Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Hva er RISK (Risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av vold i nære relasjoner)?

RISK er en seksjon i Oslo politidistrikt som jobber med å forebygge vold i nære relasjoner og beskytte deg som er utsatt for vold gjennom å koble politiets beskyttelsestiltak med praktisk bistand og psykososial oppfølging.

RISKs hovedoppgave er å forebygge gjentatt grov og alvorlig vold i nære relasjoner. Hos RISK får både du som er utsatt for, og du som bruker vold, tilbud om samtaler, sikkerhetsråd og veiledning med politi, psykolog og terapeut.

Hvem kan få hjelp av RISK?

RISK følger opp og arbeider hovedsakelig med saker som er anmeldt, men det er ikke et krav at saken anmeldes. Ved henvendelser foretas en politifaglig vurdering av opplysningene som foreligger og om RISK kan gi et tilbud.

Hvordan arbeider RISK?

RISK jobber etter en såkalt tospannmodell. Det innebærer at risikoanalytikere med politiutdanning jobber i team med sosial- og helsefaglig personell, og psykologspesialister. Risikoanalytikeren kartlegger risikobildet og sammen med resten av teamet utarbeides egnede tiltak for å redusere risiko for gjentatt vold.

Alle som jobber i RISK er ansatt i politiet. RISKs fokus er sikkerhet og beskyttelse. Når en sak er anmeldt, arbeider RISK parallelt med og tett sammen med etterforskerne, men driver ikke selv etterforskning. Tilbud er frivillig og samtykkebasert.

De helse- og sosialfaglig ansatte på RISK jobber også med å bearbeide traumer, å regulere følelser, å gi kunnskap og informasjon om ulike psykiske tilstander (psykoedukasjon) og å motivere brukerne av tilbudet til å leve et liv uten vold.

RISK samarbeider tett med andre hjelpeinstanser.

Tolk tilbys ved behov.

Kontaktopplysninger

Foreløpig er RISK et tilbud som gis til befolkningen i 12 bydeler i Oslo.  Flere distrikter i Norge starter med RISK som pilotprosjekt i 2025.

Ved akutt fare for liv og helse ring: 112

Telefon til ditt lokale politi: 02800

RISK ble opprettet som en forlengelse av tidligere Prosjekt November ved Stovner politistasjon i Oslo. Prosjektet ble fulgt av en forsker fra OsloMet som anbefalte å videreføre det. Er du interessert, kan du lese mer her: https://uni.oslomet.no/voldsprogrammet/prosjekter/prosjekt-november/

 

Teksten er skrevet av dinutvei.no i samarbeid med RISK

Kilder:

RISK