Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กคืออะไร

Kvinne sammen med ung gutt på et kontor

คุณเป็นเด็กที่ประสบปัญหาทางบ้าน หรือคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีความกังวลเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนหรือไม่ ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กจัดให้ความช่วยเหลือและการสนับสนุนแก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เมื่อประสบปัญหาทางบ้าน เมื่อเด็กไม่ได้รับการดูแลตามที่จำเป็น หรือในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเหตุผลอื่น ๆ

บริการสวัสดิภาพเด็กจะเข้ามาเกี่ยวข้องเมื่อใด

ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเมื่อบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปีได้รับหรือมีความเสี่ยงที่จะถูกใช้ความรุนแรงหรือถูกทารุณกรรม การขลิบอวัยวะเพศหญิง การถูกบังคับให้แต่งงาน หรือการถูกข่มขู่บังคับให้แต่งงาน ตัวอย่างอื่น ๆ ของสถานการณ์ที่ศูนย์บริการสวัสดิการเด็กสามารถให้ความช่วยเหลือ ได้แก่ กรณีที่บิดามารดาใช้สารเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือเมื่อเด็กมีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง หรือมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความผิดทางอาญา หรือใช้ยาเสพติด/ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการสวัสดิภาพเด็กจะช่วยได้อย่างไร

มาตรการให้ความช่วยเหลือในที่บ้านอาจรวมไปถึง:

  • คำแนะนำและการแนะแนวทางสำหรับครอบครัว
  • กลุ่มสนับสนุนพ่อแม่
  • ติดต่อฝ่ายสนับสนุนส่วนบุคคลสําหรับเด็ก
  • การสนับสนุนทางการเงินสําหรับการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดูแลนอกโรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียน (SFO/AKS)
  • การสนับสนุนทางการเงินสำหรับกิจกรรมสันทนาการหรือกิจกรรมอื่น ๆ
  • การช่วยดูแลช่วงสั้น ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือครอบครัวที่จะเยี่ยม

ชมภาพยนตร์เกี่ยวกับการทำงานของศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็ก:

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก

‘ประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก’ คือหลักสำคัญในงานของศูนย์บริการสวัสดิการเด็ก (อ้างอิงจาก มาตรา 4-1 ของบทบัญญัติว่าด้วยสวัสดิภาพเด็กแห่งนอร์เวย์ – การกำหนดถึงประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก) ซึ่งบางครั้งก็อาจขัดกับความปรารถนาของผู้เป็นพ่อแม่ ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนพ่อแม่ให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเพียงพอ และเด็กควรจะยังคงอาศัยอยู่ที่บ้าน ในกรณีที่เป็นไปได้

ในบางกรณีที่ร้ายแรง ประโยชน์สูงสุดต่อเด็กไม่ใช่การอยู่อาศัยที่บ้าน ซึ่งศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กจะต้องรับเด็กมาอยู่ในการดูแล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นโดยได้รับหรือมิได้รับความยินยอมจากครอบครัว มีเพียงคณะกรรมการสวัสดิภาพทางสังคมประจำเขตซึ่งมีโครงสร้างเช่นเดียวกับศาล ที่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการพิจารณาการดูแลเด็กหากขัดกับความปรารถนาของผู้เป็นพ่อแม่ได้

ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กจะช่วยเหลือและสนับสนุนบิดามารดาให้สามารถดูแลเด็กได้อย่างเพียงพอ

หน้าที่ในการรายงาน

การทำงานของศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กจะขึ้นอยู่กับบุคคลที่แจ้งความกังวลใด ๆ ที่มีต่อเด็ก ดังนั้นเด็กและครอบครัวจะได้รับความช่วยเหลือตามการร้องขอของบุคคลนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือทํางานกับเด็กและเยาวชน คุณมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรายงานข้อกังวลใด ๆ ที่คุณอาจมี หากคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรหรือจําเป็นต้องรายงานข้อกังวลโปรดโทรติดต่อบริการสวัสดิภาพเด็กล่วงหน้าเพื่อรับคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องนี้  หากคุณเป็นผู้ดูแลเด็ก คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กและขอความช่วยเหลือในการประเมินสถานการณ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน รวมถึงกรณีตัวอย่าง เช่น หากว่าคุณไม่ได้อยู่ด้วยกันกับผู้ปกครองคนอื่นอีกต่อไปและมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีที่เด็กได้รับการดูแลเมื่ออยู่กับผู้ปกครองฝ่ายนั้น

ในเว็บไซต์ของผู้อํานวยการฝ่ายกิจการเด็กเยาวชนและครอบครัว คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กและวิธีการรายงานข้อกังวลต่าง ๆ

คุณจะพบใครที่ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็ก

เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กมีทั้งเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย หรือนักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่ของศูนย์มีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณให้ความยินยอม หรือหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่อาจรอช้าได้เท่านั้น ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กจัดให้มีล่ามไว้ในกรณีที่จำเป็น

คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กหรือไม่

หน่วยงานท้องถิ่นทั้งหมดในนอร์เวย์จะมีการให้บริการสวัสดิภาพเด็ก นอกจากนี้ หลายหน่วยงานยังจัดให้มีศูนย์สวัสดิภาพเด็กฉุกเฉินอีกด้วย เว็บไซต์ barnevernvakten.no (ภาษานอร์เวย์เท่านั้น) จะมีทั้งรายชื่อศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กและศูนย์สวัสดิภาพเด็กฉุกเฉินในท้องที่ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์

ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กในภาษาต่าง ๆ – ‘ศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็ก’ ‘เป็นประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก’

รายชื่อศูนย์บริการสวัสดิภาพเด็กและศูนย์สวัสดิภาพเด็กฉุกเฉินในท้องที่

เว็บไซต์ของศูนย์อำนวยการกิจการเด็ก เยาวชน และครอบครัวแห่งนอร์เวย์