Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Generell avvergingsplikt etter straffeloven § 196

Får du vite om at noen kan bli utsatt for vold eller overgrep, har du mulighet til å hjelpe - avvergingsplikt

Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner. Du må da vurdere hvorvidt du kan ha avvergingsplikt.

Ifølge straffelovens bestemmelse om avverge, er enhver forpliktet til «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått». Avvergingsplikten omfatter også deg som fagperson og går foran taushetsplikten, for de som har det.

Hør podkast om avvergingsplikten

Avvergingsplikten i straffeloven

Avvergingsplikten gjelder de straffbare handlingene som vises til i § 196 i straffeloven (strl). Noen eksempler på slike handlinger er:

Hensynet til å verne om liv og helse vil i disse tilfellene veie tyngre enn, og går foran taushetsplikten du har som fagperson.

På plikt.no kan du lese mer om avvergingsplikten og få konkrete råd

Hvordan avverge?

Avverging kan gjøres ved å varsle politiet. Å avverge «på annen måte» kan for eksempel være å ta kontakt med barnevernet dersom det dreier seg om personer under 18 år. Det kan også være å hjelpe en trussel- og voldsutsatt i sikkerhet ved å sørge for at vedkommende kommer seg til et krisesenter.

I en akutt situasjon anbefaler vi alltid å ringe 112. Du kan også kontakte politiet på tlf. 02800.

Å vurdere alternativer til anmeldelse er særlig aktuelt når du har grunn til å tro at det å ta kontakt med politiet ikke vil medføre en tilstrekkelig rask reaksjon til å hindre handlingen.

Se video som kort forklarer når du har avvergingsplikt. Artikkelen fortsetter under videoen.

Gjelder avvergingsplikten om det allerede har skjedd?

Plikten til å avverge peker framover i tid. Dersom handlingen allerede er begått, har du avvergeplikt bare når du regner det som sikkert eller mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil gjentas. Eller hvis du ved å varsle kan avverge en allerede inntrådt skade fra å forverre seg til en alvorlig skade. Det siste kan være aktuelt for eksempel hvis en person allerede er alvorlig skadet og det er uklart hvorvidt gjerningspersonen fortsatt utøver vold.

Avvergeplikten går foran taushetsplikten du har som fagperson.

Viktige avveininger

Noen avveininger som bør gjøres før taushetsbelagte opplysninger utleveres til politi er:

  • Omfattes handlingen(e) av noen av straffebudene som er nevnt i strl § 196?
  • Hvor akutt og farlig er situasjonen?
  • Hvor sannsynlig er det at personen vil bli utsatt for vold i framtida (aktuelt hvis du frykter gjentakelse)?
  • Er eventuelle taushetsbelagte opplysninger nødvendige for at politiet skal kunne avverge skaden eller begrense skadeomfanget?

Hvis avverging er aktuelt for å beskytte en person med omsorgsansvar, må det vurderes hvorvidt vedkommende er i stand til å ta vare på egne barn eller andre sårbare i sin omsorg. Dersom det er holdepunkter for at barn er skadelidende skal barnevernet og eventuelt politi varsles, jf. opplysningsplikten til barnevernet.

På plikt.no kan du lese mer om avvergingsplikten og få konkrete råd

De kan være straffbart å ikke avverge

Unnlater du å avverge kan du straffes med bot eller fengsel inntil ett år. Brudd på avvergingsplikten straffes ikke når plikten ikke kan oppfylles uten å utsette deg selv, dine nærmeste eller noen uskyldig for siktelse eller tiltale eller fare for liv, helse eller velferd.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.

Kilder

lovdata.no
helsedirektoratet.no