Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hemmelig adresse (relokalisering), adressesperre og ny identitet ved vold

Hemmelig adresse, relokalisering, adressesperre og ny identitet er noen virkemidler dersom du utsettes for vold eller trusler.

Hemmelig adresse (relokalisering), adressesperre og ny identitet er noen blant flere virkemidler politiet kan ta i bruk for å beskytte deg hvis du utsettes for vold eller trusler.

Relokalisering eller hemmelig adresse

Hemmelig adresse er når noen har behov for å flytte til en annen adresse som ikke er kjent for den som truer eller er voldelig, for kortere eller lengre tid. Det kan være snakk om å flytte til kommunal bolig, krisesenter, hotell, eller bolig/fritidseiendom som leies og som er ukjent for alle, inkludert familie og venner.

Flytting kan være aktuelt innenfor samme politidistrikt eller til en annen del av landet. Man blir da vanskeligere å finne for den som utøver vold eller truer.

Hva kan politiet gjøre ved vold og overgrep?

Hva er adressesperre kode 6 og kode 7?

Det finnes to typer adressesperre: strengt fortrolig adresse kode 6 eller fortrolig adresse kode 7.

Adressesperre er et svært omfattende tiltak som vurderes nøye før det iverksettes. Du kan ikke selv søke om adressesperre. Politiet foreslår tiltaket på bakgrunn av en trusselvurdering basert på såkalte risikovurderingsverktøy politiet har tilgang til.

Opplysninger som er gradert strengt fortrolig (som ved adressesperre kode 6) og fortrolig (som ved adressesperre kode 7), kan bare utleveres etter søknad som avgjøres av politiet eller barnevernet, se dokumentet «Utlevering av folkeregisteropplysninger«.

Adressesperre beskytter IKKE den informasjonen som en trusselutsatt person selv gir til offentlige og private aktører. Den beskytter heller ikke informasjon på internett, og man må derfor leve med restriksjoner på bruk av sosiale medier og hvem man kan fortelle den nye adressen til.

Adressesperre kode 7

Adressesperre kode 7 eller fortrolig adresse innebærer at opplysninger om din adresse og annen GEO-lokaliserende informasjon (informasjon som kan si noe om hvor du befinner deg) ikke skal gis ut til noen.

Adresseopplysninger er likevel tilgjengelig for noen offentlige myndigheter som har tilgang til opplysninger fra folkeregisteret. Dersom opplysninger skal gis ut til aktører som ikke har innsyn, må dette være et dokumentert krav. Ett eksempel er kreditorer som kan dokumentere skriftlig at de har et pengekrav som er forfalt.

Adressesperre kode 6

Adressesperre kode 6 eller «strengt fortrolig adresse» innebærer at GEO-lokaliserende opplysninger (informasjon som kan si noe om hvor du befinner deg) om deg ikke skal gis ut til noen. Den egentlige adressen din har kun noen få i politiet og skatteetaten tilgang til.

Ny identitet (fiktiv identitet)

Fiktiv identitet innebærer at den virkelige identiteten din fjernes fra Folkeregisteret, og erstattes med fingert fødselsnummer og navn.

Søknad om ny identitet fremmes til politiet der du bor. Lokalt politi sender saken videre til Kripos hvis det kommer til at du har behov for ny identitet. Kripos forbereder saken i henhold til politiloven for Politidirektoratet som bestemmer utfallet i denne typen saker. Å leve med ny identitet fører til en del utfordringer i dagliglivet. Kripos har derfor som oppgave å bistå og ha kontakt med deg som skal beskyttes. Det er svært få mennesker per i dag som lever med dette beskyttelsestiltaket fordi det er utfordrende.

Teksten er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med politiet