Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven?

Grovt uaktsom voldtekt ble tatt inn i loven i 2000 for å styrke rettsvernet for voldtektsofre.

Grensen mellom grovt uaktsom (jf. straffeloven § 294) og forsettlig voldtekt (jf. straffeloven § 291) beror på gjerningspersonens subjektive forestillinger i gjerningsøyeblikket.

For å kunne straffes for grovt uaktsom voldtekt, må gjerningspersonen være sterkt å bebreide for ikke å ha forstått at den seksuelle omgangen ble oppnådd ved bruk av vold eller trusler, eller at den seksuelle omgangen skjedde med noen som var ute av stand til å motsette seg handlingen. Det betyr for eksempel at enhver må forsikre seg om at den andre parten er våken og villig til å ha sex før seksuell omgang innledes med vedkommende. En som sover kan ikke samtykke.

 En som sover kan ikke samtykke

Straffelovens voldtektsbestemmelse, § 291, innebærer forsett (jf. straffeloven § 22). Det kalles forsett når den som utfører en handling gjør det bevisst eller foretar handlingen med hensikt. Forsett foreligger selv om lovbryteren ikke er kjent med at handlingen er ulovlig. (Det er også forsett når den som handler holder det for mulig at det han/hun gjør er straffbart, men likevel velger å utføre handlingen.)

Voldtektsbestemmelsen lyder:

     § 291. Voldtekt
     Med fengsel inntil 10 år straffes den som
     a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd,
     b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av 
        andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller
     c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang
        med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til
        seksuell omgang med seg selv.
Uaktsom og forsettlig voldtekt - hva sier straffeloven? https://dinutvei.no/om-vold/278-uaktsom-og-forsettlig-voldtekt-hva-sier-straffeloven

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det