Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er besøksforbud, kontaktforbud, mobil voldsalarm og omvendt voldsalarm?

Blir du utsatt for krenkelser, trusler eller vold og lever med frykt, kan du få beskyttelse fra politiet. Politiet vil velge beskyttelsestiltak ut fra situasjonen du står i. Her kan du lese om besøks- og kontaktforbud og om hva mobil voldsalarm og omvendt voldsalarm innebærer.

Hva er mobil voldsalarm?

Mobil voldsalarm er en mobiltelefon med en app hvor du ved å trykke på alarmknappen vil settes i kontakt med politiets operasjonssentral, og politiet kan hjelpe deg og eventuelt komme deg til unnsetning. Når du utløser alarmen, vil enheten også spores, politiet vet altså hvor du befinner deg.

Mobil voldsalarm er ikke det samme som omvendt voldsalarm. Du kan lese mer om omvendt voldsalarm nedenfor.

Hvordan får du mobil voldsalarm?

Du, eller noen andre på dine vegne, kan be om at du får mobil voldsalarm dersom du føler deg utrygg. Du trenger ikke å anmelde den som truer eller utsetter deg for vold for å få voldsalarm. En bistandsadvokat kan eventuelt også hjelpe deg i kontakten med politiet. Politiet vurderer så om voldsalarm er et egnet tiltak i din situasjon. De aller fleste vil få utlevert mobil voldsalarm.

Hva er besøksforbud?

Besøksforbud innebærer at vedkommende ikke har lov til å oppholde seg på et bestemt sted, besøke eller på noen annen måte ta kontakt med deg, for eksempel via telefonsamtaler, e-post, brev eller tekstmeldinger. Et besøksforbud kan ilegges alene som eneste tiltak, eller kan for eksempel kombineres med at du også får mobil voldsalarm.

Det kan nedlegges forbud mot at samboeren din oppsøker ditt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet.

Du trenger ikke å anmelde den som truer eller utsetter deg for vold for at politiet skal ilegge besøksforbud. Den som blir ilagt forbudet trenger altså ikke å være dømt for vold eller trusler mot deg.

Besøksforbudet skal hindre at du blir utsatt for trusler eller vold. Det skal bidra til at du føler deg tryggere hvis du ønsker å anmelde vold og trusler som rammer deg.

Besøksforbud i eget hjem

Den som blir ilagt besøksforbud, kan også forbys å oppholde seg i eget hjem. Det betyr at det for eksempel kan nedlegges forbud mot at samboeren din oppsøker ditt og samboerens felles hjem, og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet. Dette gjelder uavhengig av hvem av dere som eier boligen.

Hvordan får du besøksforbud?

I dialog med politiet kan du be om at politiet ilegger den som truer og/eller utøver vold mot deg, besøksforbud (Straffeprosesslovens § 222a). En bistandsadvokat kan eventuelt også hjelpe deg i dialogen med politiet. Som for mobil voldsalarm, vil politiet vurdere om besøksforbud er et egnet tiltak i din situasjon.

Når politiet ilegger besøksforbud må det i etterkant prøves av retten. Det betyr at retten ved en kjennelse avgjør om politiets pålegg skal opprettholdes.

Besøksforbud med elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm)

Omvendt voldsalarm er når den som utøver vold, i motsetning til du som er utsatt for vold, må bære alarmen. Fra 8.4.2024 kan politiet ilegge besøksforbud med elektronisk kontroll (straffeprosessloven § 222 g). Den elektroniske kontrollen kan ilegges i inntil ett år.

Når omvendt voldsalarm brukes sammen med besøksforbud, utarbeider politiet en forbudssone hvor den som utøver vold og/eller trusler ikke har lov å oppholde seg. Forbudssonen vil gi deg et område du skal kunne bevege deg fritt og uten å være redd for å møte vedkommende. For å sikre at den som utøver vold og/eller trusler overholder besøksforbudet, vil hen utstyres med en elektronisk fotlenke, som utløser en alarm hos politiet dersom vedkommende beveger seg innenfor forbudssonen.

Les mer om besøksforbud i brosjyre fra Krisesentersekretariatet (side 7)

Hva er kontaktforbud?

Kontaktforbud innebærer de samme begrensningene som besøksforbud, men kan i motsetning til besøksforbud bare gis etter en dom for en straffbar handling (straffeloven § 57. Forbud mot kontakt). Til forskjell fra besøksforbud, kan kontaktforbud i tillegg idømmes for mer eller mindre ubegrenset tid.

Retten kan enten på egen hånd, eller etter påstand (oppfordring) fra politiet eller bistandsadvokat idømme kontaktforbud i tillegg til straff.

Kontaktforbud med elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm)

Retten kan enten på egen hånd eller etter påstand (oppfordring) fra politiet idømme kontaktforbud med elektronisk kontroll (omvendt voldsalarm) i tillegg til straff. Selve den elektroniske kontrollen av kontaktforbudet kan imidlertid ikke idømmes for mer enn 5 år.

Som ved besøksforbud med elektronisk kontroll, vil det også her utarbeides forbudssone og den som utøver trusler og/eller vold må bære en elektronisk fotlenke som utløser alarm dersom forbudssonen brytes. Politiet vil da kunne iverksette tiltak for å beskytte deg. Politiet kan videre følge bevegelsene til den som utøver trusler og/eller vold på et elektronisk kart og på den måten kunne pågripe vedkommende.

Teksten er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med politidirektoratet