Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

آیا فردی خشن هستید یا کسی را مورد اذیت و آزار قرار داده‌اید؟ خدمات سلامت روانی شهرداری شما چه کمک‌هایی را ارائه می‌دهد؟

Psykisk helsevern kan hjelpe deg som bruker vold

آیا کسی را تهدید کرده‌اید، آیا خشن هستید یا همسر، فرزندان یا دیگر نزدیکان خود را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده‌اید؟ در این صورت دچار مشکل خشونت هستید و ممکن است به کمک نیاز داشته باشید. تمام مقامات محلی خدمات سلامت روانی ارائه می‌کنند و ممکن است روانشناس شهرداری مخصوص به خود را داشته باشند.

برای دریافت کمک در مدیریت خشم یا خشونت خود، می‌توانید از صحبت با یک متخصص درمان بهره‌مند شوید. بعضی افراد حتی نیاز دارند برای مدتی در یک واحد روانپزشکی بستری شوند. یک GP یا روانپزشک می‌تواند، به مشاوره، ارزیابی کند که آیا نیاز به این کار وجود دارد و در صورتی که احساس نیاز می‌شود شما را معرفی کند. بپرسد که آیا شما متوجه این معرفی‌نامه می‌شوند و اطلاع دارید که متوجه هستید که به یک درمانگر مطلع درباره عصبانیت، خشونت و آزار و اذیت نیاز دارید.

تمام مقامات محلی خدمات سلامت روانی ارائه می‌کنند و ممکن است روانشناس شهرداری مخصوص به خود را داشته باشند.

برای دریافت درمان از یک مرکز روانپزشکی (DPS) یا از یک روانشناس یا روانپزشک که یک یارانه کاری دارد (متخصصین قراردادی)، باید معرفی شده باشید. همچنین تعدادی روانشناس و روانپزشک خصوصی وجود دارد که بدون یارانه کاری خدمات ارائه می‌دهند. در اینگونه موارد معمولاً نیازی به معرفی‌نامه نیست اما خدمات به طور کلی از درمان در مرکز راونپزشکی ناحیه یا درمان توسط روانشناس/روانپزشک دارای یارانه کاری گران‌تر خواهد بود.

کارکنان موظف به حفظ اسرار شما هستند و به همین دلیل اجازه ندارند اطلاعات مربوط به شما را بدون اعلام رضایت شما، یا در صورتی که جان شما در خطر نیست، افشا کنند. در صورت لزوم می‌توان یک مترجم در اختیار شما قرار داد.

زمان انتظار برای درمان در یک مرکز روانپزشکی با توجه به محل حضور شما در کشور متفاوت است. اگر مرکز روانپزشکی ناحیه شما نمی‌تواند به شما خدمات خوبی ارائه دهد، می‌توانید در مرکز روانپزشکی یک ناحیه دیگر درمان شود. برای سؤالات مربوط به خدمات و زمان‌های انتظار می‌توانید از طریق شماره زیر با خدمات اطلاعات ″انتخاب محل درمان″ تماس بگیرید: 800 43 573 (800 HELSE).

      > بررسی متوسط زمان انتظار در مرکز محلی شما

(فقط نروژی)


فهرست کسانی که می‌توانید در صورت نیاز به کمک یا هم صحبت با آن‌ها تماس بگیرید بر روی وب‌سایت helsenorge.no

(فقط نروژی)

SANKS – یک خدمت برای ارائه کمک روانپزشکی به جمعیت سامی

(فقط نروژی)