Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner

Vold og overgrep er ofte et skjult fenomen i helse- og omsorgstjenesten, men har store negative helsekonsekvenser. Det å oppleve vold medfører ikke bare vesentlig forhøyet risiko for å utvikle psykiske problemer, men er også en viktig risikofaktor for mange somatiske sykdommer og sosiale problemer. Det er derfor viktig at alt helse- og omsorgspersonell har god kunnskap om temaet for å kunne gi riktig behandling og best mulig hjelp og støtte til berørte.

Veilederen er nettbasert og primært rettet mot helse- og omsorgspersonell. Innholdet er imidlertid også nyttig for barneverntjenesten, politi og beslutningstakere i offentlig sektor, kommuner og helseforetak.

I veilederen kan du som fagperson finne kunnskap om hvordan du kan handle i møte med:

 • vold og overgrep mot barn
 • vold og overgrep mot voksne
 • personer som utøver vold og overgrep
 • negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Veilederen gir kunnskap om:

 • hva vold i nære relasjoner innebærer
 • risikofaktorer og tegn på vold
 • hvordan utrede ved mistanke om vold
 • hvordan snakke om volden
 • hvordan sikre og beskytte de de som utsettes for vold
 • lover og regelverk
 • hvordan følge opp voldssaker
 • hvordan følge opp komplekse saker der mange aktører er involvert

Veilederen er utviklet av NKVTS på oppdrag fra Helsedirektoratet som ledd i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner.

Sjekk ut selv:
Veileder for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vold i nære relasjoner