Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Veileder for kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Finnes det kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner i din kommune? Trenger dere hjelp til å komme i gang?

Kommunale eller interkommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner er et viktig verktøy for å bekjempe vold i nære relasjoner, og for å bedre tilbudene både til dem som utsettes for vold, til dem som utsetter andre for vold samt til andre berørte.

Veilederen tar utgangspunkt i prosessen med å utvikle handlingsplaner og går gjennom denne trinn for trinn. Det er også utviklet en egen mal for hvordan handlingsplaner kan utformes.

Veilederen er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) i samarbeid med representanter fra de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), Alternativ til vold (ATV), Primærmedisinsk verksted ved Kirkens bymisjon, Redd Barna og TryggEst – på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Teksten er skrevet av redaksjonen i dinutvei.no