Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กคืออะไร

คุณเป็นเด็กที่ประสบปัญหาทางบ้าน หรือคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนหรือไม่ ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจัดให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เมื่อประสบปัญหาทางบ้าน เมื่อเด็กไม่ได้รับการดูแลตามที่จำเป็น หรือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหตุผลอื่นๆ

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทำร้ายร่างกายการทำร้าย ขริบอวัยวะเพศหญิง ถูกบังคับให้แต่งงาน หรือถูกคุกคามทางเพศ ตัวอย่างอื่นๆ ของสถานการณ์ที่ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กสามารถให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ กรณีที่บิดามารดาใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเมื่อเด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง หรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา หรือใช้ยาเสพติด/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

มาตรการให้ความช่วยเหลือ ที่บ้าน ได้แก่:

  • คำแนะนำและแนะแนวสำหรับครอบครัว
  • กลุ่มผู้ปกครอง
  • รายชื่อผู้ให้การสนับสนุน
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับโรงเรียนอนุบาล
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดูแลนอกโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (SFO/AKS)
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมอื่นๆ
  • การสนับสนุนการบรรเทาทุกข์ในช่วงสุดสัปดาห์หรือการเยี่ยมบ้าน

 

 

“ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก” คือหลักสำคัญในงานของศูนย์บริการสวัสดิการเด็ก (อ้างจาก มาตรา 4-1 ของบทบัญญัติว่าด้วยสวัสดิการเด็ก – การกำหนดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก) บางครั้งก็อาจขัดกับความปรารถนาของบิดามารดา ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนบิดามารดาให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม และเด็กควรอาศัยอยู่ที่บ้าน หากเป็นไปได้

ในบางกรณีที่ร้ายแรง ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กไม่ใช่การอยู่อาศัยที่บ้าน ซึ่งศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจะต้องรับผิดชอบในการดูแลเด็ก ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยได้รับหรือมิได้รับความยินยอมจากสมาชิกในครอบครัว เฉพาะคณะกรรมการเขต ซึ่งมีโครงสร้างเช่นเดียวกับศาล สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการพิจารณาการดูแลเด็กหากขัดกับความปรารถนาของบิดามารดา

ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนบิดามารดาให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสม

บริการสวัสดิการเด็กขึ้นอยู่กับบุคคลที่แจ้งความกังวลใดๆ ที่มีต่อเด็ก ดังนั้นเด็กและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือตามการร้องขอของบุคคลนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นเอกชน หรือหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน คุณมีภาระผูกพันตามกฎหมายที่จะรายงานความกังวลใดๆ ของคุณ

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในศูนย์บริการสวัสดิการเด็กมีทั้งเจ้าหน้าที่สวัสดิการเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรือนักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อชีวิตและสุขภาพ ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กมีล่ามให้ในกรณีที่จำเป็น

ทุกเมืองในนอร์เวย์มีศูนย์บริการสวัสดิการเด็ก นอกจากนี้ หลายหน่วยงานยังมีศูนย์สวัสดิการเด็กฉุกเฉิน เว็บไซต์ barnevernvakten.no ประกอบด้วย รายชื่อศูนย์บริการสวัสดิการเด็กและศูนย์สวัสดิการเด็กฉุกเฉินของเมือง รวมถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

> ส ำนักงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชน. สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเด็ก


รายชื่อศูนย์บริการสวัสดิการเด็กและศูนย์สวัสดิการเด็กฉุกเฉินของเมือง

เว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์

KORONAKRISEN – HJELP VED VOLD OG OVERGREP

Døgnåpne tjenester:

Er du voksen og trenger selv hjelp eller ønsker å hjelpe en annen voksen?

Er du bekymret for et barn eller trenger hjelp i omsorgen for barn?

På nettsidene våre finner du oversikt også over andre hjelpetilbud. Det varierer hva de ulike tjenestene kan tilby i øyeblikket. Vi anbefaler deg likevel å ta kontakt og sjekke ut hvilken hjelp du kan få. Spørsmål- og svartjenesten på dinutvei.no er også åpen.