Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตคืออะไร?

Søk hjelp på krisesenter hvis du opplever vold og overgrep i hjemmet.

ที่พักพิงในภาวะวิกฤตเป็นที่สำหรับผู้ที่ถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรมจากคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลอื่นที่ใกล้ชิดกับพวกเขา คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือในการพักพิงที่ที่พักพิงในภาวะวิกฤต โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องผ่านวิกฤตร้ายแรงมาก่อน ศูนย์ต่างๆ จะให้การคุ้มครอง ความปลอดภัย คำแนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก

ที่พักพิงในภาวะวิกฤติเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับการอยู่อาศัยในระยะเวลาที่จำกัด แต่ยังให้บริการต่างๆ แก่ผู้ที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในที่พักพิง จะไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ชีวิต ณ ที่พักพิงในภาวะวิกฤตและรับบริการต่างๆ คุณสามารถไปเยือนศูนย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องนัดหมายหรือมีการส่งตัว

ที่พักพิงทั้งหมดปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อรับมือกับไวรัสโคโรนาและมีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ในการใช้งาน

บริการดังกล่าวประกอบด้วย:

  • การให้คำปรึกษา
  • ความช่วยเหลือในการติดต่อบริการด้านสุขภาพและการสนับสนุนช่วยเหลือต่างๆ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ และแหล่งข้อมูลที่ใช้งานได้
  • การให้คําปรึกษาและคําแนะนํา (รวมถึงคําปรึกษาด้านกฎหมาย)
  • กลุ่มและกิจกรรมการให้คำปรึกษา
  • ติดตามผล

นอกจากนี้คุณยังสามารถโทรขอคำปรึกษาได้จากที่พักพิงในภาวะวิกฤตอีกด้วย คุณสามารถที่จะปิดบังตัวตน เช่น คุณไม่จำเป็นต้องแจ้งชื่อเมื่อติดต่อกับศูนย์ สำหรับญาติของบุคคลที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรุนแรง ทางสาธารณสุขและบริการสนับสนุนต่างๆ รวมถึงโรงเรียนและสถาบันอื่นๆ อาจติดต่อที่พักพิงในภาวะวิกฤตเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือทีให้ได้หรือสอบถามข้อมูลอื่นๆ

ที่พักพิงในภาวะวิกฤติยังให้บริการสําหรับผู้ที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ที่นั่นเช่นกัน

ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมที่พักพิงในภาวะวิกฤต:

 

เจ้าหน้าที่ของที่พักพิงในภาวะวิกฤตต่างผ่านการฝึกอบรมและ/หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงและการทารุณกรรม พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากมีความเสี่ยงฉุกเฉินว่าอาจมีผู้ใดได้รับอันตราย ผู้พักพิงคนอื่นๆ ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีของคุณกับผู้อื่น ที่พักพิงในภาวะวิกฤตมีล่ามให้บริการในกรณีที่จำเป็น

หน่วยงานท้องถิ่นทุกหน่วยงานจำเป็นต้องให้บริการที่พักพิงในภาวะวิกฤติตามกฎหมาย บางครั้งหน่วยงานท้องถิ่นหลายแห่งจะร่วมมือกันเพื่อให้บริการที่พักพิงในภาวะวิกฤต ที่พักพิงในภาวะวิกฤตส่วนใหญ่จะปรับเพื่อรองรับผู้พักพิงที่เคลื่อนไหวได้น้อยลง และหน่วยงานท้องถิ่นต้องเสนอทางเลือกในการแก้ปัญหาหากไม่มีข้อกำหนดดังกล่าว

สํานักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤติ

สำนักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤติคือองค์กรสมาชิกสำหรับที่พักพิงในภาวะวิกฤติ และยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานของ ROSA ซึ่งทำงานร่วมกับเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพื่อจุดประสงค์ในการค้าประเวณี สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของสำนักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤตได้บนหน้าเว็บไซต์

รายชื่อที่พักพิงในภาวะวิกฤติทั้งหมดในนอร์เวย์ (ทําเครื่องหมายในช่องสําหรับ ‘krisesenter’ ภายใต้ ‘type tilbud’)

เว็บไซต์ของสํานักเลขาธิการที่พักพิงในภาวะวิกฤติ.