenorge.no
Norwegian Resource Centre for Community Mental Health (NAPHA)
ห้องสมุด
สุขภาพอิเล็กทรอนิกส์นอร์เวย์ The Norwegian Directorate of Health
เว็บไซต์ของเทศบาลต่าง ๆ