Dinutvei.no Logo Nasjonal veiviser
ved vold og overgrep

สายด่วน VO – 116 006

Logo VO-linjen

สายด่วน VO – สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาตินอร์เวย์ 116 006 – เปิดให้บริการกับทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือการทารุณกรรมในครอบครัว

บริการนี้ครอบคลุมทั่วประเทศนอร์เวย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน หากคุณตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง หรือ การล่วงละเมิดทางเพศจากคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณ คุณสามารถโทรไปที่หมายเลขดังกล่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ คําแนะนําและสอบถาม รวมถึงยังคุณสามารถโทรมาได้หากต้องการคนรับฟัง นอกจากนี้คุณยังสามารถรับความช่วยเหลือในการค้นหาบริกาช่วยเหลืออื่น ๆ ใกล้บ้านของคุณ

โทรหรือแชทโดยไม่ระบุชื่อ

หากต้องการ คุณสามารถโทรหาสายด่วนช่วยเหลือโดยไม่ระบุชื่อได้ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จําเป็นต้องบอกชื่อของคุณหรือชื่อบุคคลอื่น สายด่วน VO ยังมีบริการแชท คุณสามารถเขียนถึงสิ่งนี้ได้อย่างเงียบ ๆ ในขณะที่ยังคงไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ บริการแชทอยู่ที่นี่

คุณคุยกับใครได้บ้าง

เจ้าหน้าที่สายด่วนจะพร้อมรับมือกับปัญหาความรุนแรงและการทารุณกรรมในชีวิตประจําวันอย่างมืออาชีพและมีประสบการณ์ในการให้คําปรึกษาเหยื่อของความรุนแรงและการล่วงละเมิด เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รักษาความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณแก่ผู้อื่นหากมิได้รับความยินยอมจากคุณ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีใครได้รับอันตรายโดยรอช้าไม่ได้

พนักงานสายด่วนจะพร้อมรับมือกับปัญหาความรุนแรงและการล่วงละเมิดในชีวิตประจําวันอย่างมืออาชีพ

ทุกคนพูดภาษานอร์เวย์ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือเป็นภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับการติดต่อสายด่วน VO:

 

ช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบกับความรุนแรงหรือการล่วงละเมิด

สายด่วนยังให้บริการแก่ผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและครอบครัว ไปจนถึงเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานของเหยื่อ

สายด่วนความรุนแรงในครอบครัวแห่งชาติดําเนินการโดยสํานักเลขาธิการขับเคลื่อนที่พักพิง และที่พักพิงในภาวะวิกฤตแห่งออสโลซึ่งได้รับทุนจากกระทรวงยุติธรรมและความมั่นคงสาธารณะ

รายละเอียดการติดต่อ

โทรศัพท์ 116 006

แชทกับสายด่วน VO ผ่านเว็บไซต์ของพวกเขาที่ volinjen.no

ข้อความนี้เขียนโดยกองบรรณาธิการของ dinutvei.no พร้อมข้อมูลจากสายด่วน VO