Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Klage på mangelfull hjelp etter vold, voldtekt og seksuelle overgrep

Du har rett til å klage om du ikke har fått den hjelpen du trenger etter vold, voldtekt og overgrep. Les om å klage på politi, barnevern, krisesenter og andre velferdstjenester.

Noen opplever at de ikke blir tatt alvorlig eller ikke blir trodd når de ber om hjelp etter vold eller overgrep. Enkelte opplever å bli sendt fra instans til instans uten at noen tar ansvar for å hjelpe. Andre forteller at de har fått litt hjelp, men at hjelpen langt fra er tilstrekkelig, eller den avsluttes for tidlig.

Du har rett til å klage hvis du ikke har fått oppfylt de rettighetene du har, eller ikke har mottatt den behandlingen, tilbudet eller tjenesten du har krav på som bruker av sosial-, helse- og omsorgstjenester.

En klage tar utgangspunkt i hva du har krav på. Det er derfor nyttig at du setter deg inn i rettighetene dine. Statsforvalteren er overordnet klageinstans for de fleste tjenester for volds- og overgrepsutsatte.

Du kan få hjelp til å skrive klagen.

På siden Nettsteder for pasient- og brukerrettigheter og klageordninger er det lenker til informasjon om rettighetene du har som bruker av sosial-, helse- og omsorgstjenester i Norge. Du finner også lenker til flere statlige organer og frivillige organisasjoner som kan gi råd og veiledning.

Hvordan klager du?

Klage skal i de fleste tilfelle være skriftlig. I første omgang sendes klagen til stedet du ønsker å klage på. Da får den du klager på mulighet til å rette opp i det som har skjedd.

Ofte er det formelle krav til hva klagen skal inneholde. Kravene kan du lese om blant annet på Helsetilsynets nettsider og på helsenorge.no. I noen tilfelle finnes informasjon på den enkelte kommunes nettsider.

Du kan få hjelp til å skrive klagen

Du kan be om hjelp til å klage hvis du synes det er vanskelig å skrive selv, eller er usikker på hvordan du skal uttrykke deg. Instansen du vil klage på skal hjelpe deg med å formulere klagen dersom du ber om det. Statsforvalteren kan også hjelpe med å skrive en klage.

Pasient- og brukerombudet kan hjelpe deg som pasient eller pårørende når du trenger hjelp til å klage. Det er et Pasient- og brukerombud i hvert fylke.

Les mer om Pasient- og brukerombudet.

Klage på barnevernet

Klagesaker kan være rettet mot den kommunale barneverntjenesten eller en barneverninstitusjon.

Du kan klage på at den kommunale barnevernstjenesten har gitt helt eller delvis avslag på en søknad om hjelpetiltak eller når et vedtak om hjelpetiltak opphører. Du kan også klage på innholdet i, og omfanget av tiltak, og måten saken din er behandlet på. I utgangspunktet skal klagen være skriftlig.

Klagen skal du i første omgang sende til barneverntjenesten det gjelder.

Les om klage og omgjøring av barneverntjenestens vedtak på Bufdirs sider.

Er barneverntjenesten uenig med deg, skal den raskt sende saken videre til statsforvalteren som er overordnet klageinstans.

På Helsetilsynets side «Barn og unges rett til å klage på barnevernet» finner du lenker til nettsider med informasjon om dine rettigheter og retten til å klage på barnevernet og om hvordan du kan gå fram når du klager.

Hvis du bor på institusjon og institusjonen tar avgjørelser som begrenser dine rettigheter eller bruker tvang, kan du klage til statsforvalteren.

Klage på sosiale tjenester i Nav

Arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav) består av både kommunale og statlige tjenester som skal sikre et samordnet tjenestetilbud. Som hovedregel er det Nav-kontoret i kommunen der du oppholder deg som er ansvarlig for tjenestene.

Du kan klage på avgjørelsen hvis du har søkt om å få sosiale tjenester, men har fått helt eller delvis avslag. Du kan også klage på hvordan Nav-kontoret har saksbehandlet søknaden. I utgangspunktet skal klagen være skriftlig.

Klagen skal i første omgang sendes til Nav-kontoret det gjelder.

Les mer om klagerettigheter på nav.no

Er Nav-kontoret uenig med deg, skal den raskt sende saken videre til statsforvalteren som er overordnet klageinstans.

Klage på helse- og omsorgstjenestene

Du kan klage på helse- og omsorgstjenesten i kommunene, den statlige spesialisthelsetjenesten (sykehusene), den fylkeskommunale tannhelsetjenesten eller private helsetjenestetilbud.

Som pasient eller bruker har du rett til å klage dersom du mener at du ikke mottar de helse- og omsorgstjenestene du har krav på. Det samme gjelder om du ikke får oppfylt rettighetene du har når du mottar tjenestene.

En klage tar utgangspunkt i hva du har krav på. Det er derfor nyttig at du setter deg inn i rettighetene dine.

Eksempler på rettigheter er retten til å få dekket utgifter til transport og retten til å få kopi av egen journal. I utgangspunktet skal klagen være skriftlig.

Klagen skal i første omgang sendes til behandlingsstedet du klager på. Det kan være kommunen, sykehuset, fastlegen og lignende.

Er behandlingsstedet uenig med deg, skal det raskt sende klagen til statsforvalteren som er overordnet klageinstans.

Les om dine rettigheter og retten til å klage på siden «Rett til å klage» på helsenorge.no.

Se også siden «Hvordan klage på helse- og omsorgstjenester» på statsforvalteren.no.

Klage på familievernet

Du kan rette en klage til familievernkontoret hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med tilbudet du har fått. Du kan også klage til Bufetats regionkontor i din region. Klagen trenger ikke være skriftlig.

Se oversikt over Bufetats regionkontorer.

Er familievernkontoret eller regionkontoret uenig med deg, skal saken raskt sendes videre til statsforvalteren som er overordnet klageinstans.

Klage på krisesenter

Du kan klage om du ikke har fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med tilbudet du har fått.

Klagen skal du i første omgang rette til krisesenteret det gjelder. Du kan også klage til kommunen som har ansvar for krisesenteret. Klagen trenger ikke være skriftlig.

Er krisesenteret eller kommunen uenig med deg, skal saken raskt sendes videre til statsforvalteren som er overordnet klageinstans.

Klage på Nok.- og Smiso-sentrene

Nok.- og Smiso-sentrene er frittstående tilbud som mottar tilskudd fra Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet. Som frittstående tilbud har sentrene ikke en offentlig klageinstans.

Sentrene skal imidlertid drive i tråd med regelverket for tilskuddsordningen (Bufdir, Rundskriv 10/21) . I regelverket står det blant annet at alle sentrene skal ha etiske retningslinjer for virksomheten og de ansatte.

Nok. Norge har i tillegg en egen etisk plakat som er bindene for alle Nok.-sentrene. Her pålegges sentrene å ha skriftlige retningslinjer for klageadgang, orientere brukeren om klageadgangen og å ta klager på alvor.

Klage på politiet

Hvis du mener politiet har gjort feil, kan du klage på politiet. For eksempel kan du klage dersom du mener politiet har inndratt telefonen din uten å ha rett til det. Du kan også klage på etterforsking som er gjort eller du kan melde en ansatt i polititet.

Hvor du skal klage avhenger av hva klagen gjelder. Hvis politiet har gjort en feil uten å bryte loven, sendes klagen til politidistriktet der det skjedde. Har ansatte i politi eller påtalemyndighet brutt loven, skal det meldes til Spesialenheten for politisaker. De ansatte på politistasjonen skal hjelpe deg med å sende klagen til riktig sted.

Se oversikt over kontaktinfo til politidistriktene.

Les om å klage til Spesialenheten for politisaker.

Hvis du mener politiet har gjort en feil i etterforskninga i en straffesak, skal du klage til påtalemyndigheten. I de fleste tilfelle vil dette være statsadvokaten.

Her finner du oversikt over statsadvokatembetene.

Les mer om muligheten til å klage på politiet.no.

 

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no og kvalitetssikret av Helsetilsynet, politiet, Bufdir og Nok. Norge.

Kilder

helsetilsynet.no
helsenorge.no
politiet.no
statsforvalteren.no