Forlat siden Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Generell avvergeplikt etter straffeloven § 196

Som fagperson vil du av og til møte vold- og overgrepsutsatte som er i akutte, farefylte situasjoner. Du må da vurdere hvorvidt du kan ha avvergeplikt.

I følge straffelovens generelle bestemmelse om avverge er enhver forpliktet til å «avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått.» Den generelle avvergeplikten innbefatter også deg som fagperson. 

Lovbestemmelsen er begrenset til handlinger som omfattes av 46 andre straffebud som vises til i § 196 i straffeloven (strl). Avvergeplikten utløses dersom den aktuelle handlingen er omfattet av en disse andre straffebestemmelsene. Voldtekt og seksuell omgang ved misbruk av overmaktsforhold og lignende (strl § 291, strl § 295 og strl § 299), incest (strl § 312), seksuell omgang mellom andre nærstående (strl § 314) og alvorlig eller gjentatt mishandling eller overgrep i nære relasjoner (strl § 282 og  strl § 283), er eksempler på slike handlinger. Hensynet til å verne om liv og helse og til å hindre omfattende materielle skader vil i disse tilfellene veie tyngre og går foran taushetsplikten du har som fagperson. Å unnlate å avverge er straffbart med bot eller fengsel inntil 1 år.

Avvergeplikten inntrer altså når du holder for sikkert eller mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil bli eller er begått. Du er da forpliktet til å avverge handlingen ved å anmelde forholdet til politiet eller på annen måte å avverge. Dersom handlingen allerede er begått, har du avvergeplikt bare når du regner det som sikkert eller mest sannsynlig at den straffbare handlingen vil gjentas eller hvis du ved å varsle, kan avverge en allerede inntrådt skade fra å forverre seg til en alvorlig skade. Det siste kan være aktuelt for eksempel ved behov for sikring av et skadested eller ved utrykning for å hjelpe en person som er blitt utsatt for vold, uten å vite om gjerningspersonen fortsatt utøver vold.

I en akutt situasjon anbefaler vi alltid å ringe 112. Du kan også kontakte politiet på tlf. 02800.

Avvergeplikten går foran taushetsplikten du har som fagperson.

Noen avveininger som bør gjøres før taushetsbelagte opplysninger utleveres til politi er:

  • Omfattes handlingen(e) av noen av straffebudene som er nevnt strl § 196?
  • Hvor akutt og farlig er situasjonen?
  • Hvor sannsynlig er det at personen vil bli utsatt for vold i framtida (aktuelt hvis du frykter gjentakelse)?
  • Er eventuelle taushetsbelagte opplysninger nødvendig for at politiet skal kunne avverge skaden eller begrense skadeomfanget?

Hvis avverge er aktuelt for å beskytte en person med omsorgsansvar, må det vurderes hvorvidt vedkommende er i stand til å ta vare på egne barn eller andre sårbare i sin omsorg. Dersom det er holdepunkter for at barn er skadelidende skal barnevernet og eventuelt politi varsles, jf. opplysningsplikten til barnevernet.

I tillegg til den generelle avvergeplikten er det en egen straffebestemmelse om visse yrkesgruppers plikt til å avverge kjønnslemlestelse (strl § 284).

Generell avvergeplikt etter straffeloven § 196 https://dinutvei.no/fagpersoner/418-generell-avvergeplikt-etter-straffeloven-196

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding

Vil du gi en kommentar setter vi pris på det