Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตคืออะไร

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตเป็นที่สำหรับผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายร่างกายจากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดกับพวกเขา คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือในการพักพิงที่ที่พักพิงในภาวะวิกฤต โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องประสบกับวิกฤตร้ายแรง ที่พักพิงให้การคุ้มครอง ความปลอดภัย คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก

ที่พักพิงในภาวะวิกฤติเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยในระยะเวลาที่จำกัด แต่ยังให้บริการแก่ผู้ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิง การรับความช่วยเหลือและอาศัยอยู่ในที่พักพิงในภาวะวิกฤตไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสามารถไปเยือนที่พักพิงได้โดยตรง โดยไม่ต้องนัดหมายหรือมีการส่งตัว

บริการนี้รวมถึง:

  • การให้คำปรึกษา
  • ช่วยในการติดต่อกับระบบสนับสนุน
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและโอกาส
  • คำแนะนำ (รวมถึงคำแนะนำด้านกฎหมาย)
  • กลุ่มและกิจกรรมการให้คำปรึกษา
  • ติดตามผล

นอกจานี้คุณยังสามารถโทรขอคำแนะนำได้จากที่พักพิงในภาวะวิกฤต คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับที่พักพิง นอกจากนี้ ญาติของบุคคลที่ถูกใช้ความรุนแรง ระบบการสนับสนุนสาธารณะ โรงเรียน ฯลฯ อาจติดต่อที่พักพิงในภาวะวิกฤติเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือที่มีหรือคำตอบคำถาม

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตยังให้บริการแก่บุคคลที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิง

สิ่งที่คุณจะได้พบที่ศูนย์บ้านพักฉุกเฉิน

 

เจ้าหน้าที่ของที่พักพิงในภาวะวิกฤตผ่านการฝึกอบรมและ/หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและการทำร้ายร่างกาย เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ ผู้พักพิงคนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ที่พักพิงในภาวะวิกฤตมีล่ามให้หากจำเป็น

ทุกเมืองจะต้องให้บริการที่พักพิงในภาวะวิกฤต บ่อยครั้งที่หน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งร่วมมือกันสร้างที่พักพิงในภาวะวิกฤติแห่งเดียว ที่พักพิงในภาวะวิกฤตส่วนใหญ่จะปรับเพื่อรองรับผู้พักพิงที่เคลื่อนไหวได้น้อยลง และหน่วยงานท้องถิ่นต้องระบุทางเลือกในการแก้ปัญหาหากไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว

สำนักเลขาธิการการขับเคลื่อนที่พักพิงคือองค์กรสมาชิกสำหรับที่พักพิงในภาวะวิกฤติ และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ ROSA ซึ่งทำงานร่วมกับเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ในการค้าประเวณี สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสำนักเลขาธิการการขับเคลื่อนที่พักพิงได้บนเว็บไซต์


รายชื่อที่พักพิงในภาวะวิกฤตในนอร์เวย์

เว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการการขับเคลื่อนที่พักพิง (ชาวนอรเวย์เท่านั้น)

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.