Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Vold og overgrep mot eldre

Vold og overgrep mot eldre, vold i nære relasjoner

Vold  og overgrep mot eldre skjer i eldres eget hjem, hos slektninger, på sykehus og institusjoner. Det kan være ektefelle, barn, barnebarn eller andre som står den eldre nær, som utøver volden. 

Vold mot eldre kan være fysiske, psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep eller omsorgssvikt. Det kan dreie seg om enkelthendelser, gjentatte handlinger og mangel på riktige handlinger, som i sin tur forårsaker skade, nød eller lidelse. Den som utøver volden, er ofte en den eldre har tillit til, er avhengig av eller er sterkt knyttet til. Vold og overgrep mot eldre skjer i alle lag av befolkningen, og rammer begge kjønn.

Les mer om vanlige reaksjoner etter vold og overgrep.

Vold i nære relasjoner og vold mot eldre er et underkommunisert samfunnsproblem. Verdens helseorganisasjon, WHO, slår fast at  4–6 % eldre over 65 år daglig utsettes for vold og overgrep. Mange føler skyld og skam for det de utsettes for, eller at det er en privatsak og et familieanliggende som de ikke ønsker å snakke med andre om. Er overgriperen ens eget barn eller barnebarn kan det være ekstra vanskelig å be om hjelp til å beskytte seg. Mange utsatte ønsker også at den som utøver volden skal få hjelp. Andre kan være redde for at konsekvensen av å melde fra kan være at de blir isolerte eller at volden og overgrepene blir verre.

Mange føler skyld og skam for det de utsettes for eller at det er en privatsak og et familieanliggende…

Konsekvenser av vold og overgrep mot eldre kan være:

  • dårlig selvbilde
  • angst- og søvnproblemer
  • konsentrasjonsproblemer og dårlig hukommelse
  • stort forbruk av medisiner og alkohol
  • frykt
  • skyld- og skamfølelser
  • isolasjon
  • indre og ytre fysiske skader
  • redusert livskvalitet og levetid, sammenlignet med andre

Skaff rett hjelp

Hvis du utsettes for vold og overgrep, er det viktig at du ikke føler skyld. Det er også viktig å være klar over at andre i lignende situasjoner har fått hjelp og at volden sjelden tar slutt helt av seg selv.

Forsøk å snakke med noen du kan stole på, din fastlege, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, eldresenter. Du kan også kontakte et krisesenter, som er døgnåpent og gratis, eller et familievernkontor. På familievernkontoret kan du prate om vanskelige forhold i familien. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta direkte kontakt. Du kan også ringe til politiet på 02800 og be om å få snakke med en voldskoordinator, uten å anmelde.

Er du i akutt fare, ring politiet på 112.

Nærmeste familievernkontor.

I Krisesenterets brosjyre, Vold mot eldre, finner du mer informasjon om vold mot eldre og om sentrenes tilbud.

Krisesenterets brosjyre, Vold mot eldre – usynlige overgrep.

Vern for eldre
 er en organisasjon som hjelper eldre som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Vern for eldres nasjonale kontakttelefon, 800 30 196, er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan ringe.