Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Utsatt for vold eller overgrep - du kan snakke med fastlegen

Har du problemer med en voldelig partner, utsettes du for overgrep eller opplever du vold hjemme? Strever du med opplevelser tilbake i tid? Eller er du redd for å bli tvangsgiftet? Da kan du snakke med fastlegen din.

Fastlegens oppgave er å hjelpe pasienter med kroppslige eller fysiske sykdommer, psykisk helse og rus. Det betyr at fastlegen har ansvar for helheten når du utredes, behandles og skal følges opp. Fastlegen har ofte god oversikt over den enkeltes helse og livssituasjon, kan være en god samtalepartner og har erfaring med å møte mennesker som har det vanskelig.

Fastlegen kan være en god samtalepartner og har erfaring i å møte mennesker som har det vanskelig

Fastlegen har taushetsplikt og har derfor ikke lov til å dele opplysninger om deg med andre, uten at du gir tillatelse til det, eller det er fare for liv og helse. Fastlegen tilbyr tolk når det er behov for det.

Fastlegen kan også henvise deg til spesialisthelsetjenesten hvis det er behov for det, eller orientere deg om andre steder du kan få hjelp, og som ikke krever henvisning - som krisesenter, familievern eller andre. Videre har fastlegen et ansvar for å koordinere, utrede og følge deg opp også når du får hjelp av spesialisthelsetjenesten eller andre.

Fastlegeordningen er en del av det offentlige helsetilbudet, og du betaler ordinær egenandel.


På helsenorge.no kan du finne mer informasjon om fastlegen.

Utsatt for vold eller overgrep - du kan snakke med fastlegen https://dinutvei.no/utsatt/hjelpetilbud-til-utsatte/344-er-du-utsatt-for-vold-eller-overgrep-du-kan-snakke-med-fastlegen

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.