Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กคืออะไร

Kvinne sammen med ung gutt på et kontor

คุณเป็นเด็กที่ประสบปัญหาทางบ้าน หรือคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนหรือไม่ ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจัดให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เมื่อประสบปัญหาทางบ้าน เมื่อเด็กไม่ได้รับการดูแลตามที่จำเป็น หรือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหตุผลอื่นๆ

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรม ขริบอวัยวะเพศหญิง ถูกบังคับให้แต่งงาน หรือถูกข่มขู่บังคับให้แต่งงาน ตัวอย่างอื่นๆ ของสถานการณ์ที่ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กสามารถให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ กรณีที่บิดามารดาใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเมื่อเด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง หรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา หรือใช้ยาเสพติด/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาตรการให้ความช่วยเหลือในที่บ้านอาจรวมไปถึง:

  • คำแนะนำและการแนะแนวทางสำหรับครอบครัว
  • กลุ่มช่วยเหลือพ่อแม่
  • ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือสําหรับเด็ก
  • การสนับสนุนทางการเงินสําหรับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดูแลนอกโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (SFO/AKS)
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมอื่นๆ
  • การช่วยดูแลช่วงสั้นๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือครอบครัวที่จะเยี่ยม

ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับศูนย์บริการสวัสดิการเด็ก:

 

ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก คือหลักสำคัญในงานของศูนย์บริการสวัสดิการเด็ก (อ้างจาก มาตรา 4-1 ของบทบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการเด็กแห่งนอร์เวย์ – การกำหนดถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก) ซึ่งบางครั้งก็อาจขัดกับความปรารถนาของผู้เป็นพ่อแม่ ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนพ่อแม่ให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเพียงพอ และเด็กควรจะยังคงอาศัยอยู่ที่บ้าน ในกรณีที่เป็นไปได้

ในบางกรณีที่ร้ายแรง ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กไม่ใช่การอยู่อาศัยที่บ้าน ซึ่งศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจะต้องรับเด็กมาอยู่ในการดูแล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยได้รับหรือมิได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว มีเพียงคณะกรรมการเขตซึ่งมีโครงสร้างเช่นเดียวกับศาล ที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการพิจารณาการดูแลเด็กหากขัดกับความปรารถนาของผู้เป็นพ่อแม่ได้

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนบิดามารดาให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเพียงพอ

การทำงานของบริการสวัสดิการเด็กจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่แจ้งความกังวลใดๆ ที่มีต่อเด็ก ดังนั้นเด็กและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือตามการร้องขอของบุคคลนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเอกชน หรือหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะรายงานข้อกังวลใดๆ ของคุณ หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรหรือจําเป็นต้องรายงานข้อกังวลหรือไม่ โปรดโทรไปที่บริการสวัสดิการเด็กล่วงหน้าเพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากนี้ยังสามารถโทรสอบถามได้โดยไม่ต้องระบุชื่อ หากคุณเป็นผู้ดูแลเด็ก คุณสามารถติดต่อบริการสวัสดิการเด็กและขอความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ได้ รวมถึงกรณีตัวอย่างเช่น หากว่าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันกับผู้ปกครองคนอื่นอีกต่อไปและมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เด็กได้รับการดูแลเมื่ออยู่กับผู้ปกครองท่านอื่น

ในเว็บไซต์ของผู้อํานวยการฝ่ายกิจการเด็กเยาวชนและครอบครัว คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการสวัสดิการเด็กและวิธีการรายงานข้อกังวลต่างๆ

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในศูนย์บริการสวัสดิการเด็กมีทั้งเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรือนักจิตวิทยา พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากมีความเสี่ยงฉุกเฉินว่าอาจมีผู้ใดได้รับอันตราย ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจัดให้มีล่ามไว้ในกรณีที่จำเป็น

หน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดในนอร์เวย์จะมีการให้บริการสวัสดิการเด็ก นอกจากนี้ หลายหน่วยงานยังจัดให้มีศูนย์สวัสดิการเด็กฉุกเฉินอีกด้วย เว็บไซต์ barnevernvakten.no จะมีทั้งรายชื่อศูนย์บริการสวัสดิการเด็กและศูนย์สวัสดิการเด็กฉุกเฉินในท้องที่ รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

 

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการสวัสดิการเด็กในภาษาต่างๆ – ‘ศูนย์บริการสวัสดิการเด็ก’ ‘เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก’

รายชื่อศูนย์บริการสวัสดิการเด็กและศูนย์สวัสดิการเด็กฉุกเฉินในท้องที่

เว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์