Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วน VO – 116 006

Logo VO-linjen

สายด่วน VO – สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาตินอร์เวย์ 116 006 (Vold- og overgrepslinjen) – เปิดให้บริการกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือการทารุณกรรมในครอบครัว

บริการนี้ครอบคลุมทั่วประเทศนอร์เวย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง คุณสามารถโทรไปที่หมายเลขดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ คําแนะนําและสอบถาม รวมถึงยังคุณสามารถโทรมาได้หากต้องการคนรับฟัง นอกจากนี้คุณยังขอความช่วยเหลือในการค้นหาบริการอื่นๆ ในพื้นที่ของคุณได้

เจ้าหน้าที่สายด่วนจะพร้อมรับมือกับปัญหาความรุนแรงและการทารุณกรรมในชีวิตประจําวันอย่างมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาเหยื่อของความรุนแรงและการทารุณกรรม พนักงานมีหน้าที่รักษาความลับ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อบุคคลที่สามต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากมีความเสี่ยงต่อชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ

“พนักงานสายด่วนจะพร้อมรับมือกับปัญหาความรุนแรงและการทารุณกรรมในชีวิตประจําวันอย่างมืออาชีพ”

หากต้องการ คุณสามารถโทรหาสายด่วนช่วยเหลือโดยไม่ระบุชื่อได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องบอกชื่อของคุณหรือชื่อบุคคลอื่น พนักงานจะพูดเป็นภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

 

สายด่วนยังให้บริการแก่ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและครอบครัว ไปจนถึงเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของเหยื่อ

สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติดําเนินการโดยสํานักเลขาธิการขับเคลื่อนที่พักพิง และที่พักพิงในภาวะวิกฤตแห่ง Osloซึ่งได้รับทุนจากกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะ

ข้อมูลการติดต่อ

สายด่วน 116 006

เว็บไซต์ของสายด่วน VO (สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติ)