Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er besøksforbud, kontaktforbud og omvendt voldsalarm?

Besøksforbud og omvendt voldsalarm for deg som er utsatt for trusler eller vold og lever med frykt

Blir du utsatt for trusler eller vold og lever med frykt, kan du få beskyttelse ved at politiet ilegger besøksforbud. Domstolen kan pålegge såkalt omvendt voldsalarm – kontaktforbud med elektronisk merking.

Når kan du få voldsalarm?

Blir du utsatt for trusler eller vold og lever med frykt, kan du få beskyttelse ved at politiet ilegger besøksforbud. Domstolen kan pålegge såkalt omvendt voldsalarm – kontaktforbud med elektronisk merking.

Hvordan får du voldsalarm?

Du trenger ikke anmelde det straffbare forholdet, men du eller noen andre må søke politiet på dine vegne om å få tildelt voldsalarm. Dette hjelper politiet deg med.

Hva er besøksforbud?

Besøksforbud betyr at den som truer og/eller utøver vold ikke har lov til å oppholde seg på et bestemt sted, besøke eller på noen annen måte ta kontakt med deg, for eksempel via telefonsamtaler, e-post, brev eller tekstmeldinger.

Besøksforbud i eget hjem

Den som blir ilagt besøksforbud, kan også forbys å oppholde seg i eget hjem. Det betyr at det for eksempel kan nedlegges forbud mot at samboeren din oppsøker ditt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet. Dette gjelder uavhengig av om for eksempel du eller samboeren står som eier av boligen.

Hva er formålet med besøksforbud?

Besøksforbudet skal hindre at du blir utsatt for trusler eller vold. Det er også tenkt at forbudet skal bidra til at du føler deg tryggere hvis du ønsker å anmelde vold og trusler som rammer deg.

Du trenger ikke å anmelde den som truer eller utsetter deg for vold/overgrep for å få iverksatt besøksforbud. Det betyr at den som blir ilagt forbudet ikke trenger å være dømt for vold eller trusler mot deg.

Det kan nedlegges forbud mot at samboeren din oppsøker ditt og samboerens felles hjem og mot at voksne barn oppsøker foreldrene i hjemmet.

Politiet ilegger besøksforbud

Det er politiet som bestemmer om det skal ilegges besøksforbud. Forbudet må likevel prøves av retten. Det betyr at retten ved en kjennelse avgjør om politiets pålegg skal opprettholdes.

Les mer om besøksforbud i denne brosjyren fra Krisesentersekretariatet (side 7)
Besøksforbud er hjemlet i Straffeprosessloven § 222a om besøksforbud

Hva er omvendt voldsalarm? – Kontaktforbud med elektronisk merking

Kontaktforbud er en straffereaksjon fra domstolen som gis etter en lovovertredelse. Dette er forskjellig fra besøksforbud, som er et virkemiddel politiet kan benytte ved mistanke om mulig voldsutøvelse.

Voldsutøveren blir utstyrt med en elektronisk enhet, for eksempel en fotlenke, som utløser en alarm hos politiet straks han/hun beveger seg inn i en forbudssone. Politiet vil da varsle den voldsutsatte og kan følge voldsutøverens bevegelser på et elektronisk kart, for så å arrestere dem før de når frem til den voldsutsatte.

Politiet vil varsle den voldsutsatte og kan følge voldsutøverens bevegelser på et elektronisk kart.

Omvendt voldsalarm brukes i tillegg til vanlig mobil voldsalarm for å gi den voldsutsatte ekstra sikkerhet.

Kontaktforbud er hjemlet i Straffeloven § 57. Forbud mot kontakt

Det er politiet som